Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат на тему: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ / сторінка 10

Назва:
ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,32 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 –  С.53–55.
5. Калоеров С. А., Хорошев К. Г. Двумерные задачи термоэлектроупру-гости и термомагнитоупругости для многосвязных сред // Вісн. Донец. ун-та. Сер. А. Природ. науки. – 2006. – Вип. 2. – С. –100
6. Калоеров С.А., Хорошев К.Г. Термоэлектроупругое состояние анизо-тропной полуплоскости с отверстиями и трещинами // Прикл. проблеми мех. і мат.– 2006. – Вип. 4. – С. 75–83
7. Хорошев К. Г. Термоэлектронапряженное состояние анизотропной мно-госвязной полуплоскости // Актуальные проблемы механики деформируемого твердого тела: Матер. IV Міжнар. наук. конф. Донецьк-Мелекіно, 12–14 червня 2006 г. – Донецьк: Юго-Восток, 2006. – С.151-154.
АНОТАЦІЇ
Хорошев К.Г.: Двовимірні задачі термоелектро- та термомагнітопруж-ності.- Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за фахом 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, Донецький на-ціональний університет, Донецьк 2007.
У роботі методи розв'язання задач теплопровідності, термопружності, електропружності та магнітопружності для багатозв'язних середовищ поширені на двовимірні та плоскі задачі термоелектропружності та термомагнітопруж-ності. Введені та досліджені комплексні потенціали задач, отримані граничні умови для їх визначення, виділені та досліджені логарифмічні особливості функцій, з використанням конформних відображень і розвинень функцій у ря-ди, досліджені сингулярності їх похідних у кінцях тріщин, виконане задоволен-ня граничним умовам методом найменших квадратів. Чисельними досліджен-нями продемонстрована висока ефективність розроблених підходів, стійкість і достатньо висока точність одержуваних результатів.
Вирішено низку нових задач термоелектропружності та термомагніто-пружності для тіла і півпростору (пластинки і півплощини) з отворами та трі-щинами. Проведено чисельні дослідження ТЕУС і ТМУС (термоелектро- та термомагнітопружного станів) пластинки і півплощини з отворами та тріщи-нами. Установлено нові механічні закономірності впливу теплофізичних вла-стивостей матеріалів тіл, геометричних характеристик отворів і тріщин, їх кіль-кості, сполучення, взаємного розташування відносно один одного і границі пів-площини на значення основних характеристик ТЕУС і ТМУС, густини вну-трішньої енергії та КІНІН (коефіцієнти інтенсивності напружень, індукції та на-пруженості).
Установлено, що внесок температурного поля в ТЕПС і ТМПС є вагомим і зневажати ним не можна. Не можна також відкидати вплив п`єзоефекту при до-слідженні термонапруженого стану. При зближенні отворів та тріщин одне з одним, а також з прямолінійною границею значення основних характеристик ТЕПС і ТМПС, густини внутрішньої енергії в точках перемичок і КІНІН зро-стають. Вихід тріщини на контур отвору або на границю півплощини при-зводить до зниження значень характерних величин в околі виходу з одночасним їх збільшенням в інших зонах. Найбільший вплив на значення основних ха-рактеристик, густини внутрішньої енергії і КІНІН має проникність матеріалів: чим вона більше, тим більші значення напружень, індукції, густини внут-рішньої енергії, КІНІН. Так, максимальні значення напружень в кільці з мате-ріалів ЕМ6 (PZT-5A) і ММ9 (CoFe2O4), що мають більшу проникність, в 8 і 20 разів більші, ніж напруження в кільці з матеріалів ЕМ1 (селенід кадмію) і ММ8 (Terfenol-D) відповідно. На значення напруженості поля значним є вплив піро-електричних (піромагнітних) модулів. Максимальних за модулем значень електричні (магнітні) характеристики ТЕПС (ТМПС) досягають у напрямку по-ляризації. В пластинках з п`єзомагнітних матеріалів значення напружень і гус-тини внутрішньої енергії значно більші за відповідні значення в п`єзоелектрич-ній пластинці, причому цей ефект є більш яскравим у випадку багатозв`язної півплощини.
Результати досліджень, представлені в дисертаційній роботі мають як те-оретичний, так і практичний інтерес. Запропоновані методики можуть бути ви-користані для розв'язання різноманітних інженерних задач.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок