Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІЗИЧНІ МЕХАНIЗМИ ПУЛЬСАЦІЇ НЕГАТИВНОЇ КОРОНИ

ФІЗИЧНІ МЕХАНIЗМИ ПУЛЬСАЦІЇ НЕГАТИВНОЇ КОРОНИ

Назва:
ФІЗИЧНІ МЕХАНIЗМИ ПУЛЬСАЦІЇ НЕГАТИВНОЇ КОРОНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
49,47 KB
Завантажень:
58
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Національна академія наук України
Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Уси-ко--ва
УДК 621.373.43:537.523
Чигінь Василь Іванович
ФІЗИЧНІ МЕХАНIЗМИ
ПУЛЬСАЦІЇ НЕГАТИВНОЇ КОРОНИ
01.04.04 – Фізична електроніка
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
Харків – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному університеті "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, академік НАН України Шпеник Отто Бартоломійович,
директор Інституту електронної фізики НАН України,
м. Ужгород
доктор фізико-математичних наук, професор
Анісімов Ігор Олексійович, завідувач кафедри фізичної електроніки радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ
доктор фізико-математичних наук, професор Карась Вячеслав Ігнатович, начальник теоретичної лабораторії Інституту плазмової електроніки та нових методів прискорення Національного наукового центру „Харківський фізико-технічний інститут” НАН України, м. Харків
Провідна установа:
Ужгородський національний університет МОН України, кафедра фізичної електроніки, м. Ужгород
Захист відбудеться “01” березня 2007 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України (61085, Харків, вул. Академіка Проскури, 12).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України (Харків, вул. Академіка Проскури, 12).
Автореферат розісланий “15” січня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Кириченко О.Я.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми
Експериментальні і теоретичні дослідження газових розрядів при тисках по-ря-д-ку атмосферного останнім часом набули швидкого розвит-ку завдяки їх ефективному застосуванню в еко-ло--гіч-ній техніці. Коронний роз-ряд вико-ри-сто-ву---ється впро-довж деся-ти-річ в еле-ктро-фі-ль-т-рах, в апаратах отри-ма-н-ня чис-тих газів для виробництва ла-зерів і дослід-же---ння тер-моя-де-р--но-го син-тезу, для іонізації газів та їх ма--с-спектро-ме-т-рії. Область використання негативної коро-ни суттєво розширю-ється у зв'я-з-ку із ви-яв--леними її складними пуль-са-ці-я-ми, які дозволяють розробляти но-ві давачі газового стану [4, 15, 17, 18, 22, 25, 30, 51, 53–56, 61].
Проте, нерівнова-ж-ні пpоцеси у пульсуючій не-га-ти-вній коо-ні вив-че-ні недо-с--та-т-ньо. Досі не існувало закін-че-ної теорії складних пульсацій ко-ро-ни у си-льно неод-но--рі-д-них по-лях при геометрії вістря-площина - їх вивчали, в основ-ному, екс-пе-ри-мен-та-льним шля-хом. Не-зва-жаючи на неоднозначне виз-на-че-ння ролі іонів у пульсаційних про-цесах ко-ро-ни, до цього часу не про-водились експеримен-ти, в яких без-посередньо вив--ча--в-ся би вплив еле-кт-ровід'ємних (ЕВ) домішок змінних низьких кон-це-нтрацій в еле-к--т--ро----до-да-тних газах на їх характер. Ви-ко-ристовувались, в основному, гази з ви-со-кою ко-н--це-н--т-ра--цією ЕВ домішки, що приводило до згла-д-же---ння вторинних стру-ктур імпульсів струму, зокрема, прекурсора, сходинки переднього фронту імпульсу, ви-со-ко-частотних пульсацій струму (ВЧПС). А вик-лю-ч-но які-сні поя-с-нен-ня окремих за-ре-є-с-трованих структур і сут-тєві спрощен-ня чис-ло-вих моде-лю--вань негативної корони при--ве-ли до їх суперечли-вих інтер--п-ре---та--цій. Також не дос-лі-джувались умови існу--ва-н-ня плазми пульсуючої негативної корони|заперечної|, тому відсутня інформація в літературі про її кількісні ха-ра-к-тери-стики.
Опрацюван-ня ефективних методів використання корони для інте-нси-вної низь-ко-ене-ргетичної інжекції зарядів в ЕВ га-зи, отри-ма-н-ня чис-тих газів та їх мас-спектро-ме-т-рія є ва-ж--ли-ви-ми задачами сьогодення. Адже зна---ч-не за-хо-п-лення електронів ЕВ га-за-ми зни-жує ефе---к--ти-в-ні-с-ть еле--к-т-ро---філь-т-рів, а під-ви-ще-н-ня між-еле-к-т-ро-дної нап-ру-ги при-во--дить до нес-та-бі-льності корони і про-биття.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 Реферат на тему: ФІЗИЧНІ МЕХАНIЗМИ ПУЛЬСАЦІЇ НЕГАТИВНОЇ КОРОНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок