Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ / сторінка 7

Назва:
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,31 KB
Завантажень:
409
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Постійно | Другий рівень реалізації комплексної програми
(об’єкт управління – складові ресурсозбереження на підприємстві)
Реалізація ресурсозберігаючих технологій
Використання під-приємствами НГК новітніх ресурсо-зберігаючих техно-логій, що дозволя-ють ефективно ви-користовувати ре-сурси та скорочу-вати витрати на видобуток | Забезпечення вкладення фі-нансових ресурсів у розробку ресурсозберігаючих техно-логій; забезпечення відповід-ною технікою, що дозволяє ефективно використовувати ресурси підприємства; залу-чення інвестицій для онов-лення виробничої бази | Скорочення часу і витрат на розробку і родовищ; мак-симізація видобутку пали-вно-енергетичних ресурсів; оптимальний розмір витрат ресурсів на видобуток; підвищення фондовіддачі | Головний інженер, голов-ний технолог та під поряд-ковані їм підрозділи. Пос-тійно, враховуючи досяг-нення НТП та заходи, передбачені планами
Мотивація персоналу до ресурсозбереження
Організація проце-су мотивації ресур-созбереження з використанням су-часних методів ма-теріального сти-мулювання персоналу підприємства | Визначення мотивів та стимулів працівників щодо здійснення заходів ресурсо-збереження; розробка гнучкої системи матеріального сти-мулювання працівників, в за-лежності від рівня ресур-созбереження; поліпшення умов їх праці | Збільшення видобутку завдяки підвищенню про-дуктивності праці; скоро-чення тривалості ремонтних робіт; зниження собівартості видобутку; пропозиції захо-дів щодо ресурсозбереження | Фінансові служби. За ре-зультатами отриманого рівня ресурсозбереження | Ефективність використання наявних ресурсів підприємства
Оптимізація обсягу ресурсів, що вико-ристовуються для видобутку | Наукове обґрунтування пито-мих норм витрачання ресурсів; контроль та аналіз за рівнем використання ресурсів підп-риємства; визначення від-повідності технічних харак-теристик обладнання, що використовується, вимогам тех-нологічного процесу видобутку; організація процесу моніто-рингу ресурсозбереження | Зниження проектних пито-мих втрат ресурсів; відпо-відність фактичних пито-мих витрат ресурсів норма-тивним; відсутність (мінімі-зація) порушень ведення технологічного режиму; максимізація рівня ресур-созбереження | Підрозділи, що займають-ся видобутком паливно–енергетичних ресурсів. Постійно
Реалізація організаційних заходів з ресурсозбереження на підприємстві
Розробка та реа-лізація планів щодо реалізації заходів щодо ресурсозбе-реження на під-приємствах НГК з найменшими витра-тами на їх розробку та здійснення | Розробка стратегічних, так-тичних та поточних планів заходів з ресурсозбереження; реалізація розроблених пла-нів; контроль за виконанням та оцінювання ефективності заходів з ресурсозбереження | Максимальне виконання планів зниження ресурсо-ємності завдяки їх реа-лізації; збільшення видо-бутку паливно-енергетич-них ресурсів через скоро-чення витрат; зростання рентабельності видобутку ресурсі | Головний інженер, голов-ний технолог, плановий відділ, керівники структурних підрозділів. Постій-но згідно із розробленими і затвердженими планами та в залежності від виду розробленого плану заходів (коротко-, середньо- та довгостроковий) |


У дисертації доведено необхідність застосування моніторингу ресурсозбереження для прийняття і здійснення обґрунтованих управлінських рішень з цього питання. Процес моніторингу ресурсозбереження повинен бути постійно спрямований на безперервне відстежування інформації щодо стану ресурсозбереження на підприємстві для визначення як негативних, так і позитивних змін у діяльності підприємства, а також з метою визначення закономірностей прояву нестандартних ситуацій, щоб надалі приймати управлінські рішення щодо ресурсозбереження за визначеним заздалегідь алгоритмом. Крім того, визначення позитивних та негативних змін у діяльності підприємства допоможе при їх подальшому порівнянні визначити альтернативи вибору варіантів прийняття управлінських рішень щодо ресурсозбереження. Моніторинг ресурсозбереження покликаний охопити й оцінити фактори зовнішнього середовища та врахувати фактори внутрішнього середовища під час прийняття управлінських рішень щодо ефективності заходів, які проводяться з метою ресурсозбереження (рис.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок