Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Теоретико-методологічні ЗАСАДи управління територіальним розвитком

Теоретико-методологічні ЗАСАДи управління територіальним розвитком

Назва:
Теоретико-методологічні ЗАСАДи управління територіальним розвитком
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,46 KB
Завантажень:
165
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
МАМОНОВА Валентина Василівна
УДК 352/354+352.07
Теоретико-методологічні ЗАСАДи
управління територіальним розвитком
25.00.04 – місцеве самоврядування
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук з державного управління
КИЇВ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Науковий консультант – | доктор економічних наук, професор
Одінцова Галина Сергіївна,
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління та менеджменту.
Офіційні опоненти:  | доктор наук з державного управління, професор
Лазор Олег Ярославович,
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування;
доктор наук з державного управління, доцент
САХАНЕНКО Сергій Єгорович,
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування;
доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки та культури, двічі лауреат Державної премії України
Нудельман Володимир Ілліч,
Київський національний університет будівництва
і архітектури, професор кафедри міського будівництва.
Провідна установа – | Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, кафедра загального та адміністративного менеджменту
Захист відбудеться 21 листопада 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціа-лізованої вченої ради Д 26.810.02 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національній академії дер-жав-ного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 20 жовтня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Жабенко
Підписано до друку 10.10.2006.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 2,07.
Ум.-друк.арк. 1,86. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета
Національної академії державного управління
при Президентові України.
03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 456-94-36.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави, вибраний нею стратегічний курс на європейську інтеграцію зумовлюють необхідність суттєво підвищити ефективність управління суспільними справами, а також створити дієвий інститут управління розвитком адміністративно-територіальних одиниць. Нині ця місія покладається на Верховну Раду України, Президента України та Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади та під-порядковані їм територіальні органи, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації. Крім того, до вирішення проблем місцевого значення все більше залучаються підприємницькі структури і громадські організації. Проте наукове обґрунтування повноважень і розподілу функцій між керуючими органами, їх організаційними структурами, методів, форм та інструментарію управління є недостатнім.
Процеси кардинальної політичної, економічної та соціальної трансфор-мації, що відбуваються в Україні, актуалізували проблеми управління тери-торіальним розвитком. Водночас на прийняття управлінських рішень впли-вають глобалізація, мегатенденції сучасного світу, які знаменують його перехід до інформаційного суспільства, встановлення довгострокових цілей, вико-ристання новітніх технологій (у тому числі в публічному управлінні), поши-рення децентралізації, здійснення демократії співучасті в процесах управлін-ської діяльності.
З огляду на це дослідження теоретичних засад управління територіальним розвитком набуває важливого значення з позицій сучасного розуміння осо-бливостей функціонування інституту місцевого самоврядування в тери-торіальній організації влади в Україні, динаміки її становлення в умовах демократизації суспільства, спрямованості на задоволення потреб громадян.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: Теоретико-методологічні ЗАСАДи управління територіальним розвитком

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок