Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛIРИКА БОРИСА ЧИЧИБАБIНА: ПРОВIДНI МОТИВИ ТА ЖАНРИ

ЛIРИКА БОРИСА ЧИЧИБАБIНА: ПРОВIДНI МОТИВИ ТА ЖАНРИ

Назва:
ЛIРИКА БОРИСА ЧИЧИБАБIНА: ПРОВIДНI МОТИВИ ТА ЖАНРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,19 KB
Завантажень:
188
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім.В.І.ВЕРНАДСЬКОГО
ОСТАПЕНКО IРИНА ВОЛОДИМИРIВНА
УДК 82-14 (477) (0433)
ЛIРИКА БОРИСА ЧИЧИБАБIНА:
ПРОВIДНI МОТИВИ ТА ЖАНРИ
10. 01. 02 - росiйська лiтература
А в т о р е ф е р а т
дисертацii на здобуття наукового ступеня
кандидата фiлологiчних наук
Сімферополь – 2001
 
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Полтавському державному педагогiчному унiверситеті iменi В.Г.Короленка Мiнiстерства освiти і науки України
Науковий керiвник : доктор фiлологiчних наук, доцент НІКОЛЕНКО
Ольга Миколаївна, Полтавський державний
педагогiчний унiверситет iменi В.Г.Короленка,
завiдувач кафедри зарубiжної лiтератури
Офiцiйнi опоненти:
доктор філологічних наук, професор ФРІЗМАН Леонід Генріхович, Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Склвороди, завідувач кафедри російської і світової літератури;
кандидат філологічних наук, доцент КОБЗЄВ Микола Олексійович, Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського, професор кафедри російської і зарубіжної літератури.
Провiдна установа
Дніпропетровський національний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра російського літературознавства, м.Дніпропетровськ.
Захист вiдбудеться " 6 " вересня 2001 р. об 11 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 52.051.05 при Таврійському національному університеті ім.В.І.Вернадського (95007, м.Сімферополь, вул. Ялтинська,4)
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського (95007, м.Сімферополь, вул.Ялтинська,4)
Автореферат розiсланий " 2 " серпня 2001 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Лавров В.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Борис Чичибабiн – один iз видатних росiйських поетiв другої половини ХХ столiття, творчiсть якого вiдзначається посиленою увагою до фiлософських питань людського буття, iсторичного розвитку та iснування особистостi. Лiрика Чичибабiна вiдобразила напружену атмосферу епохи i водночас складнi внутрiшнi пошуки людини кiнця ХХ столiття, що опинилася в нелегкiй ситуацiї суспiльного та особистiсного вибору. Без спадщини митця, якого справедливо називають поетом-фiлософом, неможливо вповнi уявити строкату i багатогранну картину розвитку росiйської поезiї минулого століття. Проте його доробок лише нещодавно став вiдомим широкому колу читачiв. Несправедливо репресований у 1946 роцi, поет зазнав багато переслiдувань i поневiрянь, через що не мiг вiльно друкуватися за радянських часiв. Хоча в 1963 – 1968 роках, у перiод хрущовської "вiдлиги", вийшли кiлька його збiрок ("Мороз i сонце", "Молодiсть", "Гармонiя", "Пливе "Аврора"), але в них вiдчувався значний тиск радянської цензури. У подальшому, в 1968 – 1987 р.р., митець свiдомо вiдмовився вiд друкування своїх творiв внаслiдок iснуючих iдеологiчних заборон. Творчiсть поета прийшла до масового читача лише наприкiнцi 1980-х – 1990-х років, коли стала можливою публiкацiя книг Чичибабiна без цензурних обмежень("Дзвiн"– 1989, "Мої шiстдесятi" – 1990 та iн.).
Отже, внаслiдок багатьох причин спадщина Б.Чичибабiна не могла бути об'єктом наукового дослiдження до недавнього часу. В останнi роки з'явилася можливiсть вивчати доробок митця у повному обсязi. Але слiд зазначити, що пiдходи до його поезiї ще тiльки формуються, його творчicть до сьогоднi дослiджувалася досить фрагментарно i непослiдовно, а працi про Чичибабiна мають здебiльшого публiцистичний або бiографiчний характер. На сьогоднiшнiй день в Українi та за її межами немає дисертацiйних літературознавчих робiт, присвячених творчостi Чичибабiна, його поезiя ще не була цiлiсно й багатоаспектно дослiджена у свiтлi єдиного системного пiдходу. До теперішнього часу не вирiшеними залишаються важливi питання про фiлософськi засади поезiї Чичибабiна, його релiгiйнiсть i розумiння ним Бога, традицiї i новаторство поета. Окрiм цього, настав час простежити не тiльки життєвий шлях письменника, а i його духовну та творчу еволюцiю, розвиток його основних iдей, тем, образiв, мотивiв, художньо-стильових особливостей, на матерiалi всiєї спадщини автора дослiдити етичнi та естетичнi пошуки митця.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ЛIРИКА БОРИСА ЧИЧИБАБIНА: ПРОВIДНI МОТИВИ ТА ЖАНРИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок