Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТІЙКІСТЬ ШАРУВАТИХ СКЛАДЕНИХ ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ ПРИ ГЕОМЕТРИЧНО НЕЛІНІЙНОМУ ДОКРИТИЧНОМУ СТАНІ

СТІЙКІСТЬ ШАРУВАТИХ СКЛАДЕНИХ ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ ПРИ ГЕОМЕТРИЧНО НЕЛІНІЙНОМУ ДОКРИТИЧНОМУ СТАНІ

Назва:
СТІЙКІСТЬ ШАРУВАТИХ СКЛАДЕНИХ ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ ПРИ ГЕОМЕТРИЧНО НЕЛІНІЙНОМУ ДОКРИТИЧНОМУ СТАНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,51 KB
Завантажень:
188
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Гупалюк Віктор Миколайович
УДК 624.074.04
СТІЙКІСТЬ ШАРУВАТИХ СКЛАДЕНИХ
ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ ПРИ ГЕОМЕТРИЧНО
НЕЛІНІЙНОМУ ДОКРИТИЧНОМУ СТАНІ
05.23.17 - Будiвельна механiка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата технiчних наук
Київ-2000
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Українському транспортному унiверситеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керiвник - доктор технічних наук, професор Рассказов Олександр Олегович,
Український транспортний університет, завідувач кафедри теоретичної
механіки та загальної фізики.
Офiцiйнi опоненти - доктор технічних наук, професор Плеханов Анатолій Васильович,
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,
професор кафедри опору матеріалів;
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Мацнер
Віталій Йосипович, Інститут механіки імені С.П.Тимошенка НАН
України, старший науковий співробітник відділу будівельної механіки
тонкостінних конструкцій.
Провiдна установа - Національний технічний університет України “Київський політехнічний
інститут”, кафедра “Динаміка, міцність машин і опір матеріалів”
Міністерства освіти і науки України, м.Київ.
Захист вiдбудеться "17"листопада 2000р. о 13 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.056.04 Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03037, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Київського національного університету будівниц-тва і архітектури за адресою: 03037, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31.
Автореферат розiсланий "16"жовтня 2000р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
к. т. н., с. н. с. Кобієв В.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Намагання отримати економiчнi конструкцiї при забезпеченнi необ-хiдної мiцностi, жорсткостi та стiйкостi зумовило практичне використання складених оболонок обертання в технiцi. Зменшення ваги таких конструктивних систем призводить до необхiдностi визначення дiючих на них граничних навантажень, що пов'язане, наприклад, з розрахунками на стiйкiсть.
Науково-технiчна лiтература мiстить роботи присв'яченi дослiдженню стiйкостi складених оболонок обертання з традицiйних матерiалiв. Як вiдомо, в даний час впроваджуються композитнi матерiали, характерною особливiстю яких є анiзотропiя пружних властивостей i низька зсувна жорсткiсть. Безумовно, що це необхiдно враховувати при розробцi методик розрахунку на стiй-кiсть неоднорiдних оболонкових систем. Крім того в момент, випереджаючий втрату стiйкостi, оболонкова конструкцiя може допустити великi перемiщення. Очевидно, що в зв'язку з цим необ-хiдно визначати компоненти моментного докритичного напружено-деформованого стану в припу-щеннi про його геометричну нелiнiйнiсть.
Тому для складених композитних оболонок обертання розрахунок на стійкість з ураху-ванням геометричної нелінійності докритичного напружено-деформованого стану є актуальною та перспективною задачею, яка до того ж має прикладне значення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано від-повідно до комплексної теми досліджень "Розробка некласичних моделей фізико-механічних процесів та полей в шаруватих анізотропних середовищах", що виконувалась в Українському транспортному університеті (№ держреєстрації 01970017548), а також згідно теми "Дослідження теплових, статичних та динамічних напружено-деформованих станів реальних анізотропних сере-довищ та конструкцій " за планом досліджень Міністерства освіти і науки України (№ держреєс-трації 02994000603). Роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт полягає у розробці па-кета прикладних програм та розв'язані ряду задач.
Мета і задачі дослідженя. Мета дисертації полягає у розробцi ефективної методики чи-сельного розрахунку на стiйкiсть багатошарових ортотропних складених оболонок обертання, якi знаходяться пiд дiєю осьового i комбiнованого навантаження, рiвномiрного тиску у припущенні про геометрично нелiнiйний докритичний напружено-деформований стан визначений на основi прикладної кiнцево-зсувної теорiї.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: СТІЙКІСТЬ ШАРУВАТИХ СКЛАДЕНИХ ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ ПРИ ГЕОМЕТРИЧНО НЕЛІНІЙНОМУ ДОКРИТИЧНОМУ СТАНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок