Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИКМЕТ

ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИКМЕТ

Назва:
ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИКМЕТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,51 KB
Завантажень:
412
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ПАСІЧНЮК ІННА МИКОЛАЇВНА
УДК 398.3:398.9 (477)
ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИКМЕТ
10.01.07 – фольклористика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фольклористики
Інституту філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
ДУНАЄВСЬКА ЛІДІЯ ФРАНЦІВНА,
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, завідувач кафедри
фольклористики
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
КЕЙДА ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ,
Маріупольський гуманітарний інститут
Донецького національного університету,
завідувач кафедри української мови та літератури
кандидат філологічних наук, доцент
БУРЯК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ,
Дніпропетровський національний університет,
доцент кафедри журналістики
Провідна установа: Інститут мистецтвознавства, фольклористики
та етнології імені М.Т.Рильського НАН України,
м. Київ.
Захист відбудеться “12” травня 2003 року о -14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 із захисту докторських дисертацій
при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
за адресою: 01033, Київ – 33, бульвар Тараса Шевченка, 14.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці імені
М.О.Максимовича Київського національного університету
імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Київ – 33, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “10” квітня 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Копаниця Л.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Однією з провідних рис сучасної науки про фольклор є її взаємозв’язок із су-між-ними дисциплінами – лінгвістикою, діалектологією, психологією, педа-го-гі-кою, культурологією, соціологією тощо. В умовах такого тісного контакту наук та пе--ре-осмислення значущості традиційного (літературознавчого) розу-мін-ня фоль-к-лор-ного слова як слова художнього, поетичного, за рамки котрого потрапляли ці-лі пласти словесного матеріалу зі слабким естетичним компо-нентом, спосте-рігається розширення меж поняття “фольклор”, що дозво-ляє залучити до вивчен-ня тексти, котрі раніше перебували на периферії уваги вітчизняних науковців. Особ-ливо це зауваження стосується малих жанрових форм, що належать до паре-мійного ма-си-ву, – прикмет, прокльонів, побажань, при-мо-вок та ін.
Актуальність роботи обумовлена науковою потребою вивчення паре-мій-них жанрів українського фольклору. Незважаючи на досить благополучний стан розвит-ку пареміографії та пареміології в Україні, проблема обсягу жанрів цього фоль-клор-ного роду і на сьогодні залишається невирішеною. Під-тверджен---ням то-му є одна з найбільш ґрунтовних монографій у цій галузі – “Українські прислів’я та-приказки: Проблеми пареміології та пареміографії” (К., 1984) М.Пазяка. Фольклорист, узагальнюючи вітчизняний, радянський і певною мірою світовий досвід, розглядає в колі паремій народні порівняння, вітання, нісенітниці, кала-м-бу-ри і т. ін., але про загадки – традиційно визнаний паремійний різновид – взагалі не згадує. Про прикмети в його праці говориться лише як про такі паремії, що всту-пають у взаємодію з прислів’ями.
Посідаючи своєрідне місце серед жанрів українського фольклору, прикме-ти, на жаль, і досі залишалися поза увагою фольклористів. Частково цей факт можна пояснити теоретичними неузгодженостями у світовій фолькло-ристиці, яка не виробила єдиного загальноприйнятого погляду на цей феномен усної народної твор-чості, зараховуючи його то до явищ, що охоплюються узагальнюючим тер-міном “superstіtіons” (забобони), то до малих паремійних форм під назвою “omens”. З іншого боку, не сприяло вивченню подібних проблем й ідеологічне підґрунтя радянських досліджень, що просто ігнорували цілі пласти народної твор-чості, не залучаючи їх до наукового обігу. Прикмети ж, що є текстами зі слабким естетичним компонентом унаслідок своєї виключ-ної прагматичності, по-т-рап-ляли відтак за межі “фольклорного слова”, а тому не тільки не розглядалися як окремий жанр в українській науці про фольклор, але й не виокремлювалися як спе-ціальний об’єкт збирання та дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИКМЕТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок