Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> підготовка майбутнього вчителя до профільного навчання фізики в загальноосвітніх закладах

підготовка майбутнього вчителя до профільного навчання фізики в загальноосвітніх закладах

Назва:
підготовка майбутнього вчителя до профільного навчання фізики в загальноосвітніх закладах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,06 KB
Завантажень:
354
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
ПАЙКУШ Маріанна Андріївна
УДК 371.134:372.853
підготовка майбутнього вчителя
до профільного навчання фізики
в загальноосвітніх закладах
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Вінниця – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Львівському науково-практичному центрі професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
Козловська Ірина Михайлівна,
Львівський науково-практичний центр професійно-
технічної освіти АПН України, завідувач відділу загальнотехнічних та спеціальних дисциплін, м. Львів.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, доцент
Іваницький Олександр Іванович,
завідувач кафедри фізики та методики її викладання,
Запорізький національний університет;
кандидат педагогічних наук
Кадемія Майя Юхимівна,
Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище,
заступник директора з навчальної роботи.
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка, кафедра педагогіки,
Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград.
Захист відбудеться “20” лютого 2007 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К .053.01 у Вінницькому державному пе-да-го-гіч-ному університеті імені Михайла Коцюбинського за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Вінницького державного пе-да-гогічного університету імені Михайла Коцюбинського (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32).
Автореферат розісланий 15 січня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради А.М. Коломієць
загальна характеристика роботи
Актуальність та доцільність дослідження. Нові соціальні умови визначають актуальність удосконалення професійної під-готовки су-часного вчителя, що ви-світ-ле-но в офіційних доку-мен-тах. Національна доктрина розвитку освіти України, дер-жав-на програма „Вчитель” поставили завдання трансформації національної системи ос--ві-ти як головної ланки формування громадян. Законом України „Про освіту” ви-зна-че-но, що ус-пішне вирішення складних завдань навчання і виховання молоді залежить від професійної під-готовки вчителя. Водночас, у сучасних умовах суспільство не пов-ні-с-тю влаш-товує наявний рівень готовності майбутніх учителів до окремих ас-пектів професійної діяльності, зокрема до профіль-ного навчання у загальноосвітніх зак-ла-дах. „Кон-цепція профільного навчання в старшій школі” передбачає забезпечення якісної підготовки учнів, формування у них готовності до сві-до-мого про-фе-сій-ного самовизначення та самовдосконалення впродовж усього життя, що можливе ли-ше за умови готовності вчителя до профільного викладання ним навчальних предметів.
У контексті профільного навчання готовність учителя зумовлюється низкою чин-ників, зокрема, наявністю за-га-ль-но-ос-віт-ніх за-кладів традиційного та інн-овацій-ного типу, новими соціальними умовами та відповідними їм соціальними замов-лен-ня-ми щодо підготовки фахівців. Завдяки диференційованому підходу до навчання та його профільності уч-ні старших класів у загальноосвітніх закладах можуть одержати освіту, що має професійне спря-му-ван-ня та задовольняє їхній професійний вибір.
Про-філізація старшої школи вимагає від-по-відної про-фе-сійної діяльності педа-го-га, ефективність якої знач-ною мі-рою за-лежить від рівня підготовки у вищому на-вчальному закладі. Результати попереднього вивчення ситуації показують, що лише 7 % сту-ден-тів випускних курсів вищих навчальних закладів дос-татньо під-готовлені до профільного викладання фізики. Значна частина май-бутніх учителів не мають достатнього потенціалу, необхідного для ефективної реалізації про-фільного навчання у загально-освітніх закладах.
Нині існує низка суперечностей між: потребою реалізувати профіль-не навчання та невиз-наченістю структури готовності вчителя до нього; інтегральним характером го-тов-ності та ізольо-ваністю окремих аспектів підготовки майбутнього вчителя до профільного навчання; необхідністю мотивації під-го-товки студентів до про-фі-льного навчання та наявними засобами її реалізації у вищих навчальних закладах; загальним характером визначення готовності до про-фі-льного навчання фізики і конкретними вимогами досягнення такої готовності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: підготовка майбутнього вчителя до профільного навчання фізики в загальноосвітніх закладах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок