Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Назва:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,13 KB
Завантажень:
130
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
ТВЕРЕЗОВСЬКА Ніна Трохимівна
УДК 378.1:37.02]004.891
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Харків 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Київському славістичному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор,
Гриньова Валентина Миколаївна,
Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди, професор кафедри загальної педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
АПН України Гончаренко Семен Устимович,
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України,
головний науковий співробітник відділу дидактики;
доктор технічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Биков Валерій Юхимович, Інститут засобів навчання АПН України, директор;
доктор педагогічних наук, професор, Коваленко Олена Едуардівна, Українська інженерно-педагогічна академія, ректор.
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет імені Ми-хайла Коцюбинського, кафедра педагогіки, Міні-с-тер-ст-во освіти і науки України, м. Вінниця.
Захист відбудеться “30” вересня 2003 року о 13 годині на засіданні спеці-алі-зо-ва-ної вченої ради Д64.053.04 у Харківському державному педагогічному універ-ситеті ім. Г.С. Ско-во-ро-ди за адресою 61002, м. Харків, вул. Артема 29, ауд. 216.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного пе-да-го-гічного університету ім. Г.С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215 В).
Автореферат розісланий “27” серпня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Золотухіна С.Т.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Характерною особливістю но-вого тисячоліття є формування „інформаційного” суспільства, головною від-мін-ною рисою якого є перетворення інформації в один з основних виробничих ре--сурсів. Це пов‘язано з виникненням і розвитком принципово нових техно-ло-гій отримання, збе-ре-жен-ня, обробки і передачі інформації. Як процес докорінного перетво-рен-ня суспільства, це породжує низку серйозних проб-лем, ключовими серед яких є лавинне нарощування кількості однорідної ін-фор-ма-ції, розширення сфе-ри інтелектуальної праці та виникнення нових методів діяльності, що докорінно відрізняються від традиційних (А.Ракітов, Е.Тоф-флер та ін.).
Інформатизація супроводжується бурхливим впровадженням електронно-об-числювальної техніки в усі сфери людської діяльності та розвитком систем зв’язку, що спричиняє створення машинно-інформаційного середовища і при-скорення оборотності знань. Цей процес ініціює радикальні зміни в струк-турі суспільного виробництва (швидко змінюється характер технологіч-них про-це-сів, що вимагає постійного відновлення знань і умінь для освоєння нових тех-нологій, підвищення вимог до рівня загальнокультурної та загально-наукової під-готовки всіх учасників суспільного виробництва); забезпечує сфери освіти ме-тодологією і практикою розробки та використання інформаційних і ко-му-ні-ка-ційних технологій на основі застосування автоматизованих баз даних з метою удосконален-ня механізмів управління системою освіти, її методології; ство-рен-ня методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу студента, формування умінь самостійно одержувати знання, здій-с-ню--вати навчальну та експериментально-дослідницьку ді-яльність; розробки ком--п’ютерних тестуючих і діагностуючих методик, що за-безпечують систе-ма-ти--чний, оперативний контроль і оцінку рівня знань студентів.
У сучасних умовах зростають можливості засобів інформаційних і кому-ні-ка-ційних технологій у навчальному процесі, тобто програмні, програмно-апаратні та технічні засоби і пристрої, котрі функціонують на базі мікропро-це-сор-ної, обчислювальної техніки, сучасних засобів і систем транслювання інфор-ма-ції та її обміну, забезпечуючи тим самим можливість доступу до ресурсів ком-п’ютерних мереж.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Реферат на тему: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок