Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,21 KB
Завантажень:
100
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МАЛИШЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ
УДК 330.322
ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПРИ
ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08. 06. 01 - Економіка підприємства і організація виробництва
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Луганськ 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Східноукраїнському національному університеті Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ).
Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Долганов Геннадій Федорович, Східноук-раїнський національний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри еко-номіки підприємства (м. Луганськ).
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Гриньова Валентина Миколаївна, завіду-вачка кафе-дри бізнесу та підприємниц-тва Харківсь-кого державного еко-номічного університету Міністерства освіти і науки України (м. Харків);
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Маслова Генрієтта Миколаївна, старший науковий співробітник відділу регіональних проблем зов-нішньоекономічних зв'язків Лу-ганської філії Інституту економіко-правових дослі-джень НАН України (м. Луганськ).
Провідна установа - Інститут економіки промисловості НАН України, відділ проблеми ефективного використання промисло-вого потенціалу(м. До-нецьк).
Захист відбудеться 19 квітня 2001 року о 14 годині на засіданні спеціалізо-ваної вченої ради К 29.051.01 у Східноук-раїнському національному університеті Міні-стерства освіти і науки України за ад-ресою: 91034, Луганськ, кв. Молодіж-ний, 20 а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Східноук-раїнського націо-нального університету за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а.
Автореферат розісланий 16 березня 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Козаченко Г. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У період економічної кризи від-тво-рення основних ви-робничих фондів виявилося най-більш уразливим. Ситу-ація, що склалася, має кілька причин: по-пе-рше, процес від-творення був дефор-мова-ний у пе-ріод кризи, по-друге, в умовах інфляції амортиза-ційний фонд підпри-ємств не забез-печує навіть простого від-творення. До того ж, внаслідок трива-ло-сті повер-нення вкладе-них коштів інтерес до інвестування в основні вироб-ничі фонди в таких умо-вах стає не-привабли-вим.
Криза інвестування, що спостерігається в Україні, призвела до загального ско-ро-чення ви-ро-бниц-тва. Аце в свою чергу особливо заторкнуло підприємства галузей, тісно пов'я-зані з інвестицій-ним процесом – машинобудування, мета-лургії, лісооб-робки, вироб-ництва будматеріалів та інших.
Існуючі наукові розробки в галузі реального інвестування не відповідають сформованим умовам. Тому й виникла необхідність створення відповідної теоре-тичної і методичної бази щодо визна-чення відтворюваль-них параметрів і майбут-ньої ефективності капіта-ль-них вкладень на під-приємстві, а також органі-зації фі-нансу-вання ін-вести-ційних прое-к-тів.
З переходом України до ринкових відносин підвищівся інтерес до за-рубіжних ме-тодик у цій сфері. Од-нак вони вимагають відповідного корегування для засто-су-вання в умо-вах нестабі-льного еко-номіч-ного середовища.
Поряду з цим найважливіші аспекти теорії і практики відтворення основ-них фо-н-дів не ві-дбивають особливостей сучасного розвитку як України, так і країн СНД та вимагають про-ведення по-дальших досліджень і розробки нових підходів. Таким чи-ном, цілком випра-вдана необхідність тео-ретичного узагаль-нення і прак-ти-чного рі-шення ком-плексу питань, пов'язаних з даним науково-практичним за-вданням. Ви-кла-дене вище визна-чило вибір теми дисертаційної роботи, її актуаль-ність та прак-тичну важливість.
Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Робота виконува-лася на базі наукових досліджень кафедри економіки підприємства Схід-но-ук-раїнсь-кого наці-онального універси-тету. За темою № ДН - 12 - 00 "Теорети-чні до-слі-дження струк-турної перебудови великих промис-лових підприємств в умо-вах не-стабіль-ного макроеко-номіч-ного середовища" (номер державної ре-єстрації 0100V002696) автором розроблено методику впливу інфляції як одного із чинни-ків не-стабіль-ного макро-еко-номіч-ного середовища на обсяг відтворення ос-нов-них виробничих фондів при струк-турній перебудові промислових підпри-ємств.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок