Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИСТАНЦIЙНА РАДIАЦIЙНА ДИНАМIЧНА ТЕПЛОМЕТРIЯ В ДIАГНОСТИЦI ГОСТРИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНIВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ (АПЕНДИЦИТ, ХОЛЕЦИСТИТ, ПАНКРЕАТИТ) У ПРАЦIВНИКIВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

ДИСТАНЦIЙНА РАДIАЦIЙНА ДИНАМIЧНА ТЕПЛОМЕТРIЯ В ДIАГНОСТИЦI ГОСТРИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНIВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ (АПЕНДИЦИТ, ХОЛЕЦИСТИТ, ПАНКРЕАТИТ) У ПРАЦIВНИКIВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Назва:
ДИСТАНЦIЙНА РАДIАЦIЙНА ДИНАМIЧНА ТЕПЛОМЕТРIЯ В ДIАГНОСТИЦI ГОСТРИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНIВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ (АПЕНДИЦИТ, ХОЛЕЦИСТИТ, ПАНКРЕАТИТ) У ПРАЦIВНИКIВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,08 KB
Завантажень:
337
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ
МОРСЬКОЇ МЕДИЦИНИ
Мiщенко Василь Васильович
УДК [616.346.2+616.366+616.37]-002-07:616.073.65:656.61-051
ДИСТАНЦIЙНА РАДIАЦIЙНА ДИНАМIЧНА ТЕПЛОМЕТРIЯ
В ДIАГНОСТИЦI ГОСТРИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНIВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ (АПЕНДИЦИТ, ХОЛЕЦИСТИТ, ПАНКРЕАТИТ) У ПРАЦIВНИКIВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
14.01.34-авiацiйна,космiчна та морська медицина
Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук
Одеса-1999


Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана в Українському науково-практичному об’єднаннi "Медицина траспорту" Мiнiстерства охорони здоров’я України
Науковий консультант: Заслужений дiяч науки i технiки України, академiк АМН України, доктор медичних наук, професор Лобенко Анатолiй Олександрович, Український науково-дос-лiдний iнститут морської медицини, директор
Офiцiйнi опоненти: Доктор медичних наук, професор
Мамчич Володимир Iванович Київська державна медична академiя пiс-лядипломної освiти iм.П.Л.Шупика, завiдувач ка-федри хiрургiї з курсом топографiчної анатомiї та оперативної хiрургiї
Заслужений дiяч науки i технiки України, доктор медичних наук, професор Гешелiн Сергiй Олександ-рович, Одеський медичний унiверситет, завiдувач кафедри факультецької та госпiтальної хiрургiї
Доктор медичних наук, Васiльєв Володимир Олександ-рович, Український науково-дослiдний iнститут морської медицини, завiдувач клiнiки гастроенте-рологiї
Провiдна установа Харкiвський iнститут удосконалення лiкарiв, м.Харкiв
Захист вiдбудеться “19”квiтня 1999 р. о 13 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д.41.617.01 при Українському науково-дос-лiдному iнститутi морської медицини (270049,м.Одеса,вул.Суднобудiвель-на,1).
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Українського науко-во-практичного об’єднання"Медицина транспорту" (270049,м.Одеса,вул.Суд-нобудiвельна,1).
Автореферат розiсланий " 12” березня 1999 р.


Вчений секретар спецiалiзованої ради
д.м.н., професор Iгнатьєв О.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Тепловий баланс залежить вiд стану енергетично-го обмiну в органiзмi людини. Адаптацiя людей до навколишнього середо-вища,порушення функцiонального стану органiв i тканин при патологiчних процесах завжди перебiгають iз значними коливаннями енергетичного об-мiну,що дозволяє зробити припущення вiдносно вторинних змiн теплового балансу внутрiшнiх органiв i тканин. Ступiнь цих зрушень може зростати в умовах,коли органiзм людини потрапляє у надзвичайнi умови навко-лишнього середовища,такi наприклад,як умови морського плавання,коли на органiзм моряка впливає комплекс факторiв:географiчних,метереологiчних та судового середовища.Не дивлячись на безумовну актуальнiсть вище пе-релiчених питань,цi проблеми на теперiшнiй час не вирiшенi.
Питання дiагностики та диференцiйної дiагностики гострих запаль-них захворювань органiв черевної порожнини,гриж передньої черевної стiнки,контролю динамiки перебiгу пiсляоперацiйного перiоду,регенера-цiйних процесiв в операцiйнiй ранi зостаються актуальними i складають значну медичну та соцiальну проблеми (А.А.Шалимов,В.Ф.Саенко,1987). Це пов’язано з одержаними новими даними етiо-патогенетичних механiз-мiв,значною кiлькiстю вiдхилень класичних ознак виникнення,перебi-гу,закiнчення гострих запальних захворювань органiв черевної порожни-ни,удосконаленням дiагностичних методiв та лiкувально-профiлактичних заходiв у даному роздiлi хiрургiї (В.С.Савельев,1986).
Значнi досягнення останнього часу у вивченнi етiо-патогенезу гострого панкреатиту,холециститу,апендициту та перитонiту рiзноманiт-ної етiологiї (В.Шмитт, В.Хартич, М.И.Кузьмин, 1985; С.А.Шалимов, А.П.Радзиховский, М.Е.Ничитайло, 1990), застосування сучасних клiнiко-лабора-торних, iнструментальних методiв дослiдження (комп’ютерна томогра-фiя, магнiто-ядерний резонанс, ультразвукове сканування, ендолапароско-пiя, застосування стандартних високоточних лабораторних комплексiв) дозволили пiдвищити дiагностичний рiвень хiрургiчних захворю-вань (А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Реферат на тему: ДИСТАНЦIЙНА РАДIАЦIЙНА ДИНАМIЧНА ТЕПЛОМЕТРIЯ В ДIАГНОСТИЦI ГОСТРИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНIВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ (АПЕНДИЦИТ, ХОЛЕЦИСТИТ, ПАНКРЕАТИТ) У ПРАЦIВНИКIВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок