Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УТВОРЕННЯ ЗАБАРВЛЕНИХ РЕЧОВИН У ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЙОГО ІНГІБУВАННЯ

УТВОРЕННЯ ЗАБАРВЛЕНИХ РЕЧОВИН У ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЙОГО ІНГІБУВАННЯ

Назва:
УТВОРЕННЯ ЗАБАРВЛЕНИХ РЕЧОВИН У ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЙОГО ІНГІБУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,65 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
РУДЕНКО ВІРА МИКОЛАЇВНА
УДК 664.1.039
УТВОРЕННЯ ЗАБАРВЛЕНИХ РЕЧОВИН У ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЙОГО ІНГІБУВАННЯ
05.18.05 – технологія цукристих речовин
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Київ – 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському державному університеті харчових технологій Міністерства освіти України.
Науковий консультант:
-
Доктор технічних наук, професор Бобрівник Леонід Дем’янович, Українсь-кий державний університет харчових тех-нологій, завідувач кафедри органічної хі-мії.
Офіційні опоненти:
-
доктор технічних наук, професор Олійник Іван Алактионович, Українська Академія державного управління при Президентові України, начальник відділу атестації і роз-поділу кадрів;
- доктор технічних наук, старший науковий співробітник Чернявська Людмила Іванівна, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості, завіду-вач відділу сировини, контролю та обліку виробництва;
-
доктор технічних наук, професор Ліпєц Антон Адамович, Український дер-жавний університет харчових технологій, професор кафедри цукристих речовин.
Провідна установа:
-
Інститут підвищення кваліфікації і пере-підготовки керівних пра-цівників і спеціа-лістів харчової та переробної промислово-сті Мі-ністерства агропромислового комп-лексу України, кафедра техно-логії цукрис-тих речовин, м.Київ.
Захист відбудеться “ 6 ” жовтня 1999 р. о 14.00 годині на засі-данні спеціалізованої вченої ради Д.26.058.04 Українського державного університету харчових технологій за адресою: 252033, м.Київ-17, вул. Володимирська, 68, корпус А, аудиторія А-311.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Українського державного університету харчових технологій за адресою:
252033, м.Київ-17, вул. Володимирська, 68.
Автореферат розісланий “ 6 ” вересня 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, к.т.н., с.н.с. Л.О.Федоренченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Природні сполуки і численні структурні елементи біологічних систем мають порівняно невеликий набір реа-кційноздатних функціо-нальних груп, як гідроксильна (ОН), аміно (NH2), карбоксильна (СООН) і карбонільна (С=О). Серед реакцій, які можливі між цими групами, амінокарбонільна ре-акція - унікальна і розглядається як фундаментальна в величезному різно-манітті при-родних явищ, біль-шість з яких відіграють важливу роль у біоло-гіч-них та виробничих процесах. Природа надала винятково реакційну сис-тему, у якій са-хари і амінокислоти або інші азотовмісні сполуки дуже легко, без уча-сті біокаталізаторів, зазнають глибоких перетво-рень, що призво-дять до зміни забарвлення, аромату, розчинності та багатьох інших влас-тивостей природних сполук
Амінокарбонільна реакція є серцем харчової хімії, оскільки саме ця реакція визначає кінцевий результат термічно оброблених продуктів: їхній смак, ко-лір, аромат. Тому дослідження амінокарбо-нільної реакції в першу чергу пов’язано з вирішенням багатьох пра-ктичних завдань – як краще і надійно зберегти поживну цінність харчових продуктів, по-ліпшити їхні органолептичні показники або звести до мінімуму не-бажані на-слідки цієї реакції.
Амінокарбонільна реакція є надзвичайно складним процесом пе-ретворень сахарів, що містить достатньо велику кількість реак-цій, перебіг яких в значній мірі ви-значається умовами від-повідних хар-чових виро-бництв.
У виробни-цтві цу-кру із цукрового буряка та цукрової трос-тини амінокарбо-нільна реак-ція призводить до утво-рення заба-р-вле-них ре-чо-вин, що знижує якість цукру і вима-гає додатко-вих значних витрат на одержання цукру відповідної якості . А для того, щоб науково-об-грунтовано контро-лю-вати процес утворення забарвлених речовин цу-крового ви-робни-цтва не-обхідно мати достатні знання про харак-тер хі-мічних пере-тво-рень са-харів в умовах цукрового ви-робни-цтва і особливо тих її ста-дій, які іні-цію-ють побуріння.
Дослідження амі-нокарбонільної реакції має певний прогрес, проте проблема утво-рення забарвлення все ж залишається ще не до кі-нця з’ясованою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: УТВОРЕННЯ ЗАБАРВЛЕНИХ РЕЧОВИН У ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЙОГО ІНГІБУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок