Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,24 KB
Завантажень:
153
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
ШКЛОВСЬКА Олена Наумівна
УДК 372.8.8.821.11: 372.41 - 053.6
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
13.00.02 – теорія і методика навчання (зарубіжна література)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Запорізькому національному університеті.
Науковий керівник:
Офіційні опоненти:
Захист відбудеться «__12___» _травня_ 2008-року о __14_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.452.02 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-д.
З дисертацією можна ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці
ім. В.О. Сухомлинського АПН України
Автореферат розіслано «__19__» ____вересня______ 2007 р.
Вчений секретар Г.Т.Шелехова
спеціалізованої вченої ради


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Реформування освіти згідно з чинною “Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті” Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті// Освіта. - 2002. - №26 (24 квітня -1 травня). - С. 2.
зумовлює необхідність набуття нашою молод-дю потужних інструментів самовираження та міжособистісної взаємодії в умовах єдиного євро-пей-ського освітнього та культурного простору. Це суспільно значуще завдання набуває особ-ли-вої ваги для викладання шкільного предмета “Зарубіжна література”. Одним із дієвих засобів естетичної комунікації, духов-ного збагачення, інтелек-туального стиму-лювання, гуманіс-тичного вихо--вання громадян України може вважатися фор-му--вання чита-цької компетенції старшо--класників у процесі вивчення зарубіжної літератури.
В умовах глобалізації вимоги до читацької компетенції зростають, оскільки вона має повною мірою забезпечувати здатність учнів брати активну участь у діалозі культур, однією з форм якого виступає ефективна естетична комунікація “читача-інофона” (О.Ісаєва) з “іно-націо-наль-ними” творами (Л.Мірошниченко). Культурологічна ідентифікація художнього твору та ви-знання його специфіки як майстерно здійсненого перекладу істотно впливають на процес сприй-няття мистецького феномена. В Україні, де склалась унікальна ситуація діалогу культур, зазначені чинники є значущими.
Вивчення вітчизняної і зарубіжної літератур у загальноосвітній школі відбувається син-хронно, але читання перекладних творів ставить перед учнями специфічні задачі, зо-крема: усві-дом-лення ролі перекладу як виду міжмовного і міжкультурного посеред-ництва, роз-криття своє-рідності перекладацького мистецтва, абстрагування від подвійної умов-ності пере-кладного твору як мистецького явища, відтвореного іншою мовою тощо. Відповідно існує необхідність у ви-зна-ченні і систематизації факторів, які відрізняють процес формування читацької компетенції на мате-ріалі зарубіжної літератури від анало-гічного процесу щодо вивчення творів віт-чиз--няного пись-менства. Досліджувана проблема має глибоке концеп-туальне під--ґрунтя в філософії, естетиці, теорії комунікації, літера-турознавстві, лінгво-куль-турології, пе-ре-кладознавстві, методиці викла-дання вітчизняної і зарубіж-ної літератури.
Досвід досягнень у галузі філософії, естетики, теорії комунікації (В.Агеєв, М.Бахтін, Е.Ліч, Ю.Лотман, Г.Почепцов, В.Руднєв, Ц.Тодоров, Г.-Р.Яусс та ін.) доводить, що читання художньої літератури являє собою кому-нікативну подію між двома “Я” (Ю.Лотман), у яку активно вклю-чається світ худож-ника і світ читача (В.Агеєв) у вигляді вірувань, переконань, сис-теми естетичних і моральних цінностей, уявлень про арте-факти тощо.
Сучасний стан літературознавства та лінгвокультурології дає підстави говорити про культурну обумовленість і національну специфіку авторського стилю і художньої мови (І.При-валова, В.Тхорик, Н.Фанян та ін.), художніх образів (О.Бабушкін, В.Карасик та ін.), сюжетів (В.Зусман, Ю.Сорокін та ін.), поведінки і способу мислення персонажів (А.Веж-би-цька, Ю.Степа-нов, І.Стернін та ін.), прецедентних феноменів, відображених у худож-ньому творі (Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок