Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНІ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,72 KB
Завантажень:
236
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАУКОВО–ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Чудновець Ірина Бориславівна
УДК 332.012.23
ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНІ
Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2002


Дисертацією є рукопис
Дисертаційна робота виконана в Чернігівському державному інституті економіки і управління
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Савченко Володимир Федорович
Чернігівський державний інститут економіки і
управління
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Стеченко Дмитро Миколайович
Інститут туризму, економіки і права,
завідувач кафедри менеджменту туризму
і готельного господарства
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
Євдокимова Ірина Михайлівна,
Науково–дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, завідувач сектором національних рахунків і розробки програм розвитку економіки
Провідна організація: Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН України, відділ дослідження проблем
комплексного розвитку і розміщення
продуктивних сил, м. Київ
Захист відбудеться “21” березня 2002 року о “1630” годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.801.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Науково–дослідного економічного інституту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, 28, 5 поверх, малий зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Науково–дослідного економічного інституту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, 28.
Автореферат розісланий “19” лютого 2002 року
Вчений секретар
спеціалізованої Вченої ради А.В. Базилюк


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Характерною рисою сучасних со-ці-аль-но–еко-но-міч-них відносин в Україні є динамічний розвиток ринкових за-сад гос-по-да-рю-ван-ня. Трансформація економічної системи позначається на всіх сфе-рах сус-піль-ного виробництва і вимагає нових поглядів і підходів до проб-леми роз-вит-ку самої людини. Це робить об’єктивно необхідним фор-му-ван-ня від-по-від-ної концепції життєзабезпечення, спрямованої на покращення умов від-тво-рен-ня населення.
В Україні проблема побудови механізму життєзабезпечення насе-лен-ня, що від-повідає загальновизнаним орієнтирам, знаходиться в стадії станов-лен-ня і функ-ціонує в екстремальних умовах — економічна нестабільність, від-сутність на-уково обґрунтованої стратегії та чітких орієнтирів, не-виз-на-че-ність і про-ти-річ-чя в діючому законодавстві, що актуалізує тематику нашого до-слідження і ста-вить питання необхідності формування дієздатної регі-о-наль-ної політики. Її метою повинна бути реалізація загальнодержавних соці-аль-но–економічних ін-те-ресів на регіональному рівні та внутрішніх інтересів са-мих регіонів. Регіональний аспект життєзабезпечення торкається підсис-те-ми еконо-міч-них відносин, яка формується на макро–, мезо– та мікрорівнях.
Суттєвий науковий і практичний інтерес являє собою ситуація, що скла-лася в регіонах, які належать до депресивних, та в процесі гео-пере-тво-рень у 90–х роках набули статусу прикордонних. Розрив господарських зв’яз-ків вик-ликав різке загострення соціально–економічної ситуації і поставив пи-тан-ня пошуку власних джерел економічного розвитку. Такий підхід зумов-лює не-об-хідність теоретичного аналізу сфер життєзабезпечення населення в ре-гіоні.
Ваго-мий внесок у розробку проблеми життєзабезпечення населення зро-би-ли вітчизняні на-у-ков-ці: Гнибіденко І., Лібанова Е., Лукінов І., Ман-ди-бу-ра В., Палкін Ю. та ін. Проб-леми, що стосуються окремих сфер життє-за-без-пе-чен-ня, викла-де-но в публікаціях Бондар І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок