Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА / сторінка 6

Назва:
РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,48 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 

ВИСНОВКИ
Аналіз існуючих методик розрахунку показників оборотності, при-значених для стаціонарних процесів, довів, що їх застосування для су-часних умов дає узагальнений результат нормативного або ста-ти-стич-ного характеру.
У роботі за допомогою системного аналізу еко-но-міко-фінан-со-вої ді-яльності підприємства здійснена постановка задачі динамічного про-гнозу руху виробничих фондів і фондів оборотності, синтезовано прийо-ми формалізації виробничої та фінансової ді-яль-ності та роз-роб-ле-но уза-гальнених моделей нечіткого прогнозу обо-рот-ності.
Визначені методологічні аспекти синтезу динамічних матема-тич-них моделей прогнозу руху оборотних коштів, формалізована по-ста-новка мети управління та система обмежень у сукупності з чи-сель-ним методом пошуку екстремуму функціонала мети, як осно-ва реалізації алгоритмів та компонування інте-лект-ної системи управління.
Основні положення роботи використані при роз-в'я-занні задач про-гнозу та управління оборотністю коштів, вкладених у си-ровинні за-па-си, для Артемівського заводу по обробці кольорових ме-та-лів. По-рів-няльний експертний аналіз рішень, рекомендованих сис-те-мою та прий-нятих керівництвом підприємства, виявив практичну цін-ність до-слід-жен-ня, що може бути оцінена в грошовому еквіваленті еко-но-мічного ви-грашу за рахунок збільшення швидкості оборотності кош-тів не мен-ше ніж на 11%.
Основні положення дослідження дозволяють застосовувати струк-турні елементи розроблення при синтезі математичних моделей і алго-ритмів системи управління для підприємств із розгорнутою вироб-ничою структурою та організацією економіко-фінансової діяльності.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ
1.
Новаковська Е.Г., Жилiн О.В. Про задачу математичного прогнозу по-казникiв оборотностi коштiв пiдприємств // Вiсник вiнницького по-лiтехнiчного iнституту. – 2000. – №1 (28). – С. 22-25.
2.
Криводубский О.А., Жилин А.В. Прогноз оборачиваемости производ-ствен-ных фондов предприятия // Математическое и информационное моде-лирование. – Тюмень: Изд-во ТГУ, 2000. – С. 105-111.
3.
Жилин А.В. Размещение заказов и прогноз поставок сырья при уп-рав-лении оборачиваемостью средств // Економiка: проблеми теорiї та практики. – 2001. – №93. – С. 36-39.
4.
Новаковская Э.Г., Жилин А.В. Синтез алгоритмов системы уп-рав-ле-ния оборачиваемостью // Економiка: проблеми теорiї та практи-ки. – 2001. – № . – С. 69-72.
5.
Жилин А.В. Способы синтеза алгоритмов интеллектуальной сис-те-мы управления оборачиваемостью: постановка задач принятия ре-ше-ний // Штучний інтелект. – 2001. – № 3. – С. 68-74.
6.
Криводубський О.О., Жилін О.В. Інтелектна система управління обо-ротністю за нечітким прогнозом // Штучний інтелект. – 2001. – №4. – С. 45-52.
7.
Жилин А.В. Формализованное описание финансовой деятельности про-мышленного предприятия // Автоматизированные системы уп-рав-ления и приборы автоматики. – 2001. – №117. – С. 24-32.
8.
Новаковская Э.Г., Жилин А.В. О задаче математического прогноза по-казателей оборачиваемости средств предприятий // Книга за ма-те-рiлами V Мiжнар. науково-технiчної конф. “Контроль i уп-рав-лiн-ня в складних системах” (КУСС-99). – Том 1. – Вiнниця: УНIВЕР-СУМ-Вiнниця. – 1999. – С. 269-274.
9.
Жилин А.В. Синтез алгоритма динамической системы управления оборачиваемостью средств предприятия // Тезисы докладов Меж-ду-нар. молодежной научно-технической конф. “XXV Гагаринские чте-ния”. – Том 2. – М.: ЛАТМЭС. – 1999. – С. 601.
10.
Новаковская Э.Г., Жилин А.В. Методологические аспекты уп-рав-ле-ния оборачиваемостью средств предприятий и объединений с при-ме-нением технологий Интернет // Збiрник матерiалiв Мiжнар. конф. “IНТЕРНЕТ, ОСВIТА, НАУКА-2000” (IОН-2000). – Вiнниця: УНI-ВЕР-СУМ-Вiнниця. – 2000. – С. 280-282.
11.
Новаковская Э.Г., Жилин А.В. Оценка оборачиваемости средств и алгоритмы принятия решений при управлении промышленным предприятием // Труды Междунар.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок