Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я / сторінка 3

Назва:
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,05 KB
Завантажень:
355
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
03.2001 р. № 3.
Мета і завдання дослідження полягають у комплексній розробці та конкретизації загальнотеоретичних положень щодо питань кримінальної відповідальності за посягання на трудові права людини, не пов`язані із загрозою для життя та здоров`я, та формулюванні на цій основі пропозицій, спрямованих на вдосконалення кримінального законодавства та правозастосовної практики.
Для досягнення визначеної мети перед дослідником були поставлені такі завдання:
— здійснити історико-правовий аналіз кримінально-правових норм щодо відповідальності за порушення трудових прав людини і громадянина;
— проаналізувати кримінальні законодавства зарубіжних країн щодо наявності кримінально-правової заборони порушень трудових прав людини;
— здійснити порівняльний аналіз вищезазначених законодавств та надати пропозиції щодо їх гармонізації;
— визначити стан наукової розробленості проблеми в теорії кримінального права;
— здійснити правовий аналіз підстав криміналізації порушень законодавства про працю;
— проаналізувати склади злочинів проти трудових прав людини й громадянина й дати їх кримінально-правову характеристику;
— встановити елементи подібності й розходження норм про відповідальність за порушення трудових прав людини з іншими нормами КК, розмежування суміжних складів злочинів;
— розглянути проблеми покарання за злочини проти трудових прав людини;
— розробити пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства та інших нормативних актів України, а також рекомендації щодо практичної реалізації законодавчих новел Кримінального кодексу України.
Об`єктом дослідження виступають злочинні порушення законодавства про працю, не пов`язані з посяганням на життя та здоров`я людини.
Предмет дослідження — міжнародне та національне кримінальне законодавство щодо відповідальності за посягання на трудові права людини, практика його застосування, офіційна статистика, система наукових поглядів та розробок щодо цієї проблеми.
Методи дослідження. За методологічну основу дослідження взято основні положення філософії, соціології, загальної теорії права. Застосування методу структурно-системного аналізу дозволило провести комплексне дослідження проблем кримінальної відповідальності за порушення законодавства про працю. Історико-правовий метод використовувався для розкриття генезису норм про відповідальність за порушення трудових прав людини у вітчизняному кримінальному законодавстві. Формально-юридичний метод забезпечив дослідження змісту і структури кримінально-правових норм про відповідальність за посягання на трудові права людини, не пов`язані з посяганням на життя та здоров`я, їх відповідності правилам законотворчої техніки. У процесі аналізу норм про відповідальність за порушення законодавства про працю було використано різні способи тлумачення: систематичний, граматичний, історичний і логічної інтерпретації. При розгляді загальної норми про відповідальність за грубе порушення законодавства про працю автор застосовував статистичний, логіко-семантичний, формально-логічний та інші методи. Зокрема, при вивченні 112 кримінальних справ щодо порушень трудових прав людини широко застосовувалися такі методи, як статистичного аналізу і соціологічний.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше в Україні на рівні дисертації проведене комплексне дослідження кримінальної відповідальності за посягання на трудові права людини, не пов`язані із загрозою її життю та здоров`ю. Дане дослідження здійснено на базі нового Кримінального кодексу та результатів сучасних наукових досліджень у правознавстві та інших галузях науки. Найбільш важливими теоретичними висновками і практичними положеннями, які відображають їх новизну, є такі:—
упе-р-ше бу-ло до-слі-дже-но ста-но-в-лен-ня та по-да-ль-ший роз-ви-ток пра-во-вих норм про від-по-ві-да-ль-ність за по-ру-шен-ня тру-до-вих прав лю-ди-ни, по-чи-на-ю-чи з пер-ших за-ко-но-да-в-чих ак-тів, які ді-я-ли на те-ри-то-рії на-шої дер-жа-ви. При цьо-му ви-яв-ле-но і про-ана-лі-зо-ва-но за-ко-но-да-в-чі ак-ти ми-ну-ло-го, в яких упе-р-ше вста-но-в-лю-ва-ла-ся кри-мі-на-ль-на від-по-ві-да-ль-ність за по-ру-шен-ня тру-до-вих прав лю-ди-ни;—
здійснено по-рі-в-ня-ль-ний ана-ліз сучасного національного та зарубіжного кри-мі-на-ль-ного зако-но-дав-ства що-до на-яв-но-с-ті кри-мі-на-ль-но--пра-во-вих норм про від-по-ві-да-ль-ність за по-ру-шен-ня тру-до-вих прав лю-ди-ни.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок