Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Мономери на основі гідроксилвмісних пероксидів

Мономери на основі гідроксилвмісних пероксидів

Назва:
Мономери на основі гідроксилвмісних пероксидів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,28 KB
Завантажень:
453
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Флейчук Роман Іванович
УДК 547.775 + 547.779 + 547.491.4 + 547.239.1
Мономери на основі гідроксилвмісних пероксидів
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Львів-2004


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник - | доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Воронов Станіслав Андрійович,
Національний університет “Львівська політехніка”,
завідувач кафедри органічної хімії
Офіційні опоненти - | доктор хімічних наук, професор
Юрченко Олександр Григорович,
Національний технічний університет Ук-ра-ї-ни “Київський політехнічний інститут”,
завідувач кафедри органічної хімії i технологiї органiчних речовин
доктор хімічних наук, професор
Ганущак Микола Іванович,
Львівський національний університет ім. Івана Франка,
професор кафедри органічної хімії
Провідна установа - | Інститут органічної хімії Національної академії наук України, відділ кольору та будови орга-ніч-них сполук, м. Київ
Захист відбудеться “29” березня 2004 р. о 16.00 годині на засіданні спе-ціа-лі-зо-ва-ної вченої ради Д 35.052.01 у Національному університеті “Львівська по-лі-тех-ніка” (79013, м. Львів, пл. Св. Юра 3/4, корпус 8, аудиторія 240).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (79013, Львів-13, вул. Професорська, 1)
Автореферат розісланий “25” лютого 2004 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 35.052.01 Скорохода В.Й.


Загальна характеристика роботи
Органічні пероксиди відіграють важ-ли-ву роль у роз-в’я-занні ба-гатьох теоре-тич-них і прикладних проблем хімії, біо-логії, ме-ди-ци-ни. Вони застосовуються як окисники, дезинфікуючі аген-ти, від-білювачі тощо, а також є про-між-ни-ми про-дук-та-ми при одер-жа-ні різ-них кла-сів функціональних органічних сполук – фенолів, спир-тів, карбонільних сполук, вінільних мономерів. Особ-ливо важливе значення має зас-то-су-ван-ня ор-га-нічних пероксидів як іні-ці-а-торів віль-норадикальних процесів: окис-нен-ня, хло-ру-ван-ня і, особливо, по-лі-ме-ри-за-ції та по-лі-мер-ана-ло-гіч-них перетворень.
Актуальність досліджень. Одним з основних напрямків сучасної полімерної хі-мії є створення но-вих ком-по-зи-цій-них матеріалів – наповнених та армованих плас-ти-ків, ла-ко-фар-бо-вих матеріалів тощо. Властивості таких композитів обумовлені ге-те-ро-ген-ніс-тю їх структури і визначаються процесами, які відбуваються на ме-жі роз-ді-лу фаз, – адсорбцією полімерів, їх реакціями та формуванням між-фаз-них шарів. То-му важ-ли-вою є проблема конструювання міжфазних ша-рів, що дає змогу до-ся-га-ти ре-гу-льо-ва-но-го рівня міжфазної взаємодії та впли-ва-ти на властивості по-лі-мер-них ком-по-зи-тів. Дослідження, проведені на ка-фед-рі органічної хімії НУ “Львів-сь-ка по-лі-тех-ніка”, показали, що ім-мо-бі-ліза-ція регульованої кількості пер-ок-сид-них груп на межі розділу фаз різних полі-мер-них колоїдних систем дозволяє створювати дис-перс-но на-пов-не-ні по-лі-ме-ри з кращими експлуатаційними влас-ти-вос-тя-ми, ла-тек-си з мор-фо-ло-гією час-ти-нок “ядро-обо-ло-нка”, фор-мувати наношари на мі-не-раль-них мік-ро- та мак-ро-по-верх-нях. Пер-ок-сид-вміс-ні полімери, які використовуються для модифікації поверхні, пе-ре-важ-но от-ри-му-ють шляхом ко-по-лі-ме-ризації пер-ок-сид-них мо-но-ме-рів (ПМ) з ін-ши-ми мо-но-ме-рами. Сьогодні існує по-тре-ба в одержанні но-вих дос-туп-них ПМ із прогнозованою ак-тив-ніс-тю по-двій-но-го зв’язку в ре-ак-ціях ко-по-лі-ме-риза-ції, здат-них ге-не-ру-ва-ти віль-ні ра-ди-ка-ли не-об-хід-ної ак-тив-нос-ті в ши-ро-кому діапа-зо-ні тем-пе-ра-тур. Ефек-тив-ним мето-дом син-тезу ПМ, який доз-во-ляє конст-рую-ва-ти ці спо-лу-ки із прог-но-зо-ва-ни-ми ха-рак-те-рис-ти-ка-ми, є вза-ємо-ді-я функ-ціо-наль-них мо-но-ме-рів з функ-ціо-наль-ними пер-ок-си-да-ми, зокрема, гід-рок-сил-вміс-ними пер-ок-си-да-ми.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Мономери на основі гідроксилвмісних пероксидів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок