Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,10 KB
Завантажень:
47
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
Ужченко Ірина Юріївна
УДК 159.954-053.6-056.36:371.695
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
19.00.08 – спеціальна психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Інституті спеціальної педагогіки АПН України
Науковий керівник – доктор психологічних наук,
старший науковий співробітник
Сак Тамара Василівна,
Інститут спеціальної педагогіки АПН України, ла--бо--ра-то-рія інтенсивної педагогічної корекції, за-відувач;
Офіційні опоненти – доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член АПН України
Киричук Олександр Васильович,
Інститут підготовки кадрів Дер-жав-ної служби зайнятості України, ка-федра психології та соціальної роботи, завідувач;
кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник
Обухівська Антоніна Григорівна,
Український науково-методичний центр прак-ти-ч-ної психології і соціальної роботи АПН Ук-раї-ни.
 
Захист відбудеться 17 червня 2008 року о 14.00 годині на засіданні спеціалі-зо-ваної вченої ради Д 26.450.01 в Інституті спеціальної педагогіки АПН України за адресою: 04060, Київ, вул. М.Берлинського, 9, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій частині Інституту спеціальної педагогіки АПН України (04060, Київ, вул. М.Берлинського, 9).
Автореферат розіслано 17 травня 2008 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Колупаєва А.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Разом зі становленням національної шко-ли, реформуванням усієї сис-те-ми освіти в нашій країні виникає необхідність пе-----ре-бу-дови змісту спеціальної освіти та одного з її сегментів – початкового нав---чан---ня. Пов-ною мірою це стосується навчання й виховання дітей мо-лод-шо--го шкі---льного ві-ку із затримкою психічного розвитку.
У дослідженнях з’ясовано, що труднощі в навчанні дітей із ЗПР зу-мов-ле-ні своєрідністю пізнавальних процесів: уваги, пам’яті, мотиваційної й емо-цій---но-вольової сфер, мислення й мовленнєвої діяльності (Т.В.Єгорова, Г.І.Жаренкова, Т.Д.Ілляшенко, В.І.Лубовський, Н.О.Менчинська, А.Г.Обу-хів-сь---ка, Т.Д.Пускаєва, Т.В.Сак, Н.М.Стадненко, С.О.Тарасюк, Р.Д.Тригер, С.Г.Шев-ченко, Н.О.Ци-піна). Особливо яскраво виявляються недоліки піз-на-ва---льної дія-ль-нос-ті у цієї категорії учнів під час розв’язання інте-лек-ту-аль-них зав--дань.
У процесі пізнання навколишнього конкретно-чуттєва інформація є дже---релом мислення. Серед недоліків розвитку якого неодмінно виявляється не--повноцінне чут--тєве пізнання. Із сприйманням і уяв-лен--ням най-частіше по-в’я--зане наочно-об--разне мислення. Саме цей вид мис-лен-ня є тим важ-ливим лан--цюжком, без яко--го неможливий перехід до вищої форми мис---лен-ня – сло-ве-с-но-логічного.
Проблема розвитку наочно-образного мислення ґрунтовно представ-ле-на у пра-цях за-рубіжних і вітчизняних дослідників. У галузі загальної пси-хо-ло--гії це ро---бо-ти Б.Г.Ана-ньє-ва, Дж.Брунера, О.В.Брушлинського, А.Валлона, П.Я.Га--ль-пе--ріна, Л.Л.Гу--рової, В.В.Давидова, Г.С.Кос-тюка, О.М.Леонтьєва, Я.А.По--но-ма--рьова, О.К.Ти--хомирова, О.Н.Ткаченка; у віковій психології – Л.С.Ви---гот-сь-ко--го, Д.Н.За---ва-лішиної, Н.О.Менчинської, М.М.Поддякова, Ж.Пі-а---же, І.С.Яки-ма--н-сь-кої; в ос-тан--ні роки ці проблеми вивчали Н.О.Батюк, К.К.Гри--горян, Л.М.Зламанюк, Л.М.Кли--гі-н, Є.О.Круг--лова, Л.В.Меньшиков, В.Б.Си--нель-ников, Б.О.Яким-чу--к.
У галузі спеціальної психології та корекційної педагогіки проблеми на-оч-----но-образного мислення, зокрема його корекція засобами конструкторської дія----ль-ності, досліджувалися стосовно різних категорій дітей з особ-ли-вос----тями пси-хофізичного розвитку: з розумовою відс-талістю й порушеннями слу----ху (О.Д.Виноградова, О.П.Гаврилушкіна, А.П.Гозова, Т.В.Єгорова, С.О.Клих, О.М.Куд-рявцева, О.І.Липкіна, В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок