Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Назва:
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,17 KB
Завантажень:
395
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
Шумра Любов Луківна
УДК 378.013:5
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
КОЛЕДЖУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ
ДИСЦИПЛІН
13.00.07 – теорія і методика виховання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Луганськ – 2007


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівському національному університеті мені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Швед Марія Степанівна,
Львівський національний університет
імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Жуковський Василь Миколайович,
Національний університет “Острозька академія”
Міністерства освіти і науки України,
проректор
кандидат педагогічних наук, доцент
Серебряк Володимир Васильович,
Луганський державний університет внутрішніх справ
Міністерства внутрішніх справ України.Захист відбудеться 21 червня 2007 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.06 у Східноукраїнському національному університеті
імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, за адресою: 91034
м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а.


З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, за адресою: 91034 м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а.

Автореферат розісланий 19 травня 2007 р.Учений секретар
спеціалізованої вченої ради | А.О.Андрющук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Нові соціально-політичні умови, що виникли в процесі формування демократичного суспільства, спричинили трансформування суспільної сві-до-мості. Демократичні процеси створили відповідні можливості для національно-куль-турного відродження української нації, котре тісно пов’я-за-не з її духовним онов--лен-ням. Поширеними стали терміни “духовне життя”, “духовна культура”, “ду-хов-ні цін-ності”. Однак національно-специфічне тракту-вання духов-ності, тісно по-в’язане з християнською мораллю, було зовсім вилучено із системи освіти ра-дян-сь-ких часів, що негативно позначилося на вихо-ванні декількох поколінь українців.
З огляду стратегії розвитку сучасної освіти найближчих років у Державній на-ці-о--нальній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) окреслено найваж-ли-віші прин-ци---пи реформування всієї системи освіти, а саме: а) гуманізації освіти, призначення якої фор--мувати в свідомості учнів ціліс-ний науковий світ, розвивати їхню духовність і твор-че мис-лення; б) національної спрямованості освіти, її гармо-нійного поєднання з націо--наль-ною історією і народними традиціями; в) непо-дільності навчання і вихо-ван-ня, їхньої органіч-ної єдності як одного з найважливіших важелів економічного і політичного розвитку суспільства11 Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”). — К.: Райдуга, 1994. — С. 8–9.
Актуальність теми дисертаційного дослідження полягає насамперед у необ-хід---ності формувати нові аксіологічні засади духовності в освіті (при-род-ничій зо-кре-ма), коли стара система цінностей значною мірою припинила своє функціону-вання. Актив-не звернення вітчизняної педагогічної науки до духовних цін-нос-тей як скарб-ни-ці духов-ної культури людства й оберега національної само-бут-ності українського народу, пере-о-смислення в сучасних умовах вартостей і тран-сфор-мації ієрархії цінностей, є логіч-ним і закономірним явищем. Такий підхід сприятиме виробленню у молоді навичок здійснювати оцінювання духовних ціннотей, формуватиме досвід духовно-оцінної діяльності.
Проблема духовних цінностей завжди була в центрі уваги провідних психологів і педагогів (М. Боришевський, Л. Виготський, С. Ру-бін-штейн, Ж. Юзвак, З. Карпен-ко, Є. Бондаревська, В. Василенко, О. Олексюк, П. Ігнатенко, Л. Ломако). На сучас-ному етапі розвитку педагогічної науки ґрунтовно досліджено особливості та зако-но---мір-ності процесу фор-мування духовних цін--ностей (А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок