Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНО ЗУМОВЛЕНІ ІННОВАЦІЇ В ОНОМАСТИКОНІ ЗАКАРПАТТЯ КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.

СОЦІАЛЬНО ЗУМОВЛЕНІ ІННОВАЦІЇ В ОНОМАСТИКОНІ ЗАКАРПАТТЯ КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.

Назва:
СОЦІАЛЬНО ЗУМОВЛЕНІ ІННОВАЦІЇ В ОНОМАСТИКОНІ ЗАКАРПАТТЯ КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,98 KB
Завантажень:
441
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
РОМАНЮК Марія Іванівна
УДК 811. 161. 2’373. 2 (043. 3)
СОЦІАЛЬНО ЗУМОВЛЕНІ ІННОВАЦІЇ
В ОНОМАСТИКОНІ ЗАКАРПАТТЯ КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.
Спеціальність 10. 02. 01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Чернівці-2005
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі української мови Ужгородського національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Белей Любомир Омелянович,
Ужгородський національний університет,
проректор з навчально-виховної роботи.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Гудманян Артур Ґрантович,
директор Гуманітарного інституту
Національного авіаційного університету, м.Київ;
кандидат філологічних наук, доцент
Колесник Наталія Степанівна,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, доцент кафедри
історії та культури української мови.
Провідна установа – кафедра українського та загального
мовознавства Тернопільського
національного педагогічного університету імені В.Гнатюка,
Міністерства освіти і науки України,
м. Тернопіль.
Захист відбудеться 4 листопада 2005 р. о 14 годині на засіданні спе-ціалі-зо--ваної вченої ради К 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті іме--ні Юрія Федьковича за адресою: 58012, м.Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корп.V, Червона зала.
Із дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58000, м.Чернівці, вул.Лесі Українки, 23)
Автореферат розіслано “30” вересня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук, доцент |
О.В.Кульбабська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Здобуття незалежності та зу-мов-ле-ні цією видатною подією суспільно-політична демократизація, еко-но-мічна лібералізація життя в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. спра-вили, окрім іншого, вельми помітний вплив і на лексику су-час-ної української мови, зокрема на склад новітнього українського оно-мас-тикону. Українські ономасти завжди говорили про важливість впли-ву соціальних чинників на склад, структуру та особливості фун-к-ціонування національного ономастикону. Так, наприклад, ці про-блеми на антропонімійному матеріалі порушують М. Л. Худаш, П. П. Чучка, Л. О. Белей, Р. Й. Керста; на топонімному – Ю. О. Кар-пен-ко, В. В. Лобода, Є. С. Отін, К. Й. Галас, О. В. Горпинич, В. П. Шуль-гач, І. М. Желєзняк, О. П. Карпенко, В. В. Лучик; на зо-онімному – М. І. Сюсько; на ергонімному – О. О. Белей, Н. В. Кутуза, С. О. Шес-такова та ін. Однак у сучасному українському мовознавстві відсутні до-слідження, які комплексно та системно вивчали б соціально зу-мов-лені інновації на всьому українському онімійному просторі, що до-зволило б детальніше окреслити не лише склад, структурно-се-ман-тичні та функціональні параметри ономастикону певного істо-рич-ного періоду, а й виявити екстралінгвальні джерела його роз-вит-ку, зокрема адекватно оцінити роль соціальних чинників.
Свої переваги, на наше переконання, має вивчення соціально зу-мовленої трансформації ономастикону певного регіону, адже це дає змогу не лише повніше, вичерпніше описати всі соціально зу-мов-лені оніми-неологізми, а й виявити регіональну специфіку впли-ву соціальних чинників на склад, структуру та функції місцевого оно-мастикону. З огляду на сказане, на нашу думку, вивчення со-ці-аль-но вмотивовних інновацій в закарпатоукраїнському оно-мас-ти-ко-ні кін. ХХ – поч. ХХІ ст. належить до актуальних завдань ук-ра-їн-сь-кої мовознавчої науки.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ди-сертаційне дослідження – один із напрямків наукових студій ка-фед-ри української мови Ужгородського національного університету й узгоджується із комплексною темою “Історія української літера-тур-ної мови та мовознавства на Закарпатті в загальноукраїнському кон-тексті”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СОЦІАЛЬНО ЗУМОВЛЕНІ ІННОВАЦІЇ В ОНОМАСТИКОНІ ЗАКАРПАТТЯ КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок