Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФАЗОВI ПЕРЕХОДИ В КВАНТОВИХ I МАГНIТНИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ КРIОКРИСТАЛАХ

ФАЗОВI ПЕРЕХОДИ В КВАНТОВИХ I МАГНIТНИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ КРIОКРИСТАЛАХ

Назва:
ФАЗОВI ПЕРЕХОДИ В КВАНТОВИХ I МАГНIТНИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ КРIОКРИСТАЛАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,03 KB
Завантажень:
81
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
ФIЗИКО-ТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
iм. Б. I. ВЇРКIНА
ФРЕЙМАН Юрiй Олександрович
УДК 538.9; 548:537.621; 536.48
ФАЗОВI ПЕРЕХОДИ В КВАНТОВИХ
I МАГНIТНИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ
КРIОКРИСТАЛАХ
01.04.02. - теоретична фiзика
А в т о р е ф е р а т
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора фiзико-математичних наук
Харкiв - 2000


Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана в Фiзико-технiчному iнститутi низьких температур
iм. Б. I. Вїркiна НАН України
Офiцiйнi опоненти:
доктор фiз.-мат. наук, професор,
Бакай Олександр Степанович,
Нацiональний науковий центр
"Харкiвський фiзико-технiчний iнститут",
завiдувач вiддiлу
доктор фiз.-мат. наук, професор,
Бланк Олександр Якович,
Харкiвський радiоастрономiчний iнститут
НАН України, провiдний науковий спiвробiтник
доктор фiз.-мат. наук, професор,
Якуб Євген Соломонович,
Одеський державний медичний унiверситет,
професор кафедри
Провiдна установа Iнститут радiофiзики та електронiки
НАН України, вiддiл теоретичної фiзики,
м. Харкiв
Захист вiдбудеться " 16 " жовтня 2000 року о 15 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 64.175.02 при Фiзико-технiчному iнститутi низьких температур iм. Б. I. Вєркiна НАН України за адресою:
61164, м. Харкiв, пр. Ленiна, 47.
З дисертацiєю можно ознайомитись у бiблiотецi Фiзико-технiчного iнституту низьких температур iм. Б. I. Вїркiна НАН України
(61164, м. Харкiв, пр. Ленiна, 47).
Автореферат розiсланий " 15 " вересня 2000 року.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
доктор фiз.-мат. наук Ковальов О. С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Дисертацiйна робота присвячена рiшенню теоретичних проблем, якi є об'єктом iнтенсивного експериментального вивчення в багатьох лабораторiях свiту. До таких об'єктiв вiдносяться твердий водень в областi високих i надвисоких тискiв i твердий кисень. У роботi передвiщене нове фiзичне явище - квантове орiєнтацiйне плавлення, розглянутий новий клас фазових переходiв - орiєнтацiйно-магнiтнi фазовi переходи в системi магнiтних ротаторiв, передвiщений i дослiджений ряд нових ефектiв - зворотний характер фазового переходу у твердому HD пiд тиском, домiшковi ефекти в крiокристалах з домiшкою кисню, що стали об'єктом експериментальних i теоретичних дослiджень.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами Дисертацiйна робота виконана в рамках тематичних планiв дослiджень, якi велися i ведуться у вiддiлi статистичних методiв математичної фiзики Фiзико-технiчного iнституту низьких температур НАН України iм. Б. I. Вєркiна. Усi викладенi в дисертацiї результати отриманi в процесi виконання планових робiт за темами: "Фiзика крiокристалiв" (N держреєстрацiї 81020496), "Елементарнi збудження i динамiка крiокристалiв" (N держреєстрацiї 01.86.00031285), "Спектральна теорiя, операторнi алгебри i нелiнiйнi рiвняння" (N держреєстрацiї 01.85.0017953), "Випадковi i майже перiодичнi оператори математичної фiзики. Математичнi задачi квантової теорiї поля i статистичної фiзики" (за планом найважливiших НДР Президiї НАНУ), "Математична фiзика неоднорiдних та флуктуюючих систем" (N держреєстрацiї 0196U002941).
Мета i задачi дослiдження. Головна мета даної роботи полягає у виявлення нових квантових систем на основi квантових ротаторiв i нових класiв фазових переходiв (ФП) на основi магнiтних ротаторiв. У випадку квантового орiєнтацiйного плавлення (КОП) метою роботи був всебiчний теоретичний аналiз специфiки i загальних закономiрностей цього нового явища, зокрема рiшення таких задач:
- вивчення критерiїв, при яких у системi ротаторiв можливо квантове орiєнтацiйне плавлення;
- вивчення поведiнки термодинамiчних характеристик системи в умовах КОП;
- розрахунок ефектiв кристалiчного поля в умовах КОП;
- розгляд можливостi експериментального спостереження КОП.
У випадку фазових переходiв у твердих воднях пiд тиском метою роботи була побудова теорiї орiєнтацiйного переходу в параводнi, ортодейтерiї i HD (перехiд мiж фазами I-II). При цьому розглядалися такi задачi:
- розрахунок ефектiв кристалiчного поля;
- розгляд особливостей фазового переходу у твердому HD;
- самоузгоджений розрахунок кристалiчного поля.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: ФАЗОВI ПЕРЕХОДИ В КВАНТОВИХ I МАГНIТНИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ КРIОКРИСТАЛАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок