Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ ТА РЕАКЦIЙНА ЗДАТНIСТЬ - АМОНIЙЕТИЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПЛАТИНИ (IV).

СИНТЕЗ ТА РЕАКЦIЙНА ЗДАТНIСТЬ - АМОНIЙЕТИЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПЛАТИНИ (IV).

Назва:
СИНТЕЗ ТА РЕАКЦIЙНА ЗДАТНIСТЬ - АМОНIЙЕТИЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПЛАТИНИ (IV).
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,12 KB
Завантажень:
484
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
IНСТИТУТ ФIЗИКО-ОРГАНIЧНОЇ ХIМIЇ ТА ВУГЛЕХIМIЇ
м. Л.М.Литвиненка
Слiнкiн Сергiй Михайлович
УДК 541.49:546.742:546.922:546.924
СИНТЕЗ ТА РЕАКЦIЙНА ЗДАТНIСТЬ - АМОНIЙЕТИЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПЛАТИНИ (IV).
02.00.03 Органiчна хiмiя
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата хiмiчних наук
Донецьк-1998
 
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Донецькому державному технiчному унiверситетi.
Науковий керiвник: | кандидат хiмiчних наук, старший науковий спiвробiтник Мiтченко Сергiй Анатолiйович.
Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України, старший науковий співробітник.
Офiцiйнi опоненти: | доктор хiмiчних наук, професор Олiйник Микола Максимович. Донецький державний університет, завiдувач кафедри .
доктор хiмiчних наук, професор Паладе Дмитро Михайлович. Донецький державний технiчний унiверситет, професор кафедри.
Провiдна установа - Вiддiл каталiзу Фiзико-хiмiчного iнституту iм. О.В.Богатського НАН України, мiсто Одеса.
Захист вiдбудеться “ 10” грудня 1998 року о 14-00 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 11.216.01 Iнституту фiзико-органiчної хiмiї та вуглехiмiї iм. Л.М. Литвиненка НАН України /340114, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 70./
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Iнституту фiзико-органiчної хiмiї та вуглехiмiї iм. Л.М.Литвиненка НАН України /340114, м.Донецьк, вул. Р.Люксембург, 70./
Автореферат розiсланий “ 27” жовтня 1998 р.
Вчений секретар спецiалiзованої вченої ради
Д 11.216.01 Шендрик О.М.


АКТУАЛЬНIСТЬ ПРОБЛЕМИ. Пошук нових каталiтичних реакцiй є важливою задачею в теорiї та практицi фiзичної органiчної хiмiї. Успiх тут значною мiрою зумовлено знанням шляхiв утворення та подальшого розкладу iнтермедiатiв, якi часто є металоорганiчними сполуками. Синтез металоорганiчних сполук що не мають стабiлiзуючих лiгандiв та вивчення їх реакцiйної здатностi може дати ключа до керування селективнiстю каталiтичних реакцiй та утворення нових каталiтичних систем. Новi можливостi в цiй галузi вiдкриває дослiдження реакцiй ацидокомплексiв платини та їх органопохiдних у водних розчинах. Останнiм часом виявлено, що такi органiчнi похiднi простих ацидокомплексiв платини є iнтермедiатами багатьох каталiтичних процесiв, наприклад, каталiтичної функцiоналiзацiї алканiв у системi Pt(II)-Pt(IV), нуклеофiльного замiщення в алкiлгалогенiдах, гiдрохлорування ацетилену при каталiзi PtCl42- та iнших. Виявлення нуклеофiльних властивостей комплексiв платини (II) дало змогу синтезувати ряд металоорганiчних сполук, що були ранiше недосяжними, або одержувалися з дуже малим виходом. Незважаючи на це, -амонiйетильнi комплекси платини (IV) ще й досi - важкодоступний клас сполук, синтез яких є однiєю iз задач проведеного дослiдження.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ. Робота вiдповiдає напрямку дослiджень кафедри загальної хiмiї Донецького державного технiчного унiверситету “Дослiдження кiнетики та механiзму реакцiй нуклеофiльного замiщення при електрофiльних центрах”, № держреєстрацiї Г-50-90.
МЕТА I ЗАДАЧI ДОСЛIДЖЕННЯ.
-Синтез нового комплексу Pt (IV), що має амiногрупу у -положеннi до металоцентру.
-Визначення механiзму оксидативного приєднання азиридину до ацидокомплексiв Pt(II).
-Пошук нових шляхiв розкладу металоорганiчних похiдних Pt(IV)
-Визначення механiзмiв зовнiшньо та внутрiшньосферного елiмiнування.
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТIВ. Виявлено нову реакцiю алкiлювання платини (II) етиленiмiном. Доведено, що в системi K2PtCl4 - етиленiмiн - HCl вiдбувається оксидативне приєднання протонованого азиридину з утворенням -алкiльного похiдного Pt (IV), у якого новi, вiдмiннi вiд ранiше одержаних -алкiльних сполук платини (IV), якостi. Виявлено внесок у реакцiю комплексiв PtCl2(H2O)2, PtCl3(H2O)-, а також PtCl42-. Доведено, що кiнетика реакцiї вiдповiдає SN2- механiзму.
Синтезовано новий -амонiйетильний комплекс платини (IV), який не мiстить у своєму складi стабiлiзуючих лiгандiв.
Показано, що кiнетика зовнiшньосферного розпаду вiдповiдає механiзму, який включає SN2 - атаку хлорид-анiону на -атом вуглецю транс-Pt(CH2CH2NH3)Cl4(H2O) та веде до -хлорамiноетану та PtCl42-.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: СИНТЕЗ ТА РЕАКЦIЙНА ЗДАТНIСТЬ - АМОНIЙЕТИЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПЛАТИНИ (IV).

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок