Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НЕЙРОМЕРЕЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

НЕЙРОМЕРЕЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

Назва:
НЕЙРОМЕРЕЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,95 KB
Завантажень:
367
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Тазетдінов Валерій Абударович
УДК 519.863.001.63
НЕЙРОМЕРЕЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
05.13.06 – автоматизовані системи управління
і прогресивні інформаційні технології
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Черкаси – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Черкаському державному технологічному університеті
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент
СНИТЮК ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, докторант факультету кібернетики.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
ТЕСЛЯ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ,
Київський національний університет будівництва
і архітектури, професор кафедри інформаційних
технологій;
 
кандидат фізико-математичних наук, доцент
ІВОХІН ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ,
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка доцент кафедри системного аналізу і
теорії прийняття рішень факультету кібернетики.
Провідна установа: Інститут проблем математичних машин і систем
Національної академії наук України, відділ
нейротехнологій, м. Київ.
Захист відбудеться 8 вересня 2005р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К73.052.01 в Черкаському державному технологічному університеті за адресою: 18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Черкаського державного технологічного університету за адресою:
18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460.
Автореферат розісланий 25 червня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Палагін В.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний стан ринку нерухомості є зменшеною копією стану україн-сь-кої економіки в цілому. Поступово закінчу-ється період швидкого накопи-чення капі-талу із його надприбутками і відбува-ється перехід до суспільс-тва, в якому значна частина фінансових потоків про-дукується сферою ін-форма-ційних тех-ноло-гій. Зменшення норми прибутку ви-кликає інтерес до вивчення ринку, його суб’єктів, структури і механізмів функціонування, причин і нас-лідків прийняття рішень. Зростає необхідність у вико-рис-танні інформаційно-аналітичних методів прогнозування ситуації і передба-чення майбутніх сце-наріїв розвитку, які потрібні для потенційних інвесторів, ор-ганів державного управління з метою прийняття стратегічних рішень з роз-витку бізнесу та удосконалення механізмів функціонування ринку.
Впровадження сучасних технологій в інформаційно-аналітичній інфраструктурі обслугову-вання клієнтів передбачає, насампе-ред, оптиміза-цію по-ве-дінки суб’єктів ринку нерухомості і забезпечення досягнення ними своїх цілей. Методи аналітичної об-ро-бки даних дозволять отримати інформацію про максима-льно можливу вар-тість об’єкта для продавця, забезпечити здійснення по-купки за мініма-льну ціну, збільшити прибуток за ра-хунок скорочення часу операцій продажу, збі-льшення кількості клієнтів і по-кращення якості обслугову-вання.
Розробка та застосування інформаційно-аналітичного забезпечення проц-есів на ринку нерухомості зумовлено необхідністю внесення порядку в його структурну та елементну базу, що дасть можливість проведення цілес-прямова-ної державної політики. На актуальність цієї діяльності вказують та-кож нормативні акти Кабінету Міністрів, Закон України “Про іпотеку” та Указ Президента України, в якому за-проваджується безвідсот-кове кредитування державних службовців на при-дбання житла.
Вітчизняні та зарубіжні вчені досягли значних результатів у розв’язанні задач аналізу складних систем, однією з яких є ринок нерухомості, а також у прогнозу-ванні майбутніх сценаріїв їх розвитку. Зокрема, у роботах
В.М. Глушкова, М.М. Моісєєва, М.З. Згуров-ського, Ю.П. Зайченка,
Е.А. Трахтенгерца, А.І. Галушкіна, Н.Д Панкратової, А.А. Тимченка,
Ю.М. Теслі, Г.М. Стерника, Т. Кохонена, Т. Сааті, Д. Голдберга розроблені моделі та методи ідентифікації та прогнозу-вання процесів у динамічних системах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: НЕЙРОМЕРЕЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок