Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГIСТЕРЕЗИСНI ТА МАГНIТОСТРИКЦIЙНI ЯВИЩА В ГЕТЕРОГЕННИХ СПОЛУКАХ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

ГIСТЕРЕЗИСНI ТА МАГНIТОСТРИКЦIЙНI ЯВИЩА В ГЕТЕРОГЕННИХ СПОЛУКАХ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

Назва:
ГIСТЕРЕЗИСНI ТА МАГНIТОСТРИКЦIЙНI ЯВИЩА В ГЕТЕРОГЕННИХ СПОЛУКАХ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,66 KB
Завантажень:
117
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
ФIЗИКО-ТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР iм.Б.I.ВЄРКIНА
 
СIРЕНКО Валентина Анатолiївна
УДК 539.2; 539.374
ГIСТЕРЕЗИСНI ТА МАГНIТОСТРИКЦIЙНI ЯВИЩА
В ГЕТЕРОГЕННИХ СПОЛУКАХ ПРИ НИЗЬКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ.
01.04.07 -- фiзика твердого тiла
Автореферат дисертацiї на здобуття вченого ступеня
доктора фiзико-математичних наук
ХАРКІВ - 1999
Дисертацiя є рукопис:
Робота виконана у Фiзико--технiчному iнститутi низьких температур iм.Б.I.Вєркiна НАН України
Науковий консультант:
доктор фiзико-математичних наук, професор, академiк НАН Україїни ЄРЕМЕНКО ВiкторВалентинович, Фiзико--технiчний iнститут низьких температур iм.Б.I.Вєркiна НАН України, директор
Офiцiйнi опоненти:
доктор фiзико-математичних наук, професор, ОБОЛЕНСЬКИЙ Михайло Олександрович, завiдувач кафедри фiзики низьких температур Харкiвського державного унiверситету;
доктор фiзико-математичних наук, професор, КОШКIН Володимир Мойосiйович, завiдувач кафедри фiзичної хiмiї Харкiвського державного полiтехнiчного унiверситету;
доктор фiзико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України СЛЬОЗОВ Вiталiй Валентинович, начальник вiддiлу Нацiонального наукового центру "Харкiвський фiзико-технiчний iнститут".
Провiдна установа:
Iнститут магнетизму, м. Київ
Захист вiдбудеться " 21 " вересня 1999 року о 15 годинi на засiданнi Спецiалiзованої вченої ради Д64.175.02 по захисту докторських дисертацiй при Фiзико--технiчному iнститутi низьких температур iм.Б.I.Вєркiна НАН України за адресою: 310164 Харкiв, пр.Ленiна,47.
З дисертацiєю можна ознайомитись у науковiй бiблiотецi Фiзико--технiчного iнституту низьких температур iм. Б.I.Вєркiна НАН України (310164, Харкiв, пр.Ленiна, 47).
Автореферат розiсланий " 21" серпня 1999 року.
Вчений секретар Спецiалiзованої вченої ради
доктор фiзико--математичних наук Ковальов О.С.
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.
Актуальнiсть теми дисертацiї i стан проблеми. Значнi успiхи в галузi фiзики шаристих сполук i використання новiтнiх iнженерно-технiчних досягнень в технологiї низьковимiрних композицiй привели до стрiмкого розвитку мiкроелектронiки та iнших науково-технiчних напрямкiв, де використання шаристих структур має ключовi позицiї.
У теперiшнiй час зусилля в напрямках фiзичних дослiджень низьковимiрних сполук у значнiй мiрi пов'язанi з вiдкриттям високотемпературних надпровiдникiв та сполук з гiгантським магнiтоопором -- вiдповiдно купратiв та манганитiв з перовскiтоподiбною кристалiчною граткою. Унiкальнi властивостi цих речовин формуються внаслiдок низькотемпературних фазових перетворень та впорядкування й обумовленi наявнiстю шарiв, що проводять електричный струм. Особливiстю цих шарiв є сумiрнiсть характерних довжин когерентностi корельованих електронiв та параметрiв кристалiчної гратки. Очевидно, процеси формування та деградацiї низькотемпературних властивостей таких речовин повиннi в значному ступенi бути обумовленими дефектами кристалiчної гратки та вiдповiдними структурними деформацiями. Проявленням цього є суттєвi незворотностi та гiстерезис кривих перемагнiчування, що обумовленi взаємодiєю магнiтної та дефектної структур, а також гiгантська магнiтострикцiя.
Проблема прогнозування низькотемпературних властивостей матерiалiв у приладах крiогенного призначення та їх деградацiї є однiєю з найбiльш злободенних у нашi днi. Низьковимiрна система як особливий твердотiльний фiзичний i технологiчний об'єкт все ще залишається недостатньо вивченою, а закономiрностi, що визначають характер процесiв структурного, електронного, магнiтного впорядкування, їхньої взаємозалежностi, а також кiнцевий результат деградацiйних процесiв, що вiдбуваються, є мало вивченими або взагалi невiдомими.
Такий незадовiльний стан у вирiшеннi даної проблеми обумовлено рядом об'єктивних труднощiв. Можливостi теоретичного аналiзу процесiв упорядкування у таких об'єктах обмеженi складнiстю коректного врахування всього рiзноманiття дiючих факторiв i взаємопов'язаних фiзичних процесiв рiзної природи, що вiдбуваються одночасно в єдиному обмеженому об'ємi гетерогенного середовища, а саме тепло-, зарядо- i масоперенiс, фазовi перетворення, утворення i ре-
2
лаксацiя взаємопов'язаних механiчних напруг та магнiтного потоку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ГIСТЕРЕЗИСНI ТА МАГНIТОСТРИКЦIЙНI ЯВИЩА В ГЕТЕРОГЕННИХ СПОЛУКАХ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок