Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІВАН ФРАНКО ЯК КНИГОЗНАВЕЦЬ І ВИДАВЕЦЬ (1890-ті роки ХІХ ст. -– 1916 р.)

ІВАН ФРАНКО ЯК КНИГОЗНАВЕЦЬ І ВИДАВЕЦЬ (1890-ті роки ХІХ ст. -– 1916 р.)

Назва:
ІВАН ФРАНКО ЯК КНИГОЗНАВЕЦЬ І ВИДАВЕЦЬ (1890-ті роки ХІХ ст. -– 1916 р.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
51,55 KB
Завантажень:
405
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Відзначено також, що для розвитку книгознавства і бібліотекознавства велике значення мають щорічники “Наукові праці Національної бібл
іотеки ім


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
ЯКИМОВИЧ Богдан Зіновійович
УДК 821.161.2”1875/1916”. 09:655.41
ІВАН ФРАНКО ЯК КНИГОЗНАВЕЦЬ І ВИДАВЕЦЬ
(1890-ті роки ХІХ ст. -– 1916 р.)
07.00.08 – книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографознавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Інституті українознавства ім. І. Крип’яке-вича
НАН України
Науковий консультант :
доктор історичних наук, професор,
академік НАН України
ІСАЄВИЧ Ярослав Дмитрович
Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України, директор
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор
МАТЯШ Ірина Борисівна
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
Державного комітету архівів України, директор
доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович
Інститут історії України НАН України,
завідувач відділу історії другої половини ХХ ст.
доктор історичних наук, професор
КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна
Національна бібліотека України імені Вернадського, завідувач відділу стародруків та рідкісних видань
Захист відбудеться 1 липня 2008 року о 13 годині на засіданні спеціалі-зованої вченої ради Д. 26.165.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернад-ського за адресою: 03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3
З дисертацією можна ознайомитися в читальному залі бібліоте-ко-знавчої літе-ра-тури Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Автореферат розіслано 31 травня 2008 року


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми тісно пов’язана зі станом і розвитком видав-ни-чого про-цесу в Україні останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст., оскіль-ки видав-ни-чий процес, книжкова продукція посідають особ-ливе місце в історії куль-турно-го роз-вит-ку кожного народу, є скла-до--вою частиною національно-полі-тично-го ру-ху, впли-вають, зокре-ма, на розвиток освіти та національної сві-до-мості. В кож-ний історичний період друкована про-дукція вирішувала, окрім суто мистець-ких, й ужит-кові завдання наро-ду – творця та рецепієнта, мала різне спря-му-ван-ня за-лежно від державного статусу, від рівня націо-наль-ної куль-тури кожної нації. Вивчення книго-знав-чих аспектів видавничої діяль-но-сті в ці-лому і найви-дат-ні-ших пред-став-ників на-ції, які визначили своєю діяльністю зміст цього процесу, є важливою складовою також і україн-ського наро-ду. Без та-ких досліджень неможливий комплексний аналіз за-роджен-ня і форму-вання цьо-го руху, розу-міння соціокультурних процесів у суспіль-стві.
За твердженням одного з визначних теоретиків книгознавства М. Мак-Люе-на, друковане слово створило “публіку”, характерною ри-сою якої мож-на назвати її поглиблену самосвідомість із акцентом на візуалізацію стосов-но як до індивідума, так і до групи людей Мак-Люен М. Галактика Ґутенберґа. Становлення людини друкованої книги. – Київ: Ніка-центр. – С. 16–17. Щодо цього значно раніше цікаві думки висловив та-кож російський бібліо--лог Н. Рубакін у книжці “Психология читателя и книги: Крат-кое вве-дение в библио-гра-фичес-кую психологию”, Москва; Ленинград: Госуд. изда-тель-ство, 1929, 308 с. Ця книжка передрукована: (Москва: Книга, 1997).. Влас-не на роз-ширення кола цієї публіки й відповідно росту її само-свідомості, тво-рення майбутнього нації працювали провідні діячі українського народу, серед яких почесне місце на-ле-жить Іва-нові Франкові – письменнику, вченому, видавцеві.
Вивчення книгознавчих принципів І. Франка, книгознавчі студії над йо-го видавничою діяльністю дають можливість з’ясувати його роль як видат-но-го твор-ця укра-їн-ської літе-ратури та гуманітарної науки в розробленні тео-ре--тич-них засад видав-ничого процесу в Україні останніх десятиліть ХІХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 Реферат на тему: ІВАН ФРАНКО ЯК КНИГОЗНАВЕЦЬ І ВИДАВЕЦЬ (1890-ті роки ХІХ ст. -– 1916 р.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок