Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ 1  ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ 1  ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Назва:
ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ 1  ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,02 KB
Завантажень:
257
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут регіональних досліджень НАН України
БОНДАРЧУК-ГРИТА ГАННА ВАСИЛІВНА
УДК 338.912.1.331.5
ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ 1 
ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
Спеціальність – 08.06.02 –
Підприємництво, менеджмент та маркетинг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Інституті регіональних досліджень НАН України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Бойко Євген Іванович,
Інститут регіональних досліджень НАН України,
завідувач відділу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Козоріз Марія Андріївна
Інститут регіональних досліджень НАН України,
завідувач відділу
кандидат економічних наук, доцент,
Пащенко Іван Никифорович
національний університет “Львівська політехніка”
Провідна установа: Ужгородський національний університет,
кафедра економіки, менеджменту та маркетингу, м. Ужгород
Захист відбудеться 21 грудня 2001 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інсти-туті регіональних досліджень НАН України за адресою 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України
Автореферат розісланий 21 листопада 2001 р.
Вчений секретар,
кандидат економічних наук В. ЖОВТАНЕЦЬКИЙ


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Стратегія сучасного соці-ально-економічного розвитку України передбачає реформування економіки, створення нового типу господарювання зі всесто-ронньо розвинутою динамічною промисловістю на основі ре-сурсозберігаючих виробництв, які спроможні ефективно працю-вати на кінцевого споживача.
Все більшої актуальності набувають питання, пов’язані з пошуком шляхів підвищення ефективності виробництва, вибором довгострокових цілей розвитку виробництва, оптимального шляху їх досягнення. При цьому пошук найбільш раціональних варіан-тів розвитку ускладнюється необхідністю вирішення довго-строкових завдань в умовах нестабільності і ризику, зокрема, динамічних змін в ресурсній політиці.
В науковій літературі питання, пов’язані з розробкою еко-номічної політики щодо формування і використання виробничих ресурсів висвітлюється недостатньо, особливо це стосується ресурсів підприємств, в зв’язку з чим ця проблема набуває особливої актуальності.
Науковий аналіз відмічених процесів підводить до висновку, що в кожному промисловому підприємстві складаються специ-фічні умови щодо формування і використання виробничих ресурсів. Одночасно є багато спільних ознак і відповідних принципів управління процесом формування і використання виробничих ре-сурсів, які притаманні кожному промисловому підприємству. Звідси випливає потреба в науковому дослідженні основних тенденцій, що сформувались на локальному рівні промислової ієрархії, взаємозв’язку динаміки складу і обсягів виробничих ресурсів з ефективністю виробництва, методів оптимізації про-цесів формування і використання виробничих ресурсів. Це ви-магає відповідних змін в тактиці і стратегії управління ви-робничими ресурсами на засадах пошуку нових підходів до вдосконалення механізму дії економічних факторів, важелів і стимулів, які притаманні ринковій економіці щодо суттєвої економії ресурсів і їх інтенсивного вико-ристання.
Вказані обставини визначають нові вимоги до теорії і методології формування і використання виробничих ресурсів, до таких важливих питань, як розвиток виробництва на ресурсозбе-рігаючій основі, забезпечення мобільності підприємств відпо-відно до змін кон’юнктури ринку.
Різні аспекти досліджуваної проблеми висвітлювались у працях вітчизняних і зарубіжних вчених. У наукових працях О. Амоші, Л. Безчасного, П. Бєлєнького, Є. Бойка, В. Венді, В. Геєця, М. Герасимчука, М. Горелік, М. Долішнього, М. Козоріз, О. Кузьміна, Є. Крикавського, М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ 1  ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок