Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА / сторінка 2

Назва:
РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,48 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 

Методи дослідження. Формалізація виробничої та фінансової ді-яль--ності підприємства здійснюється методами теорії систем. При створенні математичних моделей використовуються елементи теорії не-чіт-ких множин, диференціальних рівнянь, чисельних методів, методів іден-тифікації. При синтезі алгоритмів інтелектного управління ви-ко-рис-товуються елементи теорії автоматичного управління, теорії ймо-вір-но-стей та математичної статистики, методи оптимізації, експертні ме-то-ди.
Наукова новизна одержаних результатів. Під час виконання нау-кових та прикладних досліджень отримані наступні нові результати:
-
створені теоретичні засади формалізації нестаціонар-них процесів виробничої та фінансової діяльності;
-
удосконалені основні прийоми моделювання виробничої структури та фі-нансової діяльності підприємства;
-
вперше виділені прикладні проблеми створення динамічних моделей не-чіткого прогнозу показників оборотності;
-
вперше визначені способи та методи розроблення алгоритмів прий-нят-тя рішень та виділена функціональна структура інтелектуальної сис-теми управління оборотністю для класу об'єктів управління.
Практичне значення одержаних результатів. Результати до-слід-ження дозволяють проводити розроблення інтелектуальних систем уп-равління оборотністю для класу підприємств та виробничих об'єд-нань з розгорнутою структурою. Порівняльний аналіз рішень, реко-мен-до-ваних системою, проведений для АзОКМ, дозволяє стверджувати, що запропоноване дослідження дає можливість прискорити обо-рот-ність коштів не менше ніж на 11%, що підтверджується актом дослідної експлу-атації алгоритмів прийняття рішень на АзОКМ від 8.05.2001 за №01-12-118.
Особистий внесок здобувача. У процесі написання дисер-та-цій-ної роботи використовувалися ідеї, рекомендації та консультації Криво-дубсь-кого О. О., Новаковської Е. Г., що відбито в співавторських публі-ка-ціях та виступах на конференціях. Конкретний особистий внесок здо-бу-вача до співавторських публікацій полягає в:
-
розробленні динамічної моделі прогнозу показників оборотності [1, 8];
-
модифікації та розвитку математичних моделей [2, 4, 11];
-
проведенні системного аналізу задач управління оборотністю, ви-ді-лен-ні методів прогнозу та оптимального управління незавершеним ви-роб-ництвом [2];
-
визначенні інваріантних методів моделювання та управління оборот-ніс-тю, проведенні системного аналізу задач управління оборотністю, апро-бації методів управління оборотністю з використанням техно-ло-гій Інтернет [10];
-
виділенні методичних аспектів формалізації виробничої та фінансової діяль-ності, розробленні основних положень методики синтезу дина-міч-них моделей прогнозу процесу оборотності, визначенні основних поло-жень синтезу інтелектної системи управління оборотністю для кла-су промислових підприємств як об'єктів управління, проведенні ап-ро-бації та чисельного дослідження математичного та програмного за-безпечення на прикладі АзОКМ [8].
Апробація результатів дисертації. Основні положення та ре-зуль--тати дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на між-на--родній науково-технічній конференції “Контроль та управління в склад-них системах” (Вінниця, 1999), на міжнародній молодіжній нау-ко---во-технічній конференції “ХХV Гагаринські читання” (Москва, 1999), на II Міжнародній конференції “Інтернет, освіта, наука” 2000 (Він-ни-ця, 2000), VI Міжнародній відкритій науковій конференції “Су-час-ні проблеми інформатизації в непромисловій сфері та економіці” (Во-ро-неж, 2001), на міжнародній конференції “Стохастичний аналіз та його застосування” (Львів, 2001, секція “Фінансова математика”), на між-народній конференції “Функціональні методи в теорії наближень, тео-рії операторів, стохастичному аналізі та статистиці” (Київ, 2001, сек-ція “Прогноз та прийняття рішень в економіці, бізнесі, стра-ху-ван-ні”).
Публікації. За результатами виконаних досліджень опублі-ко-ва-но 13 робіт, у тому числі 7 наукових статей та 6 тез доповідей.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок