Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АКВАКУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ

АКВАКУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ

Назва:
АКВАКУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,38 KB
Завантажень:
94
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КИТАЄВА ОЛЕНА ОЛЕГІВНА
УДК: [141.201:502.55(204)]:316.4
АКВАКУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК
СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Запоріжжя – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Запорізькому національному університеті Мініс-терства освіти і науки України.
Науковий керівник доктор філософських наук, професор
Кривега Людмила Дмитрівна,
Запорізький національний університет,
завідувач кафедри філософії.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Таран Володимир Олександрович,
Запорізький юридичний інститут
Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ МВС України, начальник
кафедри соціально- економічних дисциплін;
кандидат філософських наук,
Добридень Оксана Володимирівна,
Дніпропетровський державний
аграрний університет Міністерства
аграрної політики, ст. викладач
кафедри філософії, соціології та історії.
Провідна установа: Центр гуманітарної освіти НАН
України, кафедра філософії (м. Київ).
Захист відбудеться 06.03.2006 року о 13-30 годині на засі-данні спеціалізованої вченої ради К 17.051.05 в Запорізькому на-ціональному університеті за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жу-ковського, 66, корп.І, ауд. .
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Запорізького на-ціонального університету за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жу-ковського, 66, корп. ІІ.
Автореферат розісланий 04.02. 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.С. Александрова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження зумовлюється об'єктивними процесами, які свідчать про екологічну кризу сучасного суспільства, про певне відчуження людини від природних ресурсів взагалі і від водних – зокрема. Сучасні реалії вимагають зміни світоглядно-моти-ваційних засад людської діяльності, поведінки і культури в сфері раціонального використання водних ресурсів, безпеки та охорони вод. Актуальність дослідження визначена також потребами концеп-туальної розробки засад формування нового рівня культури сус-пільства взагалі, аквакультури зокрема.
За даними ООН, на сьогоднішній день нараховується більше 1 мільярда людей, які не мають постійного доступу до чистої води. В найближчі роки в світі передбачається велика за масштабами криза водних ресурсів, яка, безсумнівно, призведе до соціальної напруги. Вода є найціннішим елементом життя на Землі та одним із найпотуж-ніших природних факторів, який суттєво впливає на життєдіяльність людини. Низький рівень аквакультури суспільства ускладнює існу-вання самих передумов суспільного буття, що негативно позначаєть-ся на його соціальній динаміці.
В умовах трансформації сучасного українського суспільства та докорінної зміни світоглядно-мотиваційних засад людської свідомос-ті і культури актуалізується всебічне вивчення особливостей со-ціального і повсякденного буття людини, пошуку напрямків розвитку аквакультури як чинника оптимізації соціальної динаміки. Слід також відзначити, що проблема аквакультури в суспільствознавчій літе-ратурі малодосліджена й тематично розпорошена по окремих галузях природознавства та гуманітарного знання. Поза увагою фахівців зали-шився людиновимірчий аспект зазначеної проблеми. У зв'язку з цим особливого значення набуває соціально-філософський аналіз аква-культури, її місця та ролі в системі чинників соціальної динаміки.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота ви-конана відповідно до комплексної цільової програми №0194У043134 Мініс-терства освіти і науки України “Вдосконалення змісту і методики викладання філософських дисциплін у вузі як фак-тор формування свідомості молодого спеціаліста незалежної Украї-ни” та планів науково-дослідної роботи кафедри філософії Запорізь-кого національного університету.
Мета і завдання дослідження полягають у здійсненні соціаль-но-філософської рефлексії аквакультури як чинника соціальної дина-міки та окресленні шляхів її формування, виходячи з тих глобальних екологічних загроз, перед якими постало людство в цілому, Україна зокрема.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: АКВАКУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок