Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОВЕДІНКА ДИМЕТИЛАМІНОЗАМІЩЕНИХ АРОМАТИЧНИХ СПОЛУК В УМОВАХ РЕАКЦІЇ ВІЛЬСМАЙЄРА

ПОВЕДІНКА ДИМЕТИЛАМІНОЗАМІЩЕНИХ АРОМАТИЧНИХ СПОЛУК В УМОВАХ РЕАКЦІЇ ВІЛЬСМАЙЄРА

Назва:
ПОВЕДІНКА ДИМЕТИЛАМІНОЗАМІЩЕНИХ АРОМАТИЧНИХ СПОЛУК В УМОВАХ РЕАКЦІЇ ВІЛЬСМАЙЄРА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,17 KB
Завантажень:
239
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦіОНАЛЬНА аКАДЕМіЯ НАУК УКРАЇНи
ФIЗИКО-ХIМIЧНИЙ IНСТИТУТ ім. О.В. БОГАТСЬКОГО
СЕМЕНОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
УДК 547.657+542.913+544.33
ПОВЕДІНКА ДИМЕТИЛАМІНОЗАМІЩЕНИХ
АРОМАТИЧНИХ СПОЛУК
В УМОВАХ РЕАКЦІЇ ВІЛЬСМАЙЄРА
02.00.03 – органічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Одеса — 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в ДНУ "НТК "Інститут монокристалів" Національної академії наук України, м. Харків
Науковий керівник: кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Паценкер Леонід Давідович,
ДНУ "НТК "Інститут монокристалів"
Національної академії наук України,
виконуючий обов’язки завідувача відділу органічних люмінофорів і барвників
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Анікін Валерій Фомич,
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,
професор кафедри органічної хімії
кандидат хімічних наук,
Степанов Дмитро Євгенович,
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського
Національної академії наук України, м. Одеса,
науковий співробітник відділу каталізу
Захист відбудеться "25" січня 2008 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.219.02 в Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського Національної академії наук України за адресою: 65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського Національної академії наук України.
Автореферат розісланий " 20 " грудня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат хімічних наук |
Литвинова Л.О.


Загальна характеристика роботи
Реакція Вільсмайєра є зручним та розповсюдженим методом формілу-вання ароматичних та гетероароматичних сполук. Одержані цією реакцією альдегіди використовуються як барвники і люмінофори, фармаколо-гіч-ні препарати, запашні речовини та проміжні продукти органічного синтезу. Але відомості щодо поведінки диметиламінозаміщених ароматичних сполук в умовах реакції Вільсмайєра ще дуже обмежені. Нещодавно було знайдено, що ця реакція, спря-мована в орто-положення до диметиламіногрупи, має важливу та суттєву особливість: вона може призводити не тільки до формі-лу-вання, але і до циклізації проміжного імінієвого аддукту з утворенням азот-вміст-них гетероциклів, які також мають великий практичний інтерес. Цей нетри--віальний перебіг реакції становить окремий приклад значного, але ще мало дослід-женого кла-су реакцій, що одержали назву "ефект третинної аміно-групи" (t_amino effect).
Актуальність теми обумовлена необхідністю встановлення закономір-нос-тей перебігу реакції Вільсмайєра в орто-поло-женні до диметиламіно-гру-пи в рядах основних класів ароматичних сполук для ціле-спря-мо-ва-ного одержання практично важливих продуктів, перш за все, барвників і люміно-фо-рів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-ційна робота є частиною планових досліджень Інституту монокристалів НАН України, що виконувалися у відповідності до тем відомчих замовлень НАН України: "Одержання орга-нічних люмінофорів для функціональних матеріалів різно-го призначення із застосуванням реакцій діалкіламіно-заміщених ароматичних сполук в умовах формілування за Вільс-майє-ром" (1998—2000 р.р., № 0198U004256) та "Синтез органічних люміно-форів гетероциклізацією діал-кіл--амінозаміщених ароматичних сполук та їх використання в люмі-нес-цент-них матеріалах різного застосування" (2001—2003 р.р., № 0101U003485).
Мета і завдання дослідження. Головною метою роботи є з'ясування закономірностей перебігу реакцій комплексу Вільсмайєра в орто-положенні до ароматичної диметиламіногрупи та використання цієї реакції для синтезу нових барвників і люмінофорів. Вирішувалися наступні основні завдання:
·
синтез об'єктів дослідження — диметиламінозаміщених моноциклічних і поліциклічних ароматичних сполук ланцюгової та конденсованої будови;
·
дослідження впливу будови субстрату, природи формілуючого агента та умов проведення реакції Вільсмайєра на її спрямованість (регіоселективність і хемоселективність) та швидкість перебігу;
·
вивчення зв'язку спектрально-люмінесцентних властивостей отриманих сполук з їх молекулярною будовою;
·
дослідження шляхів практичного застосування синтезованих сполук.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПОВЕДІНКА ДИМЕТИЛАМІНОЗАМІЩЕНИХ АРОМАТИЧНИХ СПОЛУК В УМОВАХ РЕАКЦІЇ ВІЛЬСМАЙЄРА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок