Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КРИСТАЛООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТОРОВО МОДУЛЬОВАНИХ І ДИХРОЇЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

КРИСТАЛООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТОРОВО МОДУЛЬОВАНИХ І ДИХРОЇЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Назва:
КРИСТАЛООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТОРОВО МОДУЛЬОВАНИХ І ДИХРОЇЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
40,26 KB
Завантажень:
295
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
КУШНІР
ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ
УДК 548.0:535.5; .56; .36
КРИСТАЛООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТОРОВО
МОДУЛЬОВАНИХ І ДИХРОЇЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
Львів – 


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі нелінійної оптики Львівського національного уні-верситету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, професор Височанський Юліан Миронович, завідувач кафедри фізики напівпровідників, директор науково-дослідного Інституту фізики та хімії твердого тіла Ужгород-ського національного університету;
доктор фізико-математичних наук, професор Слободянюк Олександр Валентинович, професор кафедри експериментальної фі-зики Київського національного університету імені Тараса Шев-ченка;
доктор фізико-математичних наук, професор Романюк Микола Олексійович, професор кафедри експериментальної фізики Львів-ського національного університету імені Івана Франка.
Провідна установа: Дніпропетровський національний університет, фізичний факультет, Міністерство освіти і науки України, м. Дніпро-петровськ.
Захист відбудеться 12 квітня 6 року о 1530 год. на засіданні спе-ці-а-лі-зованої вченої ради Д .051.09 при Львівському національному уні-вер-си-те-ті імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8, Ве-лика фізична аудиторія.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського наці-о-нального університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драго-ма-нова, 5.
Автореферат розісланий 9 березня  року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор фіз.-мат. наук, професор Павлик Б. В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. З уваги на високу чутливість оп-тичних сприй-нятностей до тонких де-талей структурної організації та енерге-тичної будови напівпро-відників і діе-лектриків дослі-дження їхніх оптико-спект-ральних властивостей особливо акту-альні. Вивчення закономір-ностей поши-рення електромагнітних хвиль і крис-тало-оп-тичних характеристик цих матеріалів, які пов’язані з анізотропі-єю оптич-них сприй-нят-ностей і є безпосереднім наслідком їх-ньої структурної анізо-тропії, є на-дій-ним мето-дом діагнос-тики фізичних властивостей напів-провідників і діелект-риків.
Хоча сьо-годні це коло проблем – уже сфор-мована галузь, ос-нов-ний доробок тут переважно стосується прозо-рих і макро-ско-піч-но однорідних об’єктів. Водночас у фундаментальному плані ці-кавими є матеріали з поглинанням і просторово моду-льованими надструктурами різної фізичної природи, на-приклад, на-пів-провідникові гете-ро-структури, багатошарові діелектричні матеріали, полідоменні фази в неліній-них діе-лектриках, які часто мають ширший спект-р елемен-тар-них збу-джень, порів-няно з макроскопічно однорідними матеріалами. Вони пер-спек-тивні й щодо прак-тич-них за-стосувань в опто-електроніці й матеріало-знавст-ві, зокрема через можли-вості ство-рення та вдосконалення неруйнівних і експрес-ме-то-дів діагностики ма-теріалів і пристроїв перетворення електро-магнітного ви-промі-ню-вання. Серед моду-льо-ваних об’єктів чільне місце належить крис-талам із не-су-мір-ною (НС) модуля-цією, що при-вертають увагу “мезоскопічною” неодно-рід-ні-стю та деякою схо-жіс-тю до наноструктур, які тепер широко до-слі-джують. Пи-тання вия-вів НС модуляції та-кож по-в’язані з деяки-ми загальними проблеми наслідків симетрії, зокрема, принципу Ней-ма-на.
Факт структурної анізотропії переважної більшості напівпровідникових мате-ріа-лів і скінченність ширини забороненої зони зумовлюють потребу належного вра-хуван-ня анізотропії не тільки заломлення, а й поглинання (тобто дихроїзму), і від-повід-но-го впливу на характеристики електромагнітних хвиль, зокрема поляризацію. Попри великий доробок у галузі оптичної анізотропії об’єк-тів з поглинанням цих хвиль, загалом вона розроблена слабше і теоретич-но, і екс-периментально.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: КРИСТАЛООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТОРОВО МОДУЛЬОВАНИХ І ДИХРОЇЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок