Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ КОЛЕКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

УДОСКОНАЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ КОЛЕКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Назва:
УДОСКОНАЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ КОЛЕКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,52 KB
Завантажень:
4
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Євсєєва Ольга Олексіївна
УДК 658.5:331.101.38.001.76
УДОСКОНАЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ КОЛЕКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Спеціальність 08.06.01 –
економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українській державній академії залізничного транспорту
Міністерства транспорту і зв'язку України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Галуза Станіслав Григорович, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління
Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор
Іванілов Олександр Семенович, Харківський
державний технічний університет будівництва та
архітектури Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри економіки;–
кандидат економічних наук, доцент
Криворучко Оксана Миколаївна, Харківський
національний автомобільно-дорожній університет
Міністерства освіти і науки України, доцент
кафедри менеджменту
Провідна установа – Національний технічний університет “Харківський
політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, кафедра організації виробництва та
управління персоналом, м. Харків
Захист відбудеться 17.12.2004 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К64.820.05 Харківської державної академії залізничного транспорту за адресою: 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, ауд. 3.501.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської державної
академії залізничного транспорту за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7.
Автореферат розісланий 15.11.2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Чорнобровка І. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Ак-ту-а-ль-ність те-ми до-с-лі-д-жен-ня. Пе-ре-хід до ри-н-ко-вої еко-но-мі-ки ак-ту-а-лі-зує до-с-лі-д-жен-ня про-б-лем сти-му-лю-ван-ня ефе-к-ти-в-ної ро-бо-ти ко-ле-к-ти-вів пі-д-п-ри-ємств, ви-ма-гає ство-рен-ня си-с-те-ми ре-гу-лю-ван-ня ви-ро-б-ни-ц-т-ва з ви-ко-ри-с-тан-ням ри-н-ко-вих ва-же-лів і сти-му-лів. Не-о-б-хі-д-не пе-ре-т-во-рен-ня си-с-те-ми еко-но-мі-ч-но-го сти-му-лю-ван-ня на най-ва-ж-ли-ві-ший за-сіб де-р-жа-в-но-го ре-гу-лю-ван-ня еко-но-мі-ки, пі-д-ви-щен-ня ефе-к-ти-в-но-с-ті ви-ро-б-ни-чо--го-с-по-да-р-сь-кої ді-я-ль-но-с-ті пі-д-п-ри-ємств і пра-ці ок-ре-мих пра-ці-в-ни-ків. У наш час при най-ман-ні робочої сили й ак-ти-ві-за-ції її пра-ці спо-с-те-рі-га-ю-ть-ся іс-то-т-ні, ча-с-то не-до-с-та-т-ньо об-ґ-ру-н-то-ва-ні ві-д-мін-но-с-ті у фо-р-мах, ме-то-дах і рі-в-нях ро-з-по-ді-лу за-со-бів на оп-ла-ту пра-ці між рі-з-ни-ми ка-те-го-рі-я-ми пра-ці-в-ни-ків, що зни-жує ре-зу-ль-та-ти-в-ність уп-ра-в-лін-ня.
Ши-ро-ке ко-ло пи-тань, при-с-вя-че-них сти-му-лю-ван-ню пра-ці, знай-ш-ло своє ві-до-б-ра-жен-ня в ро-бо-тах ві-т-чи-з-ня-них і за-ко-р-дон-них еко-но-мі-с-тів: Бо-ги-ні Д.П., Ве-се-л-ко-ва Ф.С., Во-л-гі-на М.О., Га-лу-зи С.Г., Гри-ш-но-вої О.-А., Ди-ка-ня В.Л., Єгі-а-за-ря-на Г.А., За-ві-но-в-сь-кої Г.Т., Зо-ло-та-рь-о-ва А.М., Іва-ні-ло-ва О.С., Ка-ли-ної А.В., Кле-ць-ко-го В.І., Кри-во-ру-ч-ко О.М., Кроленко А.В., Лі-бе-р-ма-на Є.Г., Най-дь-о-но-ва В.С., Оде-го-ва Ю.Г., Пе-ре-р-ви П.Г., Сивого В.Б., Су-ха-ре-в-сь-ко-го Б.М., П.Дру-ке-ра, Г. Сай-мо-на та ін. Ра-зом із тим ро-з-ви-ток ри-н-ко-вих ві-д-но-син по-с-та-вив на по-ря-док ден-ний ряд но-вих про-б-лем, пов'я-за-них з удо-с-ко-на-лю-ван-ням ор-га-ні-за-цій-но--еко-но-мі-ч-них ме-ха-ні-з-мів сти-му-лю-ван-ня ефе-к-ти-в-ної ро-бо-ти ко-ле-к-ти-вів пі-д-п-ри-ємств, що по-т-ре-бу-ють про-ве-ден-ня спе-ці-а-ль-них на-у-ко-вих до-с-лі-д-жень та-ких ак-ту-а-ль-них про-б-лем, як: чі-т-ке ви-з-на-чен-ня еко-но-мі-ч-ної при-ро-ди оп-ла-ти пра-ці у пе-ре-хі-д-ній еко-но-мі-ці; ро-з-к-рит-тя ос-но-в-них про-ти-річ іс-ну-ю-чої си-с-те-ми сти-му-лю-ван-ня ви-ро-б-ни-ц-т-ва; удо-с-ко-на-лю-ван-ня та-ри-ф-ної си-с-те-ми оп-ла-ти пра-ці, форм пре-мі-ю-ван-ня пра-ці-в-ни-ків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ КОЛЕКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок