Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТРАНСФОРМАЦІЯ РАДІАЦІЙНИХ ПАРАМАГНІТНИХ ЦЕНТРІВ ТА OПТИЧНІ ЕФЕКТИ У КРИСТАЛАХ KDP І DKDP

ТРАНСФОРМАЦІЯ РАДІАЦІЙНИХ ПАРАМАГНІТНИХ ЦЕНТРІВ ТА OПТИЧНІ ЕФЕКТИ У КРИСТАЛАХ KDP І DKDP

Назва:
ТРАНСФОРМАЦІЯ РАДІАЦІЙНИХ ПАРАМАГНІТНИХ ЦЕНТРІВ ТА OПТИЧНІ ЕФЕКТИ У КРИСТАЛАХ KDP І DKDP
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,80 KB
Завантажень:
32
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
поглинання в УФ областi оптичного дiапазону зв`язували з домiшкою залiза, з вiльними радикалами, з асоцiатами з дефектiв рiзної природи, зi зруйн
овуванням при опромiнюваннi групи PO43-, яка є структурним елементом анiонної пiдрешiтки кристалiв.


ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Левченко Олександр Миколайович
УДК 537.86:548.4
ТРАНСФОРМАЦІЯ
РАДІАЦІЙНИХ ПАРАМАГНІТНИХ ЦЕНТРІВ
ТА OПТИЧНІ ЕФЕКТИ У КРИСТАЛАХ
KDP І DKDP
01.04.03 - радiофiзика
А в т о р е ф е р а т
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiзико-математичних наук
ХАРКІВ - 1998


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Xаркiвському державному унiверситетi,
Міністерство освіти України.
Науковий керiвник: доктор фiзико-математичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Шульга Валерiй Михайлович,
Радiоастрономiчний iнститут НАН України,
завiдуючий вiддiлом.
Офiцiйнi опоненти: доктор фiзико-математичних наук, професор
Песковацький Стефан Анатолiйович,
Радiоастрономiчний iнститут НАН України,
провiдний науковий спiвробiтник;
доктор фiзико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Андерс Олександр Георгiйович,
Фізико-технічний інститут низьких температур
ім. Б.І. Вєркіна НАН України,
провiдний науковий спiвробiтник.
Провiдна установа: Iнститут радiофiзики та електронiки ім. О.Я. Усикова
НАН України, відділ радіоспектроскопії, м. Харкiв.
Захист вiдбудеться 11 грудня 1998 р. в 15 годин 30 хвилин на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 64.051.02 Xаркiвського державного унiверситету (310077, м. Xаркiв, пл. Свободи, 4, ауд. 3-9).
З дисертацiєю можна ознайомитись у Центральнiй науковiй бiблiотецi Харкiвського державного унiверситету (310077, м. Харкiв, пл. Свободи, 4).
Автореферат розiсланий 22 жовтня 1998 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Чеботарьов В.I.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми.
Радiацiйнi дефекти в кристалах квантової електронiки визивають великий iнтерес у фiзикiв. Про це свiдчить величезна кiлькiсть статей i монографiй, в яких вивчається будова, механiзми утворення та вплив окремих типiв дефектiв на фiзичнi властивостi кристалiв. Цi роботи вказують на те, що значна частина вiдомих рiзновидiв радiацiйних дефектiв виникає внаслiдок перетворення (трансформацiї) точкових дефектiв, якi iснують в кристалах.
Вивчення трансформацiї необхiдне, по-перше, для отримання нових знань про мiкроскопiчнi процеси, що вiдбуваються при взаємодiї випромiнювань з речовиною. По-друге, процеси трансформацiї за певних умов можуть бути використанi для змiни фiзичних властивостей кристалiв в потрiбному напрямку. По-третє, тому, що цi процеси впливають на фiзичнi властивостi кристалiв, вiд яких залежать характеристики та ресурс роботи квантових приладiв.
Автори робiт, присвячених вивченню трансформацiї в кристалах, як правило, дослiджували одне перетворювання радiацiйних центрiв. Проте в кристалах iснують також процеси багатоступеневої трансформацiї, якi на цей час вивчено недостатньо. Вони мiстять в собi декiлька послiдовних перетворювань дефектiв.
Експериментальнi дослiдження багатоступеневої трансформацiї при опромiнюваннi кристалiв зв`язанi з певними труднощами і потребують пошуку середовища, в якому це явище iснує та може бути виявлено i вивчено сучасними науковими методами.
В данiй роботi зроблено спробу використати для вивчення трансформацiї кристали дигiдро- i дидейтерофосфату калiю (вiдповiдно, KDP i DKDP), якi набули широкого розповсюдження в квантовiй радiофiзицi як нелiнiйнi елементи для генерацiї гармонiк лазерного випромiнювання, в модуляторах потужних свiтлових потокiв та в iнших приладах квантової електронiки. Решiтка названих кристалiв стiйка до дiї радiацiї. Це дає змогу використовувати широкий iнтервал доз опромiнювань без руйнування кристалiчних грат, що є необхiдним для спостереження багатоступеневої трансформацiї радiацiйних центрiв.
Для дослiдження було вибрано кристали з домiшковими атомами миш`яку, на яких в данiй роботi за допомогою методу ЕПР було виявлено трансформацiю радiацiйних центрiв при опромiнюваннi та термiчному вiдпаленнi.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ТРАНСФОРМАЦІЯ РАДІАЦІЙНИХ ПАРАМАГНІТНИХ ЦЕНТРІВ ТА OПТИЧНІ ЕФЕКТИ У КРИСТАЛАХ KDP І DKDP

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок