Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я / сторінка 4

Назва:
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,05 KB
Завантажень:
355
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Вста-но-в-ле-но, що охорона трудових прав людини кримінально-правовими засобами не є особливістю українського законодавства, а здійснюється в бі-ль-шості країн світу;—
упе-р-ше здійснено ана-ліз під-став та прин-ци-пів кри-мі-на-лі-за-ції по-ру-шень за-ко-но-дав-ст-ва про пра-цю, в ре-зуль-та-ті яко-го об-гру-н-то-ву-єть-ся ви-сно-вок, що для ефе-к-ти-в-ної про-ти-дії цьо-му яви-щу бу-ла вкрай не-об-хід-на йо-го кри-мі-на-лі-за-ція, яку, проте про-ве-де-но з по-ру-шен-ням де-яких прин-ци-пів її зді-йс-нен-ня;—
задля вдо-с-ко-на-лен-ня си-с-те-ми Осо-б-ли-вої ча-с-ти-ни про-по-ну-єть-ся но-ва назва роз-ді-лу V Осо-б-ли-вої ча-с-ти-ни КК, яка бі-ль-шою мірою від-по-ві-дала б су-час-ним по-гля-дам на-у-ки на си-с-те-му прав і сво-бод лю-ди-ни та гро-ма-дя-ни-на;—
здійснено ком-пле-к-с-ний си-с-те-м-ний ана-ліз скла-дів зло-чи-нів про-ти тру-до-вих прав лю-ди-ни, більшість з яких є новелами нового Кримінального кодексу України 2001 р.; роз-кри-ва-єть-ся їх юри-ди-ч-ний зміст;—
визначено зміст оці-но-ч-но-го поняття “гру-бе”, яке мі-с-тить-ся в но-р-мі про кри-мі-на-ль-ну відпо-ві-да-ль-ність за по-ру-шен-ня за-ко-но-дав-ст-ва про пра-цю та йо-го зна-чен-ня для ква-лі-фі-ка-ції; на від-мі-ну від по-зи-ції за-ко-но-да-в-ця у ди-се-р-та-ції ар-гу-ме-н-то-ва-но ви-сно-вок про не-до-ці-ль-ність використання в но-р-мі про від-по-ві-да-ль-ність за гру-бе по-ру-шен-ня за-ко-но-дав-ст-ва про пра-цю (ст. 172 КК) оці-но-ч-но-го кри-те-рію для роз-ме-жу-ван-ня зло-чин-них по-ру-шень за-ко-но-дав-ст-ва про пра-цю від незло-чин-них. На-ве-де-но ар-гу-ме-н-ти на ко-ристь вста-но-в-лен-ня фо-р-ма-ль-но-го кри-те-рію для їх роз-ме-жу-ван-ня та запропоноване його визначення;—
визначено зміст та встановлено відмінності між поняттям “грубе порушення угоди про працю”, як конститутивної ознаки злочину, передбаченого статтею 173 КК, та поняттям “грубе порушення законодавства про працю”, закріпленого ст. 172 КК. Згідно ст. 173 КК порушення угоди про працю визнається "грубим" у випадку здійснення його певним способом — обманом, зловживанням довірою або примусом робітника до виконання роботи, не обумовленої угодою;—
доведено і вперше зроблено висновок про те, що під охо-ро-ну кри-мі-на-ль-но-го за-ко-ну поста-в-ле-ні тру-до-ві пра-ва лю-ди-ни, пе-ред-ба-че-ні Конституцією України та Законами про працю. Трудові права людини, передбачені під-за-кон-ни-ми актами, ло-ка-ль-ни-ми ак-та-ми під-при-ємств, не становлять об’єкт кримінально-правової охорони;—
набуло по-да-ль-шо-го роз-ви-т-ку ви-зна-чен-ня по-нят-тя осо-би-с-то-го мо-ти-ву; на-во-дять-ся аргуме-н-ти на ко-ристь то-го, що не-за-кон-не зві-ль-нен-ня пе-в-ної ка-те-го-рії пра-ців-ни-ків (жі-нок, не-по-в-но-лі-т-ніх) згі-д-но ч. 2 ст. 172 КК по-тре-бує обо-в`я-з-ко-во-го вста-но-в-лен-ня осо-би-с-то-го мо-ти-ву. На від-мі-ну від по-зи-ції за-ко-но-да-в-ця, об-ґру-н-то-ву-єть-ся те-за про те, що в но-вих умо-вах роз-ви-т-ку ри-н-ку пра-ці наяв-ність цьо-го мо-ти-ву не тіль-ки ускла-д-нює прак-ти-ч-не за-сто-су-ван-ня да-ної но-р-ми, але й по-ру-шує кон-сти-ту-цій-ний прин-цип рі-в-но-пра-в-но-с-ті гро-ма-дян пе-ред за-ко-но-м. Вказана озна-ка по-ви-нна бу-ти ви-клю-че-на з дис-по-зи-ції кри-мі-на-ль-но--пра-во-вої но-р-ми;—
на-ве-де-но ар-гу-ме-н-ти на ко-ристь то-го, що по-ряд із пра-ва-ми не-по-в-но-лі-т-ніх, ва-гі-т-них жі-нок і жі-нок, які ма-ють ді-тей ві-ком до 14 ро-ків або ди-ти-ну--ін-ва-лі-да, по-си-ле-ної ува-ги з бо-ку кри-мі-на-ль-но-го за-ко-но-дав-ст-ва по-тре-бу-ють і тру-до-ві пра-ва ін-ва-лі-дів. А то-му про-по-ну-єть-ся вклю-чен-ня в ч. 2 ст. 172 КК ін-ва-лі-дів, як ка-те-го-рії пра-ців-ни-ків, по-ру-шен-ня прав яких по-ви-нно зна-ч-но під-ви-щу-ва-ти сту-пінь су-с-пі-ль-ної не-без-пе-ки да-них зло-чи-нів;—
за-про-по-но-ва-но но-ве фо-р-му-лю-ван-ня дис-по-зи-ції кри-мі-на-ль-но--пра-во-вої но-р-ми про від-по-ві-да-ль-ність за гру-бе по-ру-шен-ня за-ко-но-дав-ст-ва про пра-цю, яке за-без-пе-чить мо-ж-ли-вість її прак-ти-ч-но-го за-сто-су-ван-ня і ефе-к-ти-в-ність захисту трудових прав людини;—
за-про-по-но-ва-но ви-ді-лити ква-лі-фі-ку-ю-чу озна-ку у ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок