Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОНОМІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОНОМІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Назва:
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОНОМІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,97 KB
Завантажень:
237
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
РУДИЙ Володимир Мирославович
УДК [35.072 + 35.073 :: 351.77] (477)
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОНОМІЗАЦІЇ
ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
25.00.02 – механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – | доктор наук з державного управління, доцент
БІЛИНСЬКА Марина Миколаївна,
Національна академія державного управління
при Президентові України, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я.
Офіційні опоненти: | доктор наук з державного управління, професор
ЛЕБЕДИНСЬКА Ольга Юріївна,
Національна академія державного управління при Президентові України, декан факультету вечірньої форми навчання;
кандидат наук з державного управління, доцент
ЛЕВЧЕНКО Федір Миколайович,
Українська військово-медична академія, перший заступник начальника.
Провідна установа – | Національний інститут стратегічних досліджень,
відділ економічної та соціальної стратегії, м. Київ.
Захист відбудеться 10 травня 2006 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 7квітня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Жабенко
Підписано до друку 3.04.2006.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 1,37.
Ум.-друк. арк. 1,16. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним з пріоритетів діяльності будь-якої соціально орієнтованої держави, статусу якої прагне набути Україна, є ефективний роз-ви-ток системи охорони здоров’я, складовою якого є досягнення балансу між потребами громадян в якісних і доступних медичних послугах та можли-востя-ми щодо їх забезпечення за рахунок державного фінансування. Криза, що триває у системі охорони здоров’я України останні 15 років, поряд з хронічним дефіцитом фінансування зумовлена неефективним використанням наявних у галузі ресурсів. На цьому наголошується в Указі Президента України “Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення” від 6 грудня 2005 р. № 1694/2005.
Ефективне використання обмежених фінансових ресурсів і одночасне по-ліп-шення якості та доступності медичної допомоги населенню передбачають форму-вання відповідних мотивацій у всіх учасників системи охорони здоров’я. Це, в свою чергу, вимагає застосування нових механізмів державного управлін-ня галуззю. Виходячи з досвіду розвинутих європейських країн одним з таких ключових механізмів є перехід від командно-адміністративної моделі фінан-су-вання та управління в цій сфері до контрактної моделі з використанням авто-номних закладів охорони здоров’я.
Потреба у реформуванні економічних засад системи охорони здоров’я, за-про-вадженні нових ефективних механізмів фінансування та управління в цій га-лу-зі визначена також Концепцією розвитку охорони здоров’я населення Украї-ни, затвердженою Указом Президента України від 7 грудня 2000 р. № 1313/2000. Це передусім стосується вдосконалення механізмів державного регулювання госпо-дарської діяльності, що мають сприяти ефективному розподілу та використанню ресурсів галузі, оптимізації її організаційної структури та планування її діяльності, оскільки саме в цій частині українське законодавство як інструмент державного регулювання виявилося не досить ефективним з точки зору науки і практики державного управління. Саме цьому блоку законодавства України властиві значні внутрішні неузгодженості та протиріччя, що є однією з основних перешкод на шляху ефективного реформування національної системи охорони здоров’я.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОНОМІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок