Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> кореляти емоцiйного напруження у родичiв хворих на гiпертонiчну хворобу

кореляти емоцiйного напруження у родичiв хворих на гiпертонiчну хворобу

Назва:
кореляти емоцiйного напруження у родичiв хворих на гiпертонiчну хворобу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,24 KB
Завантажень:
350
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Харкiвський державний
медичний унiверситет
Питецька Наталiя Iванiвна
УДК 616.12-008.331.1:575.191
кореляти емоцiйного напруження
у родичiв хворих
на гiпертонiчну хворобу
14.01.11. - кардiологiя
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харкiв
1998


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Харкiвському державному медичному унiверситетi.
Науковий керiвник: доктор медичних наук, професор
Ковальова Ольга Миколаївна, Харкiвський державний медичний унiверситет, завiдувач кафедрою пропедевтики внутрiшнiх хвороб N1
Офiцiйнi опоненти: доктор медичних наук, професор
Латогуз Iван Кiндратович,
Харкiвський державний медичний унiверситет, завiдувач кафедрою внутрiшнiх
хвороб, лiкувальної фiзкультури та спортивноiї медицини;
доктор медичних наук
Коваль Сергiй Миколайович,
iнститут терапii АМН України, м. Харкiв, завiдувач вiддiлом артерiальноi гiпертонiї
Провiдна установа: Український науково-дослiдний iнститут кардiологiї iм. М.Д. Стражеска, вiддiлення популяцiонних дослiджень, м. Київ.
Захист вiдбудеться "10" грудня 1998 року о 1330 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д.64.600.04 у Харкiвському державному медичному унiверситетi за адресою: 310022, Україна, м.Харкiв, проспект Ленiна, 4.
З дисертацiєю можна ознайомитися в бiблiотецi Харкiвського дер-жавного медичного унiверситету (м.Харкiв, пр. Ленiна, 4)
Автореферат розiслано "10" листопада 1998 року.
Вчений секретар спецiалiзованої вченої ради,
кандидат медичних наук, доцент Л.I. Овчаренко
Загальна характеристика роботи
Актуальнiсть дослiдження
Захворювання серцево-судинної системи залишається найважливiшою медико-соцiальною проблемою. В структурi кардiальної патологiї значне мiсце належить артерiальнiй гiпертензiї (АГ). Результати багатоцентрових дослiджень свiдчать, що поширенiсть АГ в розвинутих країнах становить 10-15% (WHO. 1985; J.Chalmers, A.Zanchetti, 1996; M.Kaplan, 1998). За даними офiцiйної статистики, в Українi стандартизований за вiком показник АГ серед працездатного населення досягає 20,3%, у чоловiкiв - 24,5%, у жiнок - 16,5% (1998). У зв’язку зi значною розповсюдженiстю та особливостями перебiгу, АГ призводить до таких ускладнень, як iнфаркт мiокарду, iнсульт, прогресуюча серцева недостатнiсть (Е.П. Свищенко, 1997; L.Hansson et al, 1998).
Ефективна боротьба з АГ в значнiй мiрi залежить вiд наявностi засобiв первинної профiлактики з урахуванням факторiв, якi етiологiчно пов’язанi з виникненням та стабiлiзацiєю пiдвищеного артерiального тиску (АТ) (Л.Т. Мала i спiвавт., 1990; В.В.Коломiєць, 1996; The sixth Report of JNC, 1997). В ходi проспективних епiдемiологiчних спостережень встановлено зв’язок мiж емоцiйно напруженою дiяльнiстю та розвитком АГ. У хворих на гiпертонiчну хворобу (ГХ) в умовах психо-емоцiйного навантаження визначенi: гiперреактивний тип гемодинамiки, змiни гормональної та медiаторної ланки симпатико-адреналової системи (САС), зростання обмеження коронарного резерву, мiокардiальна недостатнiсть, дiастолiчна дисфункцiя (Е.I. Соколов i спiвавт., 1983; H. Ruddel et al., 1988; Б.М. Федоров i спiвавт., 1990; Г.I. Гудкова i спiвавт., 1991; В.П. Чмир, 1997; К.М. Амосова i спiвавт., 1997).
Але звертає на себе увагу те, що бiльшiсть людей регулярно перебуває пiд впливом стресу, але тiльки у певної її частини виникають дизрегуляторнi реакцiї серцево-судинної системи. Це можливо пояснити тим, що окрiм факторiв середовища, серед механiзмiв розвитку АГ має значення обтяжена спадковiсть. Виявлена фенотипiчна кореляцiя мiж рiвнем АТ у сибсiв, сiмейна агрегацiя ГХ, генетично обумовлена гiпертрофiя лiвого шлуночка (Ю.I. Бубнов, 1983; О.М. Ковальова, 1989; В.Д. Смаль, 1997; R. Fuentes et al., 1998). Незважаючи на iснуючi експериментальнi та клiнiчнi дослiдження, недостатньо вивченi механiзми реалiзацiї генетичної схильностi до пiдвищеного АТ та трансформацiї його в манiфеснi клiнiчнi форми. Вiдсутня система прогностичних показникiв, що перешкоджає генетичному консультуванню та не дозволяє в повнiй мiрi та своєчасно застосовувати профiлактичнi засоби серед населення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: кореляти емоцiйного напруження у родичiв хворих на гiпертонiчну хворобу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок