Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва:
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,11 KB
Завантажень:
168
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Соціально-економічні зміни, реформування системи освіти на гуманіст
ичних та демократичних засадах, перехід із предметного на особистісно-о
рієнтоване навчання створюють умови для саморозвитку, самореалізації
особистості у навчальному процесі


Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди
ГЛАЗКОВА Ірина Яківна
УДК 378.371
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ
В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків -2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Бердянському державному педагогічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Гриньова Валентина Миколаївна,
Харківський державний педагогічний
університет ім. Г.С. Сковороди,
професор кафедри загальної педа-го-гіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Сущенко Тетяна Іванівна,
Запорізький інститут післядипломної педагогічної
освіти, завідувач кафедри педагогічної майстерності;
кандидат педагогічних наук
Тимченко Ірина Ігорівна,
Харківський національний університет “ХПІ”,
доцент кафедри ділової англійської мови.
Провідна установа: Південноукраїнський державний педагогічний універ-си-тет ім. К.Д. Ушинського, кафедра педагогіки, Міні-с-тер-ст-во освіти і науки України, м. Одеса.
Захист відбудеться “ 23 ” червня 2004 року о 16.00 годині на засіданні спеці-алі-зо-ва-ної вченої ради Д64.053.04 у Харківському державному педагогічному універ-ситеті ім. Г.С. Сковороди за адресою 61002, м. Харків, вул. Артема 29, ауд. 216.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного пе-да-го-гічного університету ім. Г.С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215-В).
Автореферат розісланий “ 21 ” травня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Золотухіна С.Т.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Соціально-економічні зміни, ре-формування системи освіти на гуманістичних та демократичних засадах, пе-ре--хід із предметного на особистісно-орієнтоване навчання створюють умови для саморозвитку, самореалізації особистості в навчальному процесі, ре-зу-ль-та-тив-ність якого неможлива без детального аналізу процесу професійної під-го-тов-ки майбутніх учителів і пошуку шляхів її подальшого вдосконалення.
Основні вимоги до підготовки вчителів знайшли відображення в законах Украї-ни про розвиток освіти. Так, у Державній національній програмі “Освіта” (Украї-на ХХІ століття) зазначається, що “вища освіта спрямована на забезпе-чен-ня фундаментальної… підготовки фахівців, …на формування інте-лектуа-ль-но-го потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності сус-піль-ства. Вона має стати могутнім чинником розвитку духовної культури україн-ського народу… ”. Державні документи України про освіту й виховання спря-мовують вищі педагогічні навчальні заклади на перегляд змісту, форм, ме-то-дів професійної підготовки спеціалістів.
Аналіз практики роботи вищих педагогічних закладів освіти дозволяє ствер-джувати пріоритетність інформативно-описового характеру навчання і, як на-слі-док, – закріплення в майбутніх педагогів позиції пасивних виконавців про-фе-сійних функцій. Така організація навчального процесу породжує формалізм і нега-тивно впливає на якість підготовки педагогічних кадрів.
Орієнтація педагогічного процесу на особистість учня, формування гума-ністич-ної спрямованості якої передбачає насамперед розвиток її діалогічної сві-до--мості та мислення, діалогічного буття (Ш.Амонашвілі, І.Бех, В.Біблер, І.Зя-зюн, С.Курганов, В.Литовський, А.Маслоу, К.Роджерс та ін.), сприяє вирі-шен-ню суперечностей, що існують у педагогічній практиці між творчою при-ро-дою пізнавальної діяльності й репродуктивним характером навчання; зрос-тан-ням обсягу навчальної інформації, яка підлягає засвоєнню, і недостатньо ефек-тивни-ми формами і методами її передачі.
Сьогодні відчувається потреба в такій людській взаємодії, яка при всьому розхо-дженні поглядів, позицій, установок ґрунтується на принципах діало-гіч-но-го спілкування, співробітництва і співтворчості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок