Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку України

Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку України

Назва:
Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,92 KB
Завантажень:
278
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кравчук Наталія Ярославівна
УДК 336.13.051 .9
Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку України
Спеціальність 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів Тернопільської академії народного господарства Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор
Юрій Сергій Ілліч,
Тернопільська академія народного госпо-дар-ства, завідувач кафедри фінансів.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор,
Степаненко Володимир Опанасович,
Інститут світової економіки і міжнародних відно-син НАН України, головний науковий співробіт-ник відділу міжнародних валют-но-фінансових від-носин
кандидат економічних наук, доцент,
Огонь Цезар Григорович,
Верховна Рада України, Голова секрета-рі-а-ту ко-мі-тету з питань бюджету.
Провідна установа: | Київський національний університет імені Та-ра-са Шевченка, кафедра фі-нан-сів, грошового обігу та кредиту, Мініс-тер-ства освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться “23” вересня 2002 р. о 16-00 годині на засі-данні спе-ці-а-лі-зо-ваної вченої ради Д 26.006.02 Київського наці-о-наль-но-го економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, пр. Перемо-ги, 54/1, ауд. 317.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського наці-о-наль-ного еко-номічного університету за адресою: 03680, м. Київ, прос-пект Перемоги, 54/1, ауд. 201.
Автореферат розісланий “21” серпня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.М.Поддєрьогін
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Актуальність теми. Зовнішня заборгованість держави як невід’ємна детер-мі-нан-та світової економіки і важливий аспект сучасної фінансової глобалізації є об’єк-тив-но зумовленим феноменом державних фінансів в умовах ринкових та демо-кра-тич-них трансформацій.
Актуальність наукової розробки обраної теми для України обумовлена як гло-баль-ними тенденціями розвитку боргових відносин, так і підсилена дією вза-є-мо-пов’язаних між собою внутрішніх факторів. По-перше, перехід до ринкової еко-но-мі-ки та подолання трансформаційної кризи (у першій половині 90-х рр.), в умовах де-фі-цитності фінансових ресурсів, зумовили необхідність залучення і використання зов-нішніх запозичень. Останні виступили фіскально-монетарним інструментом по-м’як-шення фінансових проблем. По-друге, неефективний механізм залучення позик та їх непродуктивне використання (особливо у першій половині 90-х рр.) зумовили досить стрімке накопичення боргу та концентрацію платежів щодо його обслу-го-ву-ван-ня у вузькому часовому інтервалі. Як наслідок – загострення боргової кризи лік-від-ності й загрози дефолту у кінці 90-х рр., що зумовили трансформацію зовнішньої за-бор-го-ва-ності держави із потенційної загрози фінансовій безпеці у реальну. По-третє, фінансовий стан України у кінці 90-х рр. характеризується безперервними ре-струк-ту-ризаціями, обтяжливими переговорами з кредиторами, відсутністю пер-спек-тив щодо повного та своєчасного обслуговування зовнішнього державного боргу у най-ближ-чому майбутньому. Це свідчить про те, що Україна перманентно перебуває у стані, наближеному до дефолту та ймовірного загострення фінансової кризи. По-чет-верте, на сучасному етапі від характеру врегулювання боргової проблеми у знач-ній мірі залежатиме бюджетна дієздатність держави, стабілізація її фінансового ста-ну і загальноекономічної ситуації в Україні, створення умов для виходу вітчизняної еко-номіки на траєкторію сталого економічного зростання. Тому для підвищення рів-ня фінансової безпеки і зовнішньої кредитоспроможності над-звичайно важливе зна-че-ння має розробка ефективних форм і методів зниження боргового тягаря, засто-су-ван-ня інструментів активного управління зовніш-нім дер-жав-ним боргом, активізація менеджменту зовнішнього боргу, як обов’-яз-ко-во-го атрибуту державних фінансів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок