Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,91 KB
Завантажень:
293
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
ПРУСАК Володимир Федорович
УДК 378:7.012
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Вінниця – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України, м. Івано-Франківськ.
Наукові керівники: доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Ступарик Богдан Михайлович; | доктор педагогічних наук, професор
Завгородня Тетяна Костянтинівна,
кафедра педагогіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, завідувач,
м. Івано-Франківськ
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,
дійсний член Академії мистецтв України
Яковлєв Микола Іванович,
Київський державний інститут прикладного мистецтва
і дизайну імені Михайла Бойчука, ректор, м. Київ;
кандидат педагогічних наук, професор
Антонович Євген Антонович,
кафедра прикладного мистецтва і дизайну, завідувач,
проректор із навчально-методичної роботи
Інституту реклами, м. Київ
Провідна установа: Ужгородський національний університет,
кафедра педагогіки і психології,
Міністерство освіти і науки України, м. Ужгород
Захист відбудеться “17” жовтня 2006 року о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.053.01 у Вінницькому державному педаго-гічному університеті імені Михайла Коцюбинського за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (21100, м.Він-ниця, вул. Острозького, 32).
Автореферат розісланий “15” вересня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради А.М.Коломієць
Загальна характеристика роботи
Актуальність і доцільність дослідження. Професійна підготовка май-бутніх дизайнерів в умовах ринкових відносин набуває особливого соціокуль-турного зна-чення. Дизайн-освіта у вищо-му навчаль-но-му закладі (ВНЗ) спрямована на формування у студентів профе-сійно значущих якостей, творчих здібностей, інтересів, тощо. Підвищення рівня фун-да-ментальної та спеціальної фахової підготовки немо-ж-ливо реалізувати без належ-ного теоре-тичного та науково-методичного їхнього обґрун-тування.
Актуальні проблеми підготовки фахівців знайшли відображення в Націо-нальній доктрині розвитку освіти в Україні, галузевих стандартах вищої освіти та основних напрямах реалізації Болонської декларації. Вищі навчальні закла-ди, котрі нині здійснюють підготовку майбутніх дизайнерів, ще недостатньо за-безпечені державними освітніми стандартами та навчальними програма-ми фун-даментальних й професійно орієнтованих дисциплін. Тому глибокого ана-лізу потребує змістове наповнення кожної дисципліни, це дозволить уни-кну-ти дублювання навчального матеріалу та розставити пріоритетні акценти. Питання підготовки фахівців із дизайну вимагають систематичного й обґрун-тованого висвітлення, розробки організаційного та науково-методичного їхнього за-безпе-чення.
Загальні проблеми дизайн-освіти є предметом різнобічного дослідження науковців. Зокрема, О.Генісаретський визначив методологічні та гумані-тар-но-художні проблеми дизайну, І.Герасименко розробив технології вироб-ництва художньо-конструкторського формотворення. В.Даниленко, Є.Ла-зарєв розгля-дають дизайн як техноестетичну систему, В.Сидоренко – як проектну культуру та естетику дизайнерської творчості, О.Трошкін – як роз-виток ініці-а-тивності май-бутніх дизайнерів у процесі навчально-творчої діяль-ності. Г.Мінервін, І.Рижова вивчали соціальну природу дизайну. О.Фурса ана-лізує дизайн-освіту у мистецьких коледжах. Проб-леми істо-ричного і сучасного дос-віду дизайн-освіти в Україні та за кор-доном дослід-жу-вали О.Боднар, О.Бойчук, В.Глазичев, А.Діжур, С.Мигаль, П.Татіївський, О.Хмельовсь-кий, Л.Холмянський, А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок