Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЗАєМОЗВ`ЯЗОК ТИРООДНОГО СТАНУ ОРГАНIЗМУ ТА ПРОЦЕСIВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛIПIДIВ

ВЗАєМОЗВ`ЯЗОК ТИРООДНОГО СТАНУ ОРГАНIЗМУ ТА ПРОЦЕСIВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛIПIДIВ

Назва:
ВЗАєМОЗВ`ЯЗОК ТИРООДНОГО СТАНУ ОРГАНIЗМУ ТА ПРОЦЕСIВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛIПIДIВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,23 KB
Завантажень:
95
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
СОМОВА Олена Вiталiївна
УДК 616.441.-008.-61-07:616:153:577
ВЗАєМОЗВ`ЯЗОК ТИРООДНОГО СТАНУ ОРГАНIЗМУ ТА ПРОЦЕСIВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛIПIДIВ
03.00.13 - фiзiологiя людини та тварин
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата бiологiчних наук
Харкiв -1999


Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана в Українському науково-дослiдному iнститутi фарма-ко--терапiї ендокринних захворювань Мiнiстерства охорони здоров`я України
Науковий керiвник
доктор медичних наук Ром-Бугославська Олена Семенiвна,
Український НДI фармакотерапiї ендокринних захворювань МОЗ України, завiдуюча лабораторiєю бiохiмiї ендокринних захворювань
Офiцiйнi опоненти:
доктор бiологiчних наук, доцент Паранiч Анатолiй Валентинович, Харкiвський державний унiверситет Мiносвiти України, професор кафедри молеку-лярної та приклад-ної бiофiзики
доктор бiологiчних наук Бондаренко Тетяна Петрiвна, Iнститут проблем крiобiологiї i крiомедицини НАН України, завiдуюча вiддiлом крiобiохiмiї i фармакологiї нейро-гумо-раль-них систем
Провiдна установа:
Одеський державний унiверситет iм. I.I.Мечнiкова, бiоло-гiч-ний факультет (кафедра фiзiологiї людини i тварин), Мiнiстерство освiти України, м. Одеса
Захист вiдбудеться “ 31 ” березня 1999 р. о 1515 годинi на заciданнi спецiалiзованої вченої ради К 64.051.17 в Харкiвському державному унiверситетi Мiносвiти України за адресою: 310077, м. Харкiв, м. Свободи, 4, ауд. III-15
З дисертацiєю можна ознайомитись у Центральнiй науковiй бiблiотецi Харкiвського державного унiверситету Мiносвiти України за адресою: 310077, м. Харкiв, м. Свободи, 4
Автореферат розiсланий 22 лютого 1999 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
кандидат бiологiчних наук,
старший науковий спiвробiтник ________________ Падалко В.I.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми
Протягом останніх десятиріч велика увага приділяється дослід-жен-ню про-цесів вільнорадикального окислення, серед яких особий інтерес викли-кає перекисне окислення ліпідів (ПОЛ) - процес, що від-бувається за нормаль-них фізіологічних умов і необхідний для оно-в-лення мембран клітин і синтезу ряду біологічно активних сполук [Владимиров Ю.А., Арчаков А.И., 1972, Simis M.G. et al.,1989]. Вiн також є універ-сальним механізмом пошкодження біоструктур при патології [Абрамова Ж.И., Оксигендлер Г.И., 1985, Dargel R.,1992, Gutteridge J.M.,1995]. Показано, що надлишкове утво-рення вільних ради-калів та їх взаємодія з киснем може відбуватися як за рахунок впливу екзогенних факторів, наприклад, іонізуючої раді-ації [Барабой В.А. та ін.,1986-1996, Stark G.,1991], токсичних речовин [Cavanagh D.C.,1987, Галкин Б.Н.,1994-1995], так і ендогенних, а саме - стре---су [Меерсон Ф.З.,1981, Kovacs P. et al.,1996], атеросклерозу [Вос--кре-сенский О.Н.,1983, Ланкин В.З.,1989], злоякісного росту [Бур-ла-кова Е.Б. и др.,1975, Iwagaki H. et al.,1995], старіння [Лемешко В.В.и др.,1987, Babizhayev M.A., 1996] тощо.
На теперішній час коло захворювань, у патогенезі яких важливе місце належить порушенням у системі ПОЛ, значно розширилося. До цієї групи за--хво--рювань, як показано в роботах Данис Ю.К. и др.,1990, Янголенко В.В. и др.,1991 та iнших, відносяться й тиропатії. Враховуючи те, що у зв`язку з забрудненням навколишнього середовища в Українi кількість осіб з ендокринною патологiєю, зокрема, з дис-функцією щи-то-вид-ної залози (ЩЗ) за останнi 10 рокiв суттєво зросла, питання про взаємо-зв`язок між тиро-їд-ни-м станом органiзму і процесами ПОЛ стає особливо актуальним.
Наведені в літературі дані щодо впливу надлишку та дефiциту тироїдних гормонів на ПОЛ, хоч і численні, але неоднорідні, часто суперечливі. Неод-но-рід-ність інформації сто--су-ється як клінічних, так і експе-ри-мен-тальних досліджень; дії тироксину та три-йодтироніну in vivo та in vitro, а також швидкості перебігу вільно--ра-ди-каль-них реакцій i стану системи антиоксидантного захисту (АОЗ) в окремих органах та тканинах рiзних видiв ссавцiв за умов різної насиченості організму гормонами ЩЗ. Так, у випадку надлишку тироїдних гормонів in vivo заре-єстровано зростання інтен-сив-ності ПОЛ і зниження активності системи АОЗ у сироватцi (плазмi) [Марзоев А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ВЗАєМОЗВ`ЯЗОК ТИРООДНОГО СТАНУ ОРГАНIЗМУ ТА ПРОЦЕСIВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛIПIДIВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок