Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕМПЕРАТУРНА ПОВЕДІНКА ОПТИЧНОЇ АНІЗОТРОПІЇ НЕЛІНІЙНИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ З ЦЕНТРОСИМЕТРИЧНОЮ ПАРАФАЗОЮ

ТЕМПЕРАТУРНА ПОВЕДІНКА ОПТИЧНОЇ АНІЗОТРОПІЇ НЕЛІНІЙНИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ З ЦЕНТРОСИМЕТРИЧНОЮ ПАРАФАЗОЮ

Назва:
ТЕМПЕРАТУРНА ПОВЕДІНКА ОПТИЧНОЇ АНІЗОТРОПІЇ НЕЛІНІЙНИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ З ЦЕНТРОСИМЕТРИЧНОЮ ПАРАФАЗОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,34 KB
Завантажень:
63
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Міністерство освіти і науки України
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ШОПА
РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ
УДК 548.0:535.5; 535.56; 539.36
ТЕМПЕРАТУРНА ПОВЕДІНКА ОПТИЧНОЇ
АНІЗОТРОПІЇ НЕЛІНІЙНИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ
З ЦЕНТРОСИМЕТРИЧНОЮ ПАРАФАЗОЮ
01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі нелінійної оптики Львівського національного університету імені Івана Франка
Науковий керівник:
доктор фізико-математичних наук, Кушнір Олег Степанович, доцент кафедри нелінійної оптики Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів.
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, Грабар Олександр Олексійович, професор кафедри фізики напівпровідників Ужгородського національного університету, м. Ужгород;
доктор фізико-математичних наук, Романюк Микола Олексійович, професор кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів.
Захист відбудеться “24” жовтня 2007 р. о 1530 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.09 при Львівському національному універ-ситеті імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Кирила і Мефо-дія, 8, фізичний факультет, аудиторія Велика Фізична.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного універ-ситету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “21” вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор фіз.-мат. наук, професор Павлик Б. В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Нелінійні або полярні діелектрики та широкозонні напів-провідники викликають наукове зацікавлення з огляду на поведінку їхніх власти-востей, пов’язану з анізотропією та структурними перетвореннями. Тра-диційні методи їхнього вивчення містять вимірювання низькочастотних діелектричних пара-метрів, електричної поляризації, термічного розширення тощо. До того ж, найтонші зміни мікроскопічної будови діелектриків вплива-ють на їхні оптичні електронні сприйнятності. Тому актуально досліджен-ня структури та фізичних власти-востей цих матеріалів шляхом вивчення крис-талооптичних характеристик, які тісно пов’язані зі структурною анізотропією. Серед згаданих характеристик можна виді-лити оптичне лінійне двопроменеза-ломлення (ЛДЗ) та оптичну активність (ОА), що за певних умов можна вимірю-вати з досить високою точністю.
Цікавими та важливими проблемами фізики діелектриків є також вплив ізо-морфних та ізотопічних заміщень у нелінійних діелектриках на темпера-турну ево-люцію структури та вияви флуктуаційних явищ поблизу точок фазових переходів (ФП). У випадку не надто малих відхилень температури від критичних точок можна очі-кувати задовільного опису виявів згаданих явищ в оптичних характеристиках у межах феноменологічної теорії з урахуванням малих флуктуа-ційних поправок. Ана-ліз застосовності відповідних методик і на-ближень для криста-лічних фероїків перед-бачає їхню апробацію на порівняно простих модельних системах. Тому обрано кристали родини тригліцин-сульфату (ТГС) та германату свинцю (ГС) з упоряд-кованими сегнетоелектрич-ними та сегнетоеластичними фаза-ми, для яких можна вивчати вплив дейтеру-вання та катіонних заміщень на досліджувані параметри.
Якщо вихідна структурна фаза в кристалічних фероїках центросиметрична, то вияви структурних змін у параметрах оптичної анізотропії додатково пов’я-зані з симетрійними аспектами кристалофізики. До того ж, кількісні параметри ОА для фероїків з інверсійною парафазою набувають особливої ваги, оскільки їх можна вважати своєрідним вторинним параметром структур-ного впоряд-кування.
Дещо складнішими в плані аналізу температурної еволюції структури є нелі-нійні діелектрики з несумірною (НС) модуляцією структури, з-поміж яких особливе місце посідають кристали з НС фазами. Вони характеризуються неоднорідністю на “мезоскопічному” рівні, проміжному між макро- та мікро-рівня-ми.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ТЕМПЕРАТУРНА ПОВЕДІНКА ОПТИЧНОЇ АНІЗОТРОПІЇ НЕЛІНІЙНИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ З ЦЕНТРОСИМЕТРИЧНОЮ ПАРАФАЗОЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок