Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ШКОЛИ

ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ШКОЛИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ШКОЛИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,42 KB
Завантажень:
87
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ГОЛОВКО Любов Леонідівна
УДК 378.14
ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ САМОСТІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ШКОЛИ
13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Коберник Олександр
Миколайович, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, доцент кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Козаков Віталій
Андрійович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри педагогіки і психології;
кандидат педагогічних наук, доцент Журавська Ніна Станіславівна, Національний аграрний університет, м. Київ, доцент кафедри педагогіки і психології.
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний університет
імені В.К. Винниченка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград.
Захист дисертації відбудеться 26 квітня 2000 р. о 15.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 5-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту педагогіки і пси-хології професійної освіти АПН України ( 04060, м. Київ, вул. М. Берлин-ського, 9).
Автореферат розісланий “22” березня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Цибульська Г.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження.
Винятково важливого значення в розвитку сільськогосподарського виробни-цтва набуває підготовка кваліфікованих кадрів нової генерації, які в перспективі ста-новитимуть рушійну силу прогресивного розвитку України.
Для реалізації цього завдання потрібні нові підходи до підготовки фахівців. Створення системи ступеневої підготовки спеціалістів різного рівня кваліфікації згі-д-но з Законом України “Про освіту” дасть можливість здійснювати навчально-ви-роб-ничий процес з урахуванням практичних потреб сільськогосподарського вироб-ництва та світових тенденцій у підготовці спеціалістів відповідного профілю.
Цей процес має базуватися на інноваційних підходах до вирішення педа-го-гічних, навчально-методичних та виробничих проблем поєднання теоретичного та виробничого навчання.
Організація кафедр на виробництві, створення навчально-науково-вироб-ни-чих комплексів, нові форми організації практики є першим кроком у вирішенні проблеми підготовки спеціалістів якісно нового рівня для сільського господарства.
Сучасна реорганізація сільськогосподарського виробництва в Україні згідно з чинним законодавством, вимагає підготовки кадрів, які самостійно впроваджу-ва-ти-муть у практику нові підходи до виробництва, що були засвоєні ними під час нав-чання у вищому закладі освіти.
Становлення та функціонування ринкових відносин, впровадження нових форм господарювання та форм власності на землю й майно вимагають від майбутніх спеціалістів самостійності мислення, підприємливості, ініціативності та творчої ак-тив-ності у розв’язанні виробничих завдань.
Однак, як сві-д-чить наше дослідження, такі якості в мо-ло-дого спе-ціа-лі-с-та не за-в-ж-ди формуються. Це можна пояснити в деякій мірі тим, що побутує думка, за якою педагогічні знання необхідні лише викладачам педагогічних вищих закладів освіти та студентам, які в них навчаються. А тому в процесі дослід-ження виявилося, що молоді викладачі сільськогосподарської вищої школи мало володіють педагогічною теорією та практикою. А нау-ко-ві до-с-лі-дже-н-ня в га-лу-зі пе-да-го-гі-ки ніяк не сти-му-люю-ть-ся в непедаго-гічних вищих закладах освіти.
Майже в усіх вищих закладах освіти України прі-о-ритетним у підготовці май-бут-ніх спеціалістів є формування творчої, активної і самостійної особистості, ві-д-по-ві-да-ль-но-с-ті сту-де-н-та за якість сво-го на-в-ча-н-ня; розвитку інтересу до набуття знань; фо-р-му-вання про-фе-сі-й-но спря-мо-ва-них мо-ти-вів на-в-ча-ль-ної дія-ль-но-с-ті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ШКОЛИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок