Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БЕЗРЕАКТИВНЕ ЗГЛАДЖУВАННЯ ПУЛЬСАЦІЙ У МЕРЕЖЕВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

БЕЗРЕАКТИВНЕ ЗГЛАДЖУВАННЯ ПУЛЬСАЦІЙ У МЕРЕЖЕВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Назва:
БЕЗРЕАКТИВНЕ ЗГЛАДЖУВАННЯ ПУЛЬСАЦІЙ У МЕРЕЖЕВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,20 KB
Завантажень:
48
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
Попов Володимир Андрійович
УДК 621.314.58
БЕЗРЕАКТИВНЕ ЗГЛАДЖУВАННЯ ПУЛЬСАЦІЙ У МЕРЕЖЕВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
Cпеціальність 05.09.12 - Напівпровідникові перетворювачі електроенергії
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі промислової електроніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, м.Київ.
Науковий керівник – доктор технічних наук, доцент
Терещенко Тетяна Олександрівна,
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (м. Київ), професор кафедри промислової електроніки.
Офіційні опоненти - доктор технічних наук, професор
Липківський Костянтин Олександрович,
Інститут електродинаміки НАН України (м.Київ), завідувач відділом
- кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Денисюк Сергій Петрович,
АТ “Укренергозбереження” (м. Київ), директор
Провідна установа Національний технічний університет України“Харківський політехнічний інститут” (м. Харків), кафедра промислової електроніки
Захист відбудеться “_23_” _квітня_ 2001 р. о __15_ годині на засіданні спеціалізованої вченоі ради К 26.002.06 в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” за адресою: 03056, Київ - 56, пр. Перемоги, 37, тел. 241-76-62.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці НТУУ “КПІ”.
Автореферат розісланий “ 28 “ лютого 2001 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Кондра Б.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Вступ. Перетворювачі електричної енергії в значній мірі ви-зна-чають енер-гоефективність та масогабаритні показники електронної системи в цілому. Мережеві перетворювачі з виходом на постійному струмі складають більшість перетворю-вачів, які живляться від однофазної мережі змінного струму.
Актуальність теми. Покращення якості електроенергії, що спожива-єть-ся, за-без-печення високого к.к.д. перетворювання та сприйнятливих масогаба-рит-них ха-рак-теристик перетворювачів є суперечними вимогами. Це викликає не-обхідність по-шуку нетрадиційних підходів до вирішення задачі. Низька час-то-та ме-ре-жі (50-60 Гц) визначає труднощі в забезпеченні високих якісних по-каз-ників вихідних напруг на-сам-перед у досягненні потрібного рівня пульсацій. Кла-сичний метод зменшення рів-ня пульсацій, який базується на застосуванні ре-ак-тивних та активних згладжу-валь-них фільтрів, стає малоефективним через ве-ли-ку встановлену потужність реак-тив-них фільтрів та значних втрат енергії в ак-тивних фільтрах. Застосування проміж-ного перетворення енергії та ім-пуль-с-но-го регулювання вихід-них напруг не у пов-ній мірі вирі-шують проблему змен-шен-ня габаритів, бо зменшу-ються тільки масогабаритні показники трансфор-ма-то-ра, а не фільтруючих при-строїв. Фільтрація відбувається на низькій частоті ме-режі, що веде до необ-хідності ви-ко-ристання конденсаторів ве-ли-кої ємності. В той же час накопи-чений певний до-свід застосування імпульсних ме-то-дів синтезу-вання напруг та стру-мів зада-ної форми, що дозволяє на базі транс-фор-ма-торно-ключовых виконавчих струк-тур формувати напругу, близьку до по-стій-ної. Тому актуальними є задачі розробки способів формування квазіпо-стій-ної напруги та схем перетворювачів енергії без засто-сування реак-тивних елементів.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з основними принципами державної політики енерго-збе-реження (закон України “Про енергозбереження”, постанова Верхов-ної Ради Украї-ни №75/94-ВР від 1 липня 1994 р.), розділами державної бюджет-ної теми “Теоре-тичне обґрунтування створення спеціальних типів джерел жив-лен-ня сучасних енер-го-зберігаючих технологій” (№2039, номер державної реє-страції – 0196U009074) згідно координаційного плану НАН України по ком-плек-сній проблемі “Наукові ос-нови електроенергетики” (код 1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: БЕЗРЕАКТИВНЕ ЗГЛАДЖУВАННЯ ПУЛЬСАЦІЙ У МЕРЕЖЕВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок