Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА / сторінка 3

Назва:
РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,48 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 167 найменувань та двох додатків. Основний матеріал викладений на 125 сторінках машинописного тексту, рисунків – 6, таблиць – 9.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Системний аналіз метаморфоз, які відбуваються з техно-ло-гіч-ни-ми лініями в процесі поточних змін портфеля замовлень, довів, що струк-тура та зв’язки між підрозділами підприємства можуть зміню-ва-ти-ся протягом будь-якого планового періоду, що визначається еконо-міч-ними розуміннями. Структури різних підприємств, що навіть мають одна-кове виробниче призначення, також мають істотні розходження. Ці чин-ни-ки визначають актуальність розроблення методів формального опи-су виробничої структури та фінансової діяльності підприємства, що мають достатній рівень інваріантості щодо їх специфіки.
При формалізації виробничої діяльності підприємства з макси-маль-ною інваріантністю розроблення виділяється субстрат виробничої ді-яль-ності як множина виробничих блоків, що задовольняють від-но-шен-ням атрибутивності: участь у процесі виробництва, цілісність, від-діль-ність.
Для розподілу агрегування сформульовано принципи ієрархії ви-роб-ничих блоків за рівнями агрегації:
-
системність – будь-який виробничий блок, що не є елементарним, мож-на представити множиною блоків нижчого рівня ієрархії;
-
віддільність – перетин блоків не має місця;
-
відокремленість – для кожного з рівнів агрегування субстрат сис-те-ми виробничої діяльності цілком визначається сукупністю блоків да-но-го рівня.
Структура системи виробничої діяльності визначає відношення між блоками з випуску і споживання продуктів. Вона формалізована на-бо-ром індикаторів, що показують напрямок руху продуктів блоків. Для замикання системи додатково введені блоки входу та виходу.
Концепт системи виробничої діяльності, як відношення другого по-ряд-ку між структурними елементами системи, визначає від-об-ра-жен-ня матеріальних ресурсів, що задаються у виробництво, на готову про-дук-цію, відповідно до чого задача моделювання виробничої діяльності ви-значається як формалізоване уявлення концепту.
Математична модель виробничої діяльності як формалізація кон-цепту синтезується для виробничих блоків рівня агрегації , а по-тім узагальнюється для інших рівнів ієрархії . Найбільш ти-піч-ні рівняння моделі наводяться нижче.
Виробництво блоком -го виду продукту:
(1)
де - кількість -го продукту, вироблена блоком ; - пла-но-ве завдання на виробництво -го продукту блоком ; - ви-пуск -го продукту блоком при роботі на максимальну потужність; - нечіткий частковий коефіцієнт залишкової потужності бло-ка по випуску -го продукту; - часткова поточна про-дук-тивність блока по випуску -го продукту; для всіх , - множина видів продуктів блока , - їхня кількість.
Часткова поточна продуктивність блока по випуску -го про-дукту:
, (2)
для усіх .
Загальна продуктивність блока :
, (3)
для усіх .
Зв'язок між виробничими блоками по споживанню продуктів:
, (4)
де - максимальна швидкість споживання виробничим блоком -го продукту блока ; для усіх .
Загальне рівняння, що визначає зміну -го продукту:
, (5)
для усіх .
Для блока як ієрархічної системи мають місце наступні ре-ку-рентні співвідношення між рівнями агрегації:
, (6)
Отримана система (5) містить в собі ди-фе-рен-ційних рівнянь, розв'язувана за реальним часом, та сукупність ре-ку-рент-них співвідношень (6) дають нечіткий прогноз руху матеріальних ре-сурсів, продуктів та готової продукції.
Модель (1)-(5) по відомим на кожний момент планового періоду пла-новим завданням дозволяє визначати кількість продуктів, вироб-ле-них блоками, тобто прогнозувати споживання матеріальних ресурсів та ви-пуск готової продукції для всіх рівнів ієрархії виробничих блоків.
Системний аналіз фінансової діяльності підприємства дозволив фор-малізувати рух фінансових течій як складної динамічної системи та-кож із виділенням субстрату, структури та концепту.
Субстрат системи фінансової діяльності формується з нас-туп-них елементів: основний капітал, виробничі запаси, виробничі витрати, го-то-ва продукція, платіжні кошти.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок