Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ / сторінка 5

Назва:
ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,32 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Показано, що в останньому випадку, коли поверхня циліндра (контур диска) не підкріплена, то індукція і напруження всюди дорівнюють нулю, а для компонент напруженості електричного (магнітного) поля мають місце формули Ex = – t1T0, Ey = – t2T0 (Hx = – m1T0, Hy = – m2T0), де t1, t2 (m1, m2) – піроелектрич-ні (піромагнітні) модулі, T0 – значення відносної температури, заданої на грани-ці. Якщо ж поверхня циліндра (контур диска) жорстко підкріплена, то індукція знову таки всюди дорівнює нулю, а напруження і компоненти напруженості по-ля є постійними і визначаються з рівнянь термоелектропружного (термомагні-топружного) стану, причому значення напружень не залежать від електричних (магнітних) властивостей матеріала і є такими ж, як і в задачі класичної термо-пружності.
Для пластинки з еліптичним отвором з використанням конформних від-ображень і методу інтегралів типу Коші отримано аналітичне розв`язання за-дач, а у випадку тріщини (одна з півосей еліпса дорівнює нулю) знайдено також вирази для КІНІН, проведено чисельні дослідження розподілу основних ха-рактеристик ТЕПС, ТМПС і КІНІН в залежності від точки прикладання дже-рела тепла, властивостей матеріалу пластинки.
Третій розділ дисертації присвячений розв`язанню двовимірних задач теплопровідності, термоелектропружності і термомагнітопружності для тіл з отворами і тріщинами, коли на частині їх поверхонь задані значення темпе-ратури, інші поверхні теплоізольовані, вони не завантажені або жорстко під-кріплені, на них індукція дорівнює нулю. Крім температурних впливів на границях, у внутрішніх точках діють зосереджені джерела тепла. Загальні розв`язки задач теплопровідності, термоелектропружності і термомагнітопруж-ності будуються на основі конформних відображень, розвинень комплексних потенціалів в ряди Лорана з виділенням сингулярностей їх похідних у кінцях тріщин, що представляються „вузькими” еліпсами, задоволенні граничним умо-вам методом найменших квадратів, розв`язанні отриманих нескінченних систем лінійних алгебраїчних рівнянь і в обчисленні основних характеристик ТЕПС, ТМПС і КІНІН, густини внутрішньої енергії.
Для комплексного потенціалу теплопровідності й похідних комплексних потенціалів термоелектропружності (термомагнітопружності) отримано вирази
; (1)
; (2)
,
,
, ,
де – кількість усіх отворів; N – кількість отворів, на контурах яких задана температура; g = 0 для скінченої області, g = 1 для нескінченної області; – змінні, що обчислюються з відповідних конформних відображень зовнішності одиничного круга на зовнішності еліпсів; Гk – сталі, що визначаються з умов на нескінченності; , й Akl, Bkl – сталі, що обчислюються через потуж-ності зосереджених джерел тепла і сумарні потоки тепла в область через конту-ри отворів; Rkl, mkl – сталі, що залежать від геометричних характеристик обла-сті; c0, D5l, c5ln, akln – невідомі сталі, визначення яких з граничних умов мето-дом найменших квадратів зведено до розв`язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь.
Розв`язано низку задач для скінченних і нескінченних багатозв`язних тіл. Наведено результати детальних чисельних досліджень ТЕПС, ТМПС, значень КІНІН (для тріщин) і густини внутрішньої енергії для кругового кільця, кру-гового диска з тріщиною, кругового диска з двома діаметральними, пара-лельними або перпендикулярними тріщинами; для нескінченної пластинки з двома круговими отворами або двома тріщинами, з круговим отвором і тріщи-ною. Дослідження проведено для 6 п`єзоелектричних матеріалів (позначених в роботі через ЕМ1–ЕМ6) і 3 п`єзомагнітних матеріалів (позначених через ММ7–ММ9), зокрема, для монокристалу селеніда кадмію (ЕМ1), п`єзокераміки тита-нату барію (ЕМ4), кераміки PZT-5А (ЕМ6), модифікованої кераміки Terfenol-D (ММ8) і кераміки CoFe2O4 (ММ9). Вважалося, що всі тіла поляризовані у на-прямку осей Oy в площинах поперечних розтинів. Отримано низку результатів, представлених в численних таблицях і на рисунках.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок