Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат безкоштовно: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ / сторінка 8

Назва:
ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,32 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Виявлено низ-ку закономірностей зміни ТЕПС і ТМПС. Нижче описані лише деякі з отри-маних результатів.
На рис. в залежності від відношення c / a довжини перемички до радіуса кругового отвору a в півплощині зображені графіки розподілу напружень уx у точці А контуру отвору, що належить перемичці. Припускалось, що на прямо-лінійній границі і контурі отвору задані значення відносної температури T0 = 0 K, T1  K. На рис. 10 наведені графіки зміни КІНІН для верхньої (су-цільні лінії) та нижньої (штрихові) вершини тріщини в залежності від відно-шення c / l довжини перемички до півдовжини тріщини. На рис. і 12 для пів-площини з матеріалу ММ9 з крайовою тріщиною і круговим отвором дані гра-фіки розподілу напружень уx в точках перемички між тріщиною і отвором та КІНІН k1 для вершини тріщини в залежності від c / a. Вважалося, що l =, на границі півплощини і берегах тріщини T0 = 0 K, T1  K, на контурі отвору T2 = 1 K. Для випадку, коли отвір пе-реходить у вертикальну тріщину півдовжини l, на рис. зображені графіки зміни k1 для вершин тріщин в залеж-ності від відношення c / l довжини перемички між тріщинами до пів-довжини тріщини. Су-цільні лінії відповіда-ють півплощині з мате-ріалу ММ9, штрихові – з матеріалу ЕМ6.
З рис. –13 та ін-ших отриманих резуль-татів випливає, що зі зменшенням довжини перемички значення основних характеристик ТЕПС і ТМПС в точках перемички (особливо по-близу контуру отвору) та КІНІН зростають. Так, абсолютні значення при c / a = ,01 у пів-площині з отвором з ЕМ1, ЕМ6, ММ8 і ММ9 в 38; 218; 37 і 40 разів більші, ніж при c / a = . Вихід тріщини на границю півплощини призводить до зниження значень характерних величин, крім пе-ремички між тріщиною і отвором, де спосте-рігається зростання цих величин. При наближенні отвору або тріщини до крайової тріщини значення основних характеристик ТЕПС і ТМПС в пере-мичці та КІНІН за модулем зростають (рис. –13). Особливо значним це зростання є для крайо-вої тріщини. Так, для вершини цієї тріщини КІНІН k1 при c / l = 0,25 в 5 разів більше за аналогічне значення при c / l = 10, тоді як значення КІНІН k1 для внутрішньої тріщини зросли не більше 1,3 разів.
Як і у випадку пластинки, в багатозв`язній п`єзомагнітній півплощині зна-чення характерних величин виявляються набагато більшими, ніж в аналогічній п`єзоелектричній півплощині, причому цей ефект для півплощини навіть більш яскравий, ніж для пластинки. Так, значення при в півплощині з отвором з матеріалу ММ9 у 27 разів більше, ніж у півплощині з ЕМ1.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ
У результаті виконання дисертаційної роботи методи розв'язання задач теп-лопровідності, термопружності, електропружності та магнітопружності для ба-гатозв'язних середовищ поширені на двовимірні та плоскі задачі термоелек-тропружності та термомагнітопружності. Основні наукові результати та ви-сновки, представлені в роботі, такі:
1. Введено та досліджено комплексні потенціали двовимірних та плоских задач термоелектропружності і термомагнітопружності, отримано через них ви-рази основних характеристик ТЕПС та ТМПС, отримані граничні умови для ви-значення комплексних потенціалів, загальні представлення цих функцій для ті-ла і півпростору з отворами і тріщинами; показано ефективність використання комплексних потенціалів при розв`язанні задач і вірогідність одержуваних ре-зультатів;
2. Із застосуванням конформних відображень і розвинень в ряди Лорана і за поліномами Фабера отримано загальні вирази комплексних потенціалів для багатозв`язного тіла, виділені особливості похідних комплексних потенціалів у кінцях плоских розрізів, що представляються “вузькими” еліпсами, отримані вирази для КІНІН, а також логарифмічні особливості, які залежать від властивостей матеріалів тіл і виду граничних умов задач. З використанням ди-скретного методу найменших квадратів розглянуті задачі зведено до розв`язан-ня нескінченних систем лінійних алгебраїчних рівнянь для визначення невідо-мих сталих, що входять у комплексні потенціали;
3.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок