Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОКЛІМАТУ В РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНІЙ РОБОТІ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОКЛІМАТУ В РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНІЙ РОБОТІ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ

Назва:
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОКЛІМАТУ В РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНІЙ РОБОТІ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,10 KB
Завантажень:
419
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
КОМІСАРИК Марія Іванівна
УДК 376.2
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОКЛІМАТУ
В РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНІЙ РОБОТІ
ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ
13.00.07 – теорія і методика виховання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Тернопіль - 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор педагогічних наук, професор
Лисенко Неллі Василівна,
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, кафедра теорії і методики дошкільного виховання, завідувач.
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор
Артемова Любов Вікторівна,
Національний педагогічний університет
ім. М.П.Драгоманова, кафедра дошкільної педагогіки, завідувач;
кандидат педагогічних наук, доцент
Похила Любов Степанівна,
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
заступник декана хіміко-біологічного факультету.
Провідна установа: |
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
кафедра педагогіки і методики початкового навчання, Міністерство освіти і науки України, м.Вінниця.
Захист відбудеться “26” січня 2001 р. о 14.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.01 у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2.
Автореферат розісланий 25 грудня 2000 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради ЧАЙКА В.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і ступінь дослідженості наукової проблеми. Рефор-му-вання освіти в Україні зумовлене насамперед упровадженням альтер-натив-них концепцій, в основі яких є цілісні моделі виховного процесу, що ґрунтуються на єдності методології та засобах її здійснення.
Концепції, які актуалізують гуманістичні ідеали не лише на рівні ідей, але й на рівні ефективних технологій, демократизують різні аспекти нав-чально-вихо-в--ного процесу, відображені у працях за-рубіж-них педагогів Я.Ко--мен-ського, Й.Пе-с-талоцці, Ж.Руссо та ін. В Укра-їні ви-то-ки подіб-ної тенденції знаходимо в педаго-гічній спадщині К.Ушин-ського, С.Русової та ін.
Надання дітям ініціативи у пізнавальній діяльності з рослинами, ство-ре---ння з допомогою різних видів флори емоційно-стимулюючих зеле-них осе-ред--ків на ділянках освітніх закладів закритого типу, розвиток у вихован-ців са--мо-ре-гу-ляції пове-дінки у фіто-середовищі, а також, виховання в них почу-т-тя від--по-відального ставле-ння до рослин знайшло втілення у численних тео-ре--тич-них та експеримен-тальних дослідженнях українських і зарубіжних уче-них.
Відзначимо, що в умовах сьогодення, коли зростають пріоритети нау-ко-вих знань над вузькопрагматичним і грабіжницько-споживацьким став-ле-н-ням до рос-лин, виникає потреба виховання в дітей навичок культури при-ро-до--корис-ту-вання, адекватного до ухвалених у нашій державі норм і правил.
З цією метою зміст знань про рослини найближчого довкілля спря-мо-ву-ється на пізнання дитиною їх значення як самоцінної складової природи, важливої для існу-вання її компонентів, у т.ч. живих істот. З означеної по-зи-ції струк-ту-ро--ва-но ма-те-ріали розділу "Природа" в Базовому компо-ненті до-ш--кільної освіти та дер-жав-них стандартах початкової загально-освітньої шко-ли в Україні. Отже, визріла необхідність цілеспрямованого, система-тич-ного ви-хо-вання в дітей дбайливого став-лення до рослин, способів їх раці-онального використання, охорони й збере-ження їх як невід’ємного чинника фітоклімату.
Окреслену проблему вже частково висвітлено: у філософії стосовно пи-та-н-ня про со-ціально-економічний ідеал (В.Бондаренко, С.Кравченко); у пси-хо-ло-гії – до-слідження відомих систем розвивального навчання (Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОКЛІМАТУ В РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНІЙ РОБОТІ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок