Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Квантове тунелювання та неоднорiднi стани для магнетикiв нанометрового масштабу

Квантове тунелювання та неоднорiднi стани для магнетикiв нанометрового масштабу

Назва:
Квантове тунелювання та неоднорiднi стани для магнетикiв нанометрового масштабу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,62 KB
Завантажень:
183
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
IНСТИТУТ МЕТАЛОФIЗИКИ IМ. Г.В. КУРДЮМОВА
КИРЕЄВ Вадим Євгенович
УДК 538.13
Квантове тунелювання
та неоднорiднi стани
для магнетикiв нанометрового масштабу
Спецiальнiсть 01.04.07 --- фiзика твердого тiла
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiзико-математичних наук
Київ --- 2002


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Iнститутi магнетизму НАН та МОН України.
Науковий керiвник: доктор фiзико-математичних наук,
професор,
Iванов Борис Олексiйович,
Iнститут магнетизму НАН та МОН України,
головний науковий спiвробiтник
Офiцiйнi опоненти: доктор фiзико-математичних наук,
професор,
Iванов Михайло Олексiйович,
Iнститут металофiзики НАН України,
завiдувач вiддiлом
кандидат фiзико-математичних наук,
старший науковий спiвробiтник,
Голод Петро Iванович,
Нацiональний Унiверситет“
Києво-Могилянська Академiя”,
завiдувач кафедрою
Провiдна установа: Фiзико-технiчний iнститут низьких температур
iм. Б. I. Веркiна НАН України (м. Харкiв).
Захист вiдбудеться “19” червня 2002 р. о 14 годинi на засiданнi
спецiалiзованої вченої ради Д 26.168.02 в Iнститутi металофiзики
iм. Г. В. Курдюмова НАН України (03142, м. Київ, бульв. Вернад-
ського, 36; актовий зал Iнституту металофiзики iм. Г. В. Курдюмова
НАН України).
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Iнституту металофi-
зики iм. Г. В. Курдюмова НАН України за адресою: 03142, м. Київ,
бульв. Вернадського, 36.
Автореферат розiсланий “18” травня 2002 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
кандидат фiзико-математичних наук Сизова Т.Л.


1
Загальна характеристика роботи
Актуальнiсть теми. В останнє десятилiття у фiзицi магнетизму
з'явився великий iнтерес до штучних магнiтних структур iз просто-
ровим масштабом порядку нанометрiв - багатошаровим магнiтним
плiвкам i над раткам, гранулярним магнетикам, високоспiновим мо-
лекулам,  раткам магнiтних крапок. Це пов'язано як з можливiстю
технiчних застосувань та розвитком нанотехнологiй, якi дозволяють
отримувати подiбнi матерiали з наперед заданими властивостями,
так iз зацiкавленiстю до таких мезоскопiчних систем з боку фун-
даментальної фiзики. Яскравим прикладом особливих властивостей
цих матерiалiв є можливiсть прояву в них макроскопiчних кванто-
вих ефектiв. Розвиток нанотехнологiй дозволяє створювати ансам-
блi мезоскопiчних частинок i високоспiнових молекул, у яких при
досить низьких температурах можна спостерiгати тунельне розще-
плення рiвнiв або тунельний розпад метастабiльних станiв. Вивчен-
ня магнiтних властивостей синтезованих нанозразкiв має iстотний
технологiчний iнтерес для створення квантових комп'ютерiв i нако-
пичувачiв iнформацiї. Ефекти макроскопiчного квантового тунелю-
вання важливi також для звичайних систем запису iнформацiї, тому
що вони визначають природню межу щiльностi запису в таких си-
стемах.
Малi магнiтнi частинки в теоретичних дослiдженнях розглядаю-
ться як однодоменнi з однорiдним розподiлом спiнiв. Проте у деяких
випадках наближення однорiдностi виявляється недостатнiм. Однiєю
з можливих причин виникнення неоднорiдностi є те, що при переходi
на нанорiвень, роль поверхнi, як i iнших структурних дефектiв ви-
сокої розмiрностi, наприклад дислокацiй, виявляється визначальною
для аналiзу спiнових конфiгурацiй. Наявнiсть спiнових неоднорiдно-
стей типу вихорiв або дисклiнацiй вiдiграє принципову роль у фор-
муваннi статичних i динамiчних властивостей наночастинок. Серед
проблем класичного опису неоднорiдних станiв магнетикiв i дослi-
дження квантового тунелювання для систем з неоднорiдним виро-
дженим основним станом iснують недостатньо дослiдженi питання.
Вивчення неоднорiдних станiв наночастинок магнетикiв засобами
класичної теорiї магнетизму має великий самостiйний iнтерес для фi-
зики гранулярних магнетикiв i штучних структур типу  раток магнi-
тних крапок, острiвкових плiвок. Зокрема, для малих частинок нее-


2
лiпсоїдальної форми з урахуванням диполь-дипольної взаємодiї реа-
лiзуються стани з неоднорiдним розподiлом спiнiв, так званi “flower
state” та “leaf state”, див.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Квантове тунелювання та неоднорiднi стани для магнетикiв нанометрового масштабу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок