Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Фiзико-хiмiчне моделювання флюїдодинамiчних рудогенеруючих палеосистем та прогнозування пов’язаного з ними зруденiння (на прикладi родовищ золота)

Фiзико-хiмiчне моделювання флюїдодинамiчних рудогенеруючих палеосистем та прогнозування пов’язаного з ними зруденiння (на прикладi родовищ золота)

Назва:
Фiзико-хiмiчне моделювання флюїдодинамiчних рудогенеруючих палеосистем та прогнозування пов’язаного з ними зруденiння (на прикладi родовищ золота)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
44,22 KB
Завантажень:
331
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Міністерство освіти i науки України
Львівський нацiональний університет імені Iвана Франка
УДК 553.21/.24
Попiвняк Iван Васильович
Фiзико-хiмiчне моделювання
флюїдодинамiчних рудогенеруючих палеосистем
та прогнозування пов’язаного з ними зруденiння
(на прикладi родовищ золота)
Спеціальність 04.00.11 геологiя
металевих i неметалевих корисних копалин
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора геологічних наук
Львів-2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Львівському нацiональному університеті
імені Iвана Франка
Офiцiйнi опоненти:
Галецький Л.С. доктор геолого-мінералогічних наук,
професор (ІГН НАН України, м.Київ);
Петриченко О.Й. доктор геолого-мінералогічних наук,
професор (ІГГГК НАН України, м. Львів);
Квасниця В.М. доктор геолого-мінералогічних наук,
професор ІГМР НАН України, м. Київ)
Провiдна органiзацiя:
кафедра корисних копалин та екологічної геології
Донецького національного технічного університету
Захист відбудеться 29.05. 2002 р. о 15-30 год. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 35.051.04 у Львівському нацiональному
університеті імені Івана Франка за адресою:
290005, м. Львів, вул. Грушевського, 4, ауд. 219
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського
нацiонального університету іменi Iвана Франка за адресою:
290005 м.Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 22.04. 2002 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат геол.-мін. наук Є.М.Сливко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Надiйна оцiнка перспективностi вiдомих в Ук-раїнi золоторудних родовищ i ефективний, цiлеспрямований пошук нових покладiв золота можливi тiльки на основi системного, комплексного ви-користання нових сучасних методiв наукових дослiджень. Це набуває особливо важливого значення з надбанням Україною незалежностi i ство-ренням власної золотовидобувної галузi промисловостi.
Однак прогнозування золотого зруденiння пов'язане, як вiдомо, зi значними труднощами, що обумовленi складнiстю та багатофакторнiстю процесiв рудоутворення. Тому сьогодні, поряд із класичними геолого-структурними, геофiзичними та геохiмiчними методами, все бiльшого значення набуває методика дослiдження ендогенних родовищ, започат-кована М.П.Єрмаковим, В.А.Калюжним, Є.М.Лазьком, Ю.О.Долговим, Ю.В.Ляховим, А.В.Пiзнюром та iншими, що базується на аналiзi фiзико-iмiчних умов мiнералоутворення за включеннями у мiнералах.
Флюїднi включення, як вiдомо, володiють своєрiдною "термо- i баро-пам'яттю", i тривалий час зберiгають iнформацiю не тiльки щодо змiни температури та тиску у флюїдних мiнералотворних середовищах1Примiтка1/ Слiдом за Ф.Г.Смiтом (1968), В.А.Калюжним (1982) та Е.Реддером (1987), ми вiдносимо до флюїдних не тiльки надкритичнi, рiдкi та газовi еманацiї, але й магматичнi розплави, води поверхневих басейнiв Землi, пiдземнi басейни нафти та газу, мiнералiзованi води тощо.
/, а й щодо характеру мiнливостi їхнього складу та агрегатного стану в часi та просторi, що дає змогу створювати правильне уявлення про розвиток флюїдодинамiчних рудогенеруючих палеосистем, зокрема про генезис ендогенних золоторудних родовищ, i на цiй основi здiйснювати науково обґрунтованi прогнознi оцiнки золотого зруденiння у дiлянках, недос-тупних для прямого спостереження.
Однак зусилля попередникiв були спрямованi переважно на розв’я зання генетичних проблем ендогенного мiнералоутворення i меншою мiрою на виявлення мiнливостi умов ендогенного зруденiння в просторi, без чого неможливi надiйнi прогностичнi оцiнки. Окремі спроби факто-логiчного моделювання фiзико-хiмiчних умов мiнералоутворення у прос-торi базувалися на недостатньо обґрунтованих системах термобарогео-хiмiчного опробування, що з теперiшнiх позицiй неприпустимо. Тому необхiднiсть вдосконалення технологiй термобарогеохiмiчного моделювання та алгоритмiв дослiдження ендогенних родовищ корисних копалин методами прикладної термобарогеохімії загалом очевидна, тим бiльше, що популярнiсть дослiдження ендогенного мiнералоутворення з "мiрою та
числом" зростає, а це означає, що настала необхiднiсть не тiльки розкривати великi можливості прикладної термобарогеохiмiї у практицi пошукiв та оцiнки ендогенних родовищ корисних копалин, але водночас запобігти можливій дискредитацiї новiтнiх технологiй прогнозування при недос-татньо коректному їх використаннi.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 Реферат на тему: Фiзико-хiмiчне моделювання флюїдодинамiчних рудогенеруючих палеосистем та прогнозування пов’язаного з ними зруденiння (на прикладi родовищ золота)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок