Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІМУНОРЕАКТИВНІСТЬ ПОРОСЯТ РІЗНОГО ВІКУ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМУ І ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ МЕТОДАХ ІМУНІЗАЦІЇ ПРОТИ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ

ІМУНОРЕАКТИВНІСТЬ ПОРОСЯТ РІЗНОГО ВІКУ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМУ І ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ МЕТОДАХ ІМУНІЗАЦІЇ ПРОТИ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ

Назва:
ІМУНОРЕАКТИВНІСТЬ ПОРОСЯТ РІЗНОГО ВІКУ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМУ І ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ МЕТОДАХ ІМУНІЗАЦІЇ ПРОТИ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,54 KB
Завантажень:
302
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РУБЛЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 619:616.98:579.842.14-085:615.371:636.4.082.35
ІМУНОРЕАКТИВНІСТЬ ПОРОСЯТ РІЗНОГО ВІКУ
ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМУ І ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ
МЕТОДАХ ІМУНІЗАЦІЇ ПРОТИ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ
16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата ветеринарних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Білоцерківському державному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор
Івченко Василь Мусійович,
Білоцерківський державний аграрний університет,
завідувач кафедри лабораторної діагностики інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин
Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор
Бортнічук Володимир Андронович,
Національний аграрний університет,
кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології
кандидат ветеринарних наук,
старший науковий співробітник
Скрипник Валерій Григорович,
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів,
заступник директора з наукової роботи
Провідна установа – Інститут ветеринарної медицини УААН, лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ
Захист дисертації відбудеться “16”травня 2007 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, ауд. 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету: за адресою 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус №4, к. 28
Автореферат розісланий “12” квітня 2007 р.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Міськевич С.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним з істотних факторів, що стримують вирощування і збереження здорового свинопоголів’я в господарствах України, є інфекційні та неінфекційні захворювання, серед яких найбільш поширений сальмонельоз. На сьогодні перед ветеринарною наукою стоять невідкладні завдання з розробки ефективних заходів профілактики захворюваності поросят на сальмонельоз.
Захворюваність свиней на сальмонельоз завдає значних збитків, які зумовлені загибеллю тварин, особливо молодняку, та витратами на лікування. Крім того, перехворілі свині відстають у рості, знижується їх племінна та продуктивна цінність, вони залишаються сальмонелоносіями (Лебедев Н.И., 1980; Найманов Д.И., 1981; Романенко В.П., 1984; Максимович В.В., 1994; Романова Ю.М. с соавт., 2002).
Роз-по-всю-джен-ня збу-д-ни-ків са-ль-мо-не-льо-з-них ін-фе-к-цій є со-ці-а-ль-но--еко-но-мі-ч-ною про-бле-мою, то-му що по-те-н-цій-но ускла-д-нює епі-де-мі-о-ло-гі-ч-ну си-ту-а-цію, створює не-без-пе-ку спа-ла-хів то-к-си-ко-і-н-фе-к-цій се-ред лю-дей (Билецкий О.Р., Максимович В.Д., 2000).
Про-бле-ма са-ль-мо-не-льо-з-ної ін-фе-к-ції ви-зна-ча-єть-ся ши-ро-ким спе-к-т-ром се-ро-ва-рів збу-д-ни-ка та їх роз-по-всю-джен-ням і ко-н-та-мі-на-ці-єю ни-ми об’-єк-тів до-вкіл-ля; ци-р-ку-ля-ці-єю по-лі-ре-зи-с-те-н-т-них до антибіотиків і хі-міо-пре-па-ра-тів шта-мів са-ль-мо-нел; зда-т-ні-с-тю са-ль-мо-нел та їх то-к-си-нів зни-жу-ва-ти ре-зи-с-те-н-т-ність ор-га-ні-з-му до збу-д-ни-ків ін-фе-к-ції (Павлов Е.Г. з співавт., 2001; Волинець Л. К. з співав., 2001). Осо-б-ли-ві-с-тю пе-ре-бі-гу са-ль-мо-не-льо-з-ної ін-фе-к-ції є по-шко-джен-ня сли-зо-вої обо-ло-н-ки та лі-м-фа-ти-ч-но-го апа-ра-ту кишечнику (Теш А.И., 1987; Баширова Д.К. с соавт., 1990; Куликова И.Н. с соавт., 1996).
У си-с-те-мі за-хо-дів про-фі-ла-к-тики са-ль-мо-не-льо-з-ної ін-фе-к-ції по-ро-сят, поряд із са-ні-та-р-но--гі-гі-є-ні-ч-ни-ми за-хо-да-ми, ва-ж-ли-ве мі-с-це від-во-дить-ся вакцинопрофілактиці. За-хо-ди спе-ци-фі-ч-ної іму-но-про-фі-ла-к-ти-ки про-ти збу-д-ни-ків са-ль-мо-не-льо-зу по-ро-сят, що ба-зу-ють-ся на па-ре-н-те-ра-ль-них ме-то-дах уведення ва-к-ци-ни, за ефективністю не за-до-во-ль-ня-ють по-тре-би спеціалістів (Головко А. М. з співавт.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ІМУНОРЕАКТИВНІСТЬ ПОРОСЯТ РІЗНОГО ВІКУ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМУ І ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ МЕТОДАХ ІМУНІЗАЦІЇ ПРОТИ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок