Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ

Назва:
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,57 KB
Завантажень:
216
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ОМЕЛЬЧУК Сергій Аркадійович
УДК 37.016:811.161.2’367

ФОРМУВАННЯ
МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ
УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ
ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ
13.00.02 – теорія і методика навчання української мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському державному університеті.
Науковий керівник: | доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
ГОЛОБОРОДЬКО Євдокія Петрівна,
Херсонський державний університет, професор кафедри слов’янських мов та загального мовознавства.
Офіційні опоненти: |
доктор педагогічних наук, професор
КАРАМАН Станіслав Олександрович,
Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка, професор кафедри методики української мови;
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
СКУРАТІВСЬКИЙ Леонід Віталійович,
Інститут педагогіки АПН України, завідувач лабораторії навчання української мови.
Провідна установа – Харківський державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, кафедра української мови, Міністерство освіти і науки України, м. Харків.
Захист відбудеться “3грудня 2003 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.452.02 в Інституті педагогіки АПН України (04053, м. Київ, вул. Артема, 52-Д).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педагогіки АПН України, 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-Д.
Автореферат розісланий “3” листопада 2003 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.Т. Шелехова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження зумовлена концептуальними положеннями і дер-жав-ними вимо-гами щодо реформування мовної освіти в Україні, спрямованої на підви-щення загальномовної і мовленнєвої культури громадян. Використання рід-ної (української) мови в різних сферах життє-діяльності є обов’язком кожної лю-дини. У статті 10 Конституції України, яка регламентує мовну політику в на-шій країні, за-значається : “Державною мовою в Україні є українська мова”.
Відповідно до вимог Основного Закону будується і вся система сучасної се-ред-ньої освіти, го-ловною метою якої є формування у майбутнього випускника школи здатності до самопізнання, саморозвитку, самовираження, самореалізації, активної праці. Ідея необхідності всебічного роз-витку школяра, його творчого по-тенціалу діста-ла відображення в Національній доктрині розвитку освіти. Успішна участь осо-бистості в суспільних процесах, задоволення власних прак-тичних потреб кожного значною мірою залежить від його здатності до ефективної комунікації. Засобами пі-знання, спілкування людина так чи інакше впливає на дійс-ність, змінює її, реалізує свої твор-чі можливості в усіх сферах життєдіяльності.
Пріоритетною стає проблема формування мовленнєвої і комунікативної компе-тен-ції як провідного компонента в структурі загальної підготовки і розвитку особис-тості. При цьому школа має забезпечити формування комунікативної особис-тості – людини, яка вільно і легко висловлює власні думки, ви-являє високий рівень мовленнєвої культури, дбає про якість свого мовлення і його вдосконалення.
Комунікативна спрямованість у методиці викладання мови дає змогу реалізу-вати ціннісний навчальний, розвивальний і виховний аспекти рідної мови як на-вчального предмета, який можна вивчати двома взаємопов’язаними способами – науково-тео-ретичним (опанування основ науки про мову) і практичним (формування вмінь і на-вичок вільного володіння українською мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності).
У першому випадку особистість засвоює теоретичні надбання лінгвістичної на-уки, у другому – вона осягає культуру мовленнєвого спілкування. Отже, прак-тична спрямованість у навчанні рідної мови тісно пов’язана з комунікативним аспектом. Тому визначальним напрямом роботи вчителя-словесника є підготовка гуманних, освічених людей, які на належному рівні вміють практично користуватися українсь-кою мовою в найрізноманітніших життєвих ситуаціях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок